Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Millores ACT: canvi de torn per maternitat

És sabut que és millor fer les coses espai i amb bona lletra, així, tot i que acabem d’estrenar com aquell que diu l’acord de condicions de treball, hem obert una nova categoria temàtica, «Millores ACT», a fi d’anar-hi afegint les propostes que poden servir per a millorar l’acord quen toque revisar-lo.

Obrim la secció, doncs, amb un article aparegut en el diari El país (dg. 20.05.2007; respostes elaborades per l’equip juridicolaboral de datadiar.com):

Canvi de torn per maternitat

Treballe en una empresa en el torn de la vesprada i m’agradaria canviar al torn del matí per a poder atendre el meu fill. ¿Podria sol·licitar-ho?

Després de la llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes, l’Estatut dls treballadors recull expressament el dret del treballador a adaptar la durada i distribució de la jornada de treball per a fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral en els termes que s’establixquen en la negociació col·lectiva o en l’acord amb l’empresari, respectant, en qualsevol cas, el que s’establix en la llei. Per tant, les possibilitats per a canviar el torn de treball depenen d’allò que s’haja establit en el conveni col·lectiu o de l’acord a què arribe amb l’empresari.

Si el conveni col·lectiu no fixa res en eixe aspecte i l’empresari es nega al canvi, hauran de ser els jutjats socials els que solucionen el conflicte. En este sentit, la tendència de la jurisprudència actual es sol decantar per la solució més beneficiosa per al menor, a fi que reba la millor atenció possible.

21 Mai 2007 Posted by | General, Laboral, Millores ACT | Deixa un comentari

Els triennis i el personal interí

Reproduïm a continuació un missatge rebut des de l’STAPV-iv:

Triennis per al personal interí

La conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques ha posat en marxa a partir de hui el sistema informàtic que permet demanar el reconeixement dels triennis al personal funcionari interí. Podeu utilitzar-lo punxant en el següent enllaç:

Triennis del personal funcionari interí

Ho fa a causa de l’entrada en vigor de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), que en l’article 25 resa com segueix:

1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo (…).
2. Se reconocierán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.

Per tant, es reconeixen «los trienios correspondientes a los servicios prestados», sense major especificació, per la qual cosa cal entendre que es tracta del mateix sistema de reconeixement que als funcionaris de carrera.

Tanmateix, algunes coses no quadren en la lectura que fa la Direcció General d’Administració Autonòmica d’aquesta norma. Sembla que han optat per la lectura més restringida, reconeixent només el temps treballat com a personal funcionari interí, i no els períodes que hom pot haver treballat com a personal laboral o com a personal funcionari de carrera en un altre grup o administració.

Així, per exemple, ens trobem que al personal que és funcionari de carrera del grup D, i que ara està treballant d’interí en el grup A, només li reconeixeran el temps com a interí, mentre que els triennis reconeguts en el grup D no se li van a pagar. De manera que trobem la contradicció que un interí de sis anys del grup A cobrarà dos triennis (als que té dret, per supost), mentre que un interí de tres anys de l’A que abans ha estat dotze com a funcionari de carrera en el D solament cobrarà un trienni del A, i ni un duro dels quatre triennis del grup D.

STAPV-Intersindical Valenciana entén que no hi ha res que avale la interpretació restringida, per la qual cosa anima al personal afectat a demanar el reconeixement dels serveis prestats en la seua totalitat, i que s’apliquen les normes generals del reconeixement dels triennis al personal funcionari de carrera. Per a qualsevol dubte o consulta, teniu a la vostra disposició els telèfons del Sindicat, els correus electrònics i el servei STAPV respon.

15 Mai 2007 Posted by | General, Laboral, Retribucions | Deixa un comentari

El grup B en l’Estatut bàsic

Reproduïm un comentari informatiu de l’STAPV-iv sobre l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP: [PDF]) rebut a través del correu electrònic:

El nou Grup B de l’Estatut bàsic: qui en formarà part?

