Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Fons d’ajudes socials de l’any 2006

La Mesa de les Corts ha aprovat finalment les normes per a la distribució del fons d’ajudes socials de 2006, fons que té un import màxim de 75.000 euros. Les normes són les següents:

BOCV núm. 47 [PDF]

Normes per a la distribució del fons d’ajudes socials de 2006

MESA DE LES CORTS VALENCIANES

La Mesa de les Corts Valencianes, en la reunió del dia 12 de febrer de 2008, ha tingut coneixement de la proposta elevada per la Comissió d’Acció Social sobre les condicions generals i els criteris per a la concessió de les ajudes a càrrec del Fons d’acció social pressupostat per a l’any 2007, i ha adoptat l’acord pel qual es dicten normes per a la distribució del fons d’ajudes socials per un import màxim de 75.000 euros.

Primer. S’aproven les normes per a la distribució del fons d’ajudes socials de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 17 i 18 de l’acord sobre condicions de treball del personal de les Corts Valencianes per al període 2007-2009, per un import màxim de setanta-cinc mil euros (75.000 euros), que es publiquen com a annex I d’aquest acord.

Segon. De conformitat amb el que disposa l’article 18 de l’Acord sobre condicions de treball del personal de les Corts Valencianes per al període 2007-2009, podran sol·licitar les ajudes previstes els funcionaris i les funcionàries i el personal laboral de les Corts Valencianes, que reunesquen els requisits establerts en l’annex I.

Serà requisit addicional haver prestat serveis en les Corts Valencianes durant l’any 2006. El personal que no haja prestat serveis durant l’any 2006 complet, veurà reduïda proporcionalment al temps de serveis efectivament prestats la quantia de l’ajuda, sense perjudici d’allò que s’ha disposat per al cas de fons insuficients.

Si en el transcurs del procés de concessió de les ajudes o després d’aquest la comissió té coneixement que la informació subministrada pel sol·licitant no s’ajusta a la realitat, l’ajuda no podrà ser-li abonada i, si s’escau, el beneficiari o beneficiària quedarà obligat o obligada a reintegrar l’ajuda que li haja estat atorgada.

Palau de Les Corts

València, 12 de febrer del 2008

La presidenta

María Milagrosa Martínez Navarro

El secretari segon

Antoni Such Botella

ANNEX I

Normes per a la distribució del fons d’ajudes socials

1. Classes de fons

A) Fons educatiu per al mateix personal de les Corts Valencianes referit al curs 2006/2007

 • Ajuda A.1.1) Per a cursar estudis d’ensenyament bàsic, batxillerat o formació professional, les ajudes màximes s’estableixen en 400,00 euros anuals.
 • Ajuda A.1.2) Per a cursar estudis d’ensenyaments escolars de règim especial (artístiques, d’idiomes o esportives), realitzats en centres oficials, les ajudes màximes s’estableixen en 150,00 euros anuals.

La percepció d’aquesta ajuda és compatible amb l’ajuda de l’apartat A.1.1.

 • Ajuda A.2) Per a cursar estudis universitaris o equivalents, impartits pels organismes dependents o adscrits a les universitats, i despeses de tramitació dels títols universitaris corresponents, les ajudes màximes s’estableixen en 400,00 euros anuals.

Les ajudes que s’estableixen en els punts A.1 i A.2 s’entendrà que seran abonades al personal de les Corts Valencianes que realitze estudis a fi de superar els coneixements acadèmics que ja posseeixen.

Les ajudes corresponents al punt A.2 es mantindran fins a un màxim de dues matrícules per a la mateixa assignatura, sense perjudici del que disposa la norma 3.

B) Fons educatiu per als fills i les filles del personal que presta els serveis en les Corts Valencianes, referit al curs 2006/2007

 • Ajuda B.1.1) Per cursar estudis dels nivells d’ensenyament no universitari de règim general (educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional o equivalents) els fills i les filles del personal de les Corts Valencianes, les ajudes màximes s’estableixen en 400,00 euros anuals.
 • Ajuda B.1.2) Per cursar estudis d’ensenyaments escolars de règim especial (artístics, d’idiomes o esportius) els fills i les filles del personal de les Corts Valencianes, les ajudes màximes s’estableixen en 150,00 euros anuals.La percepció d’aquesta ajuda és compatible amb l’ajuda de l’apartat B.1.1.
 • Ajuda B.2) Per a cursar estudis universitàries i despeses de tramitació dels títols universitaris corresponents, les ajudes màximes s’estableixen en 400,00 euros anuals per cada fill o filla dels empleats públics.

Aquesta ajuda es mantindrà fins a un màxim de dues matrícules per a la mateixa assignatura.

C) Fons assistencial

Els límits màxims de les ajudes econòmiques que podran concedir-se per aquests conceptes seran els següents:

 • Ajuda C.1) Les Corts Valencianes abonaran fins a un màxim de 400,00 euros anuals en concepte d’ajuda per a fills i filles del personal de les Corts Valencianes. Serà requisit que l’edat del fill o la filla es trobe compresa entre 3 mesos i 5 anys durant l’any 2006.
 • Ajuda C.2) En cas de pròtesis auditives (audiòfons) podran concedir-se ajudes de fins a 400,00 euros.
 • Ajuda C.3) En cas de tractaments (endodòncia, ortodòncia, etc.) o pròtesis dentàries (dentadura, completa superior i inferior, dentadura superior o inferior) podran concedir-se ajudes fins a 465,00 euros.
 • Ajuda C.4) En cas de pròtesis oculars (ulleres completes, ulleres bifocals completes, renovació de vidres o muntures, lentilles i renovació de lentilles) es podran concedir ajudes per un màxim de 230,00 euros.
 • Ajuda C.5) En cas de pròtesis ortopèdiques i vehicles de minusvàlids, podran concedir-se ajudes per un màxim de 665,00 euros.
 • Ajuda C.6.1) Tot el personal de les Corts Valencianes que tinga a càrrec seu un disminuït físic o psíquic percebrà una ajuda de fins a un màxim de 650,00 euros anuals. Serà requisit indispensable la declaració de minusvalidesa expedida per l’organisme competent, així com la justificació de despeses requerides en el procés de recuperació o rehabilitació.
 • Ajuda C.6.2) Tot el personal de les Corts Valencianes que tinga a càrrec seu una persona gran de 65 anys que requeresca prestacions d’atenció a la dependència, percebrà una ajuda de fins a un màxim de 650,00 euros.

La percepció d’aquesta ajuda serà incompatible amb la C.6.1 quan ambdues recaiguen en la mateixa persona a càrrec del sol·licitant.

Serà requisit indispensable que la persona gran per a la qual se sol·licita l’ajuda convisca al domicili familiar i estiga inclosa en la declaració de l’IRPF.

 • Ajuda C.7) Ajudes per malaltia del o de la sol·licitant o membre de la unitat familiar, sempre que comporte tractament especial o intervencions quirúrgiques, i aquest o aquestes no estiguen coberts per qualsevol règim de la Seguretat Social o MUFACE a què estiga afiliat o afiliada el o la sol·licitant de l’ajuda. Es podran concedir ajudes per un màxim de 650,00 euros. S’entendran incloses en aquest apartat malalties degeneratives, físiques o psíquiques.

En cap cas les ajudes concedides pels diferents fons assistencials d’aquest apartat C podran superar l’import que figure en la mateixa factura aportada pel sol·licitant, una vegada deduïts els imposts corresponents.

Podran sol·licitar-se les ajudes de l’apartat C, a més de per al personal de les Corts Valencianes, per als components de la unitat familiar o unió de fet i per als qui convisquen al domicili familiar, sempre que depenguen econòmicament de l’empleat públic i no realitzen tasques retribuïdes. Aquest aspecte es determinarà segons la declaració de la renda o d’altres documents acreditatius que s’aporten per la persona que les sol·licita. Es considerarà que hi ha dependència econòmica quan els ingressos siguen inferiors al salari mínim interprofessional vigent.

Seran rebutjades les sol·licituds de fons assistencials de l’apartat C sobre assistències cobertes pels diferents règims de seguretat social (MUFACE, règim general o altres règims especials). A aquest efecte, la comissió verificarà si les prestacions sol·licitades són cobertes pels règims esmentats.

2. Requisits, terminis i sol·licituds

Les persones interessades, dins del termini dels 20 dies hàbils següents a la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de Les Corts, podran formular sol·licitud mitjançant el model d’instància que s’adjunta com a annex III, dirigida a la Comissió de Bestretes, que es presentarà en el Registre General de les Corts Valencianes o segons el que preveu l’article 38 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds hauran d’anar inexcusablement acompanyades de la documentació esmentada més avall, i quedaran excloses totes les instàncies que no adjunten la documentació següent, que haurà de ser original en cas de factures, rebuts o documents de pagament. Es podran admetre fotocòpies compulsades del document original en cas dels certificats acadèmics. Per a sol·licitar la posterior devolució dels originals de la documentació aportada, s’haurà de ressenyar explícitament en la sol·licitud, i marcar a aquest efecte la casella corresponent. La devolució s’efectuarà una vegada conclòs l’expedient administratiu i fets els pagaments.