Moltes de les consultes rebudes en STAPV respon es refereixen específicament a la regulació que el nou Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) fa dels grups de titulació, en concret al grup B. Diu el EBEP “Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior” (art. 76 EBEP). Posteriorment, la Disposició Transitòria Tercera, punt dos, al regular la integració dels antics grups en els nous, disposa la integració del grup C en el Subgrup C1 i del grup B en el Subgrup A2. Cap clàusula disposa la integració al nou grup B.

Tanmateix, les autoritats acadèmiques (conselleria de Cultura, Educació i Esport en el cas valencià) no tenen cap problema en determinar que l’antiga titulació de Tècnic Especialista (FP II i Mòduls professionals de Nivell 3) tenen els mateixos efectes acadèmics i professionals que el títol de Tècnico Superior (Cicles formatius de Grau Superior).

En conseqüència, en opinió de STAPV-Iv, els llocs de treball per als que es requeria fins el moment la titulació de Tècnic Especialista (FP II i Mòduls professionals de Nivell 3), classificats com a grup C, han de ser classificats com a grup B a partir de l’entrada en vigor del nou Estatut Bàsic, per ser eixa titulació equivalent a la de Tècnic Superior. Una altra cosa és que les persones funcionàries hagen de pasar algún procés de promoció interna per a passar al grup B, ja que l’EBEP no preveu el seu pas directe en la Disposició Transitòria 3.2. En eixe supòsit, STAPV-Iv considera que la promoció interna hauria de ser del tipus de la regularització que va tindre lloc a principis d’aquesta dècada en la Generalitat.

Podeu formular preguntes semblant i consultar les respostes que ja s’han donat en STAPV respon.

9 Mai 2007 Posted by | EBEP, General, Laboral | 3 comentaris

Consell de Personal: 03.05.2007

Hem rebut el següent missatge del Consell de Personal de les Corts:

El Consell de Personal
Informa

A la darrera reunió del Consell de Personal del dijous, 3 de maig, vam arribar als següents acords:

1. Demanar la constitució de la Comissió de Seguiment i Interpretació de l’Acord de Condicions de Treball vigent, i la Comissió d’Acció Social.
2. Ajornem fins a la propera legislatura demanar de nou la constitució del Comitè de Seguretat i Salut.
3. Demanar l’aplicació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en relació a :
—reconèixer l’antiguitat dels interins
—2 dies adicionals per al personal que tinga 6 triennis.
4. En propers comunicats us demanarem la vostra participació al voltant de la nova redacció de les Normes per a la concessió de les ajudes socials.

7 Mai 2007 Posted by | 1 - Consell de Personal, Acord de condicions, General | Deixa un comentari

Moscosos i vacances amb el nou estatut bàsic

Reproduïm a continuació un missatge de l’STAPV-iv que hem rebut per correu electrònic:

Confusió sobre els moscosos i les vacances de l’EBEP

En els últims dies, s’han estés diverses remors referents als moscosos addicionals que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) estableix a partir del sisé trienni; algunes persones han entés que anul·len els dies addicionals de vacances que gaudeix el personal amb més de 15 anys de serveis, per la raó que el EBEP només parla de 22 dies hàbils de vacances. Les remors han fet que el recentment inaugurat servei de STAPV respon haja contestat en primer lloc a una consulta referent a això. Anem a intentar aclarir els dubtes:

Els moscosos addicionals de l’article 48.2 del EBEP no tenen res a veure amb els dies de vacances addicionals que tenim reconeguts actualment. El EBEP estableix en el seu article 50 el mínim de vacances comú a totes les administracions: 22 dies hàbils (descomptant els dissabtes), però no nega que les lleis de la Funció Pública de cada comunitat autònoma no puguen establir més dies de vacances, amb el sistema que ja està reconegut actualment o amb una altra regulació més beneficiosa. De moment, como diu el propi EBEP, la Llei de Funció Pública Valenciana està en vigor en el que no s’opose a l’EBEP, i en eixe punt no s’oposa, per la qual cosa les vacances addicionals estan en vigor.

3 Mai 2007 Posted by | EBEP, General, Laboral | Deixa un comentari