3. Documentació que hauran d’aportar totes les persones sol·licitants

 • 1. El model de sol·licitud que s’annexa a aquestes normes, que haurà d’anar degudament emplenat en tots els apartats.
 • 2. A l’efecte de l’aplicació del barem de l’annex, els sol·licitants presentaran per a acreditar els rendiments íntegres de la unitat familiar així com també el nombre dels membres els documents següents:
  • a) Fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat del registre d’unions de fet o certificat d’empadronament o de convivència.
  • b) Fotocòpia de la carta de pagament de la declaració de la renda corresponent a l’any 2006, realitzada en 2007, o fotocòpia de l’imprès de la declaració en què figure la base liquidable regular subjecta a gravamen, segellada per la delegació d’hisenda o entitat en què es va presentar la liquidació, i la relació de les persones a càrrec del cap de família que figuren en aquesta declaració. Els casats i els membres de les unions de fet que facen la declaració per separat hauran de presentar ambdues declaracions.

En cas de no haver fet cap declaració corresponent a l’any 2006, d’acord amb el que estableix la normativa fiscal vigent, per no haver superat el mínim exigit per a fer obligatòriament la declaració de la renda esmentada, o de no haver demanat la devolució de l’IRPF, es presentarà també davant la Comissió de Bestretes la documentació oficial acreditativa de les dades fiscals necessàries perquè s’efectue la baremació, sense que en cap cas puga resultar una quantitat que minora la base imposable del declarant. Aquesta obligació afectarà tant el funcionari o funcionària com el seu cònjuge o parella de fet.

Si la declaració de la renda s’ha fet telemàticament, serà necessari presentar la certificació expedida per la delegació d’hisenda corresponent, en la qual consten les dades significatives per al barem d’aquesta convocatòria.

 • 3. Quan el cònjuge o parella de fet realitze treballs remunerats, s’aportarà certificació de l’empresa o entitat on preste els serveis que no és beneficiari d’un altre tipus d’ajuda econòmica per a la finalitat que se sol·licita.

4. Documentació que hauran d’aportar els sol·licitants, segons el tipus o classe de fons que se sol·licita

 • A) Per a les sol·licituds dels fons educatius de l’apartat A:
  • Ajuda A.1.1) Certificat d’estar matriculat en el curs escolar 2006/2007.
  • Ajuda A.1.2) Certificat d’estar matriculat en el curs 2006/2007.
  • Ajuda A.2)
   • — Certificat d’estudis corresponent al curs 2006/2007 o fotocòpia compulsada. S’admetrà també com a justificant còpia informativa facilitada pel centre docent.
   • — Imprès de pagament de matrícula o taxes, curs acadèmic 2006/2007, segellat per l’entitat bancària on s’haja abonat aquesta. També serà vàlid el certificat emès pel centre, en el qual es justifique l’abonament de la matrícula corresponent, amb expressió de l’import realment abonat.
   • — Justificant de pagament (rebut) de les despeses de tramitació del títol corresponent, segellat per l’entitat bancària on s’hagen abonat.
 • B) Per a les sol·licituds dels fons educatius de l’apartat B:
  • Ajuda B.1.1)
   • — Per als fills i filles amb edats compreses entre els 6 i els 16 anys no haurà de presentar-se la certificació d’estar matriculat o matriculada en el curs escolar 2006/2007.
   • — Per a fills i filles majors de 16 anys o que cursen batxillerat, formació professional o equivalent s’haurà de presentar el corresponent certificat d’estar matriculat en el curs escolar 2006/2007.
  • Ajuda B.1.2) Certificat d’estar matriculat en el curs 2006/2007.
  • Ajuda B.2)
   • — Certificat d’estudis corresponent al curs 2006/2007 o fotocòpia compulsada. S’admetrà també com a justificant còpia informativa facilitada pel centre docent.
   • — Imprès de pagament de matrícula o taxes, curs acadèmic 2006/2007, segellat per l’entitat bancària on s’haja abonat aquesta. També serà vàlid el certificat emès pel centre, en el qual es justifique l’abonament de la matrícula corresponent, amb expressió de l’import realment abonat.
   • — Justificant de pagament (rebut) de les despeses de tramitació del títol corresponent, segellat per l’entitat bancària on s’hagen abonat.
   • — Declaració jurada de no realitzar cap treball retribuït del qual es deriven ingressos superiors al salari mínim interprofessional vigent.
  • C) Per a les sol·licituds dels fons assistencials de l’apartat C:
  • Factures o documentació original corresponents a l’any 2006, que siguen necessàries per a acreditar les peticions C.2, C.3, C.4 i C5.

   • Ajuda C.6.1) Per a les sol·licituds del fons d’ajudes a disminuïts psíquics o físics, s’aportarà: certificat del cobrament de l’ajuda que el SVS o l’INSS concedeixen en aquests supòsits. També s’admetrà còpia dels rebuts mensuals corresponents a l’any 2006 i còpia de la declaració de minusvalidesa expedida per l’organisme competent. Quan no es dispose, per les característiques de la patologia, de cap document, haurà de presentar un certificat actualitzat del metge de medicina general o especialista de la Seguretat Social amb competència en la matèria (psiquiatre, psicòleg), o certificat expedit pel col·legi o centre de rehabilitació que el beneficiari necessita educació especial o teràpia rehabilitadora, amb expressió de la quantitat que s’abona.
   • Ajuda C.6.2) S’haurà de presentar declaració de l’IRPF que incloga la persona gran i s’aportarà justificant de despeses (rebuts del centre de dia, residència o curadors)
   • Ajuda C.7) S’haurà de presentar:
    • — Certificat actualitzat del metge, facultatiu o especialista amb competència en la matèria, en el qual s’especifique el diagnòstic de la malaltia.
    • — Factura original de l’any 2006, amb expressió de la quantitat que s’abona i expressió del tractament.

   5. Concessió de les ajudes

   Acabat el termini de presentació d’instàncies i el de possibles esmenes, es reunirà la Comissió de Bestretes, competent en aquesta matèria, la qual a la vista de les sol·licituds rebudes, una vegada verificat el compliment dels requisits assenyalats anteriorment, i a la vista del barem que s’estableix en el quadre que figura en l’annex II, iniciarà els càlculs per a concedir, seguint l’ordre de baremació, les ajudes dins dels límits establerts en cadascun dels fons.

   En cas que els recursos pressupostats siguen insuficients per a atendre totes les sol·licituds, la Comissió de Bestretes establirà els criteris de distribució del pressupost disponible entre els diversos grups de fons, i es concedirà llavors les ajudes dins de cada fons social per ordre de puntuació de les sol·licituds d’acord amb el barem, amb reducció proporcional de les quanties establertes per a cada ajuda.

   La puntuació segons el barem de l’annex s’efectuarà d’acord amb les dades consignades en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques realitzada en 2007, corresponent a l’exercici 2006, tenint en compte com a quantitat a baremar la base liquidable regular subjecta a gravamen (casella 630 de l’imprès 100 de la declaració simplificada o l’equivalent en la declaració ordinària), o d’acord amb el que estableix el punt 3.2 anterior, tenint en compte en ambdós casos el nombre de persones a càrrec del titular o titulars que figuren en la declaració.

   En cas que no s’haja treballat ininterrompudament des de l’1 de gener al 31 de desembre del 2006, a l’efecte de la baremació per a la concessió de les ajudes caldrà ajustar-se a les retribucions inherents al lloc de treball a què estiga adscrit, en proporció al temps treballat.

   La Comissió concedirà un termini de 10 dies hàbils per a esmenar els errors o defectes que puguen existir en les instàncies presentades.

   La no-presentació d’allò requerit dins dels terminis implicarà l’anul·lació de la sol·licitud.

   Les Corts Valencianes queden facultades per a facilitar les dades que li sol·licite l’administració tributària a efectes fiscals derivats de la concessió de les ajudes.

   Annex II
   Barem

   Barem per fills de les ajudes socials 2006

   Annex III
   Model de sol·licitud

   Model de sol·licitud de les ajudes socials 2006

   19 febrer 2008 Posted by | Acord de condicions, ajudes socials, General | , , | Deixa un comentari

   Calendari laboral per al 2008

   Calendari en PDF

   Calendari laboral de les Corts per al 2008

   Acord de la Mesa de les Corts de 29 de gener del 2008

   a) Dies festius o inhàbils que cauen dissabte o diumenge:

   Com que cauen en dissabte els dies 1 de novembre i 6 de desembre, la desviació que es produïx en el còmput anual de jornada es resol amb dos dies addicionals de lliure disposició.

   b) En període de vacances parlamentàries es farà la jornada laboral especial. Això suposa una reducció de tres hores setmanals.

   c) Durant la setmana de festes falleres l’horari serà:

   • Dies 13 i 14: horari de matí de 09:00 a 14:30.
   • Vesprada del dia 13 (dijous):
    • OGP (1): atendrà el registre.
    • Uixers (2): atendran les entrades i la centraleta del telèfon.
   • Dies 17 i 18: exempció d’assistència al treball; amb l’excepció següent de 09:00 a 14:00:
    • OGP (1): atendrà el registre.
    • Uixers (2): atendran les entrades i la centraleta del telèfon.

   d) Horari d’estiu:

   • Entre l’1 de juny i el 30 de setembre (ambdós inclosos): jornada laboral especial. Això suposa una reducció de tres hores setmanals.

   e) Horari de Nadal:

   • Des del 22 de desembre del 2008 fins al 6 de gener del 2009: matins de 08:30 a 15:00.
   • Dies 24 i 31 de desembre: exempció de l’assistència al treball.

   Este calendari queda supeditat a la necessitat de realitzar qualsevol activitat parlamentària o a necessitats pròpies dels serveis de la cambra.

   8 febrer 2008 Posted by | 2 - Documents, calendari, Laboral | Deixa un comentari