Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Taula negociadora (17.07.2018)

Fem un resum ràpid, sintètic i provisional de l’última reunió de la taula negociadora (dt. 17.07.2018), que serà segurament l’última reunió abans de les vacances. Com és habitual, la presència política (d’Irene Gómez, de Podem, secretària segona de la Mesa de les Corts) ha segut testimonial i passiva.

Eixa actitud, que és un símptoma més de la deixadesa política en les funcions polítiques i institucionals, no permet entendre quina concepció laboral i professional tenen de l’administració de la cambra els polítics que representen la majoria actual del parlament.

En conseqüència, l’actuació de la Secretaria General, sense cap canvi de directriu, ha mantingut les pautes (ideològiques i d’actuació) de les dècades passades. De fet, comptant amb això, ha pogut remetre amb raó tota la responsabilitat de les seues actuacions a la decisió política d’esta Mesa de les Corts, òrgan que ha optat per donar-li suport i no per seguir un camí de progrés i millora laboral i professional. Una ocasió perduda llastimosament.

Modificacions de l’EPCV
Pel que fa als continguts, l’STAS ha firmat quasi totes les modificacions de l’EPCV, llevat de la modificació de l’article 14.1, relatiu a les vacances. Hem intentat llevar eixe punt del document, però la resta de participants no han acceptat eixa possibilitat amb excuses diverses.

Pel que fa a eixe article, l’acord manifesta que s’aplicarà la modificació (que elimina l’opció de demanar les vacances per dies naturals) a partir de l’1 de gener del 2019 i la voluntat d’aplicar les modificacions de la legislació estatal pel que fa al dies de vacances o d’obrir un procés de negociació sobre eixe tema. (Vos adjunte el document ja firmat.)

Acord de gestió de les OOP 2018
En canvi, mos hem oposat a l’acord de gestió de les OOP 2018 pels motius que hem reiterat i que ja hem exposat detalladament en altres apunts d’este bloc: d’una banda hi ha el dèficit de mesures possibles per a millorar la promoció interna i els processos d’estabilització; d’una altra banda topem amb un empitjorament del valor dels coneiximents de valencià en la fase d’oposició i la falta de la garantia que calga disposar de cap nivell de coneiximent de valencià per a treballar en les Corts.

Canvis de grups (2011-2018)
Hem mostrat un poc de satisfacció diplomàtica, conjuntament amb la resta dels sindicats, pel fet que ja s’ha començat el procés de canvis de grup d’alguns llocs de treball. Amb tot, hem hagut de lamentar que s’haja emprés el procés sense fer una revisió crítica dels set anys passats des que es va aprovar, revisió que hauria d’haver servit per a incloure unes quantes millores i l’ampliació d’eixe procés a altres llocs de treball (com ara en el cas dels transcriptors correctors, en què es complien tots els requisits que va dir la Secretaria General que seguiria per al procés; no ho va complir).

Altres qüestions pendents
Hi ha hagut més consens sindical pel que fa a qüestions pendents: dia de paga extra pendent del 2012; recuperació del 100% de les retribucions durant les IT; l’aula de conciliació, recuperació de l’acció social i del pla de pensions…

A pesar que altres seccions sindicals preferixquen optar per conformar-se amb les propostes de la Secretaria General i maquillar les renúncies com si foren acords imprescindibles, l’STAS continuarà insistint en les reivindicacions.

18 Juliol 2018 Posted by | 1 - Consell de Personal, 4 - Sindicats, ajudes socials, Estatut del personal de les Corts Valerncianes, Laboral, Oferta pública, Pensions | | Deixa un comentari

La pròxima mesa negociadora

Exposàvem en l’últim apunt del bloc, el 5 d’agost passat, que esperàvem concloure ràpidament la revisió de l’acord sobre condicions de treball en el punt que afecta les gratificacions per serveis extraordinàries. El document està conclòs i preparat per a ser firmat amb consens polític i sindical. Ara cal que l’activitat parlamentària deixe un buit per a fer els tràmits fins a la mesa negociadora i l’aprovació en la Mesa de les Corts.

En eixe sentit, cal tindre present que Les Corts encara deuen les gratificacions per serveis extraordinaris del 2015 i que ja se n’estan fent de nou, a causa de l’augment del volum de faena i de les necessitats laborals i de reorganització de la institució.

La pròxima mesa negociadora hauria de servir, a més de ratificar l’acord sobre la implantació i desenvolupament de la carrera professional, per a iniciar el procés d’elaboració del pla d’avaluació d’esta carrera o per a conéixer l’acord retributiu de les Corts. Tampoc estaria malament que eixa mesa intentara donar un impuls voluntariós i tan efectiu com siga possible al procés de revisió de la relació de llocs de treball.

S’acaba l’any i podríem arredonir-lo un poc havent fet un petits passos més del camí que tenim per davant.

23 Novembre 2016 Posted by | 3 - Carrera professional, Laboral, RLT | | Deixa un comentari

Resum de la mesa negociadora (19.10.2015)

S’havia convocat amb urgència una mesa negociadora per a dilluns passat. Calia que acordàrem el text definitiu de la carrera professional, per tal que puguera entrar en el pressupost de l’any que ve.

Carrera professional

Després d’esmenar algunes errades observades en l’últim esborrany de carrera professional, hi hagut acord entre totes les parts. El text definitiu s’acosta a l’última proposta sindical, amb l’excepció d’algun detall i d’una mancança important: no accepten (políticament i provisionalment) que hi participen els interins de fora de la institució. Esperem que eixa mancança es resolga aviat, judicialment o administrativament, tal com acceptà resoldre-ho el president de les Corts, només hi haguera opcions legals clares o jurisprudència sobre la qüestió. De moment, demanarem que es complixca la part del compromís que té a vore amb la consolidació dels llocs interins on siga possible.

Modificacions de l’acord de condicions de treball

D’altra banda, hem hagut de protestar perquè pretenien modificar l’acord de condicions de treball sense haver convocat la comissió de seguiment d’eixe acord. Això sí, hem acceptat que es fera un aclariment sobre la proporcionalitat en l’aplicació de la indemnització per jubilació. Per contra, deixem la proposta que mos havien fet de modificació de la retribució de les hores extraordinàries per a pròximes reunions de la comissió de seguiment. Caldrà disposar de dades i d’alternatives ajustades a les necessitats del personal de les Corts.

Procediment de lliure designació

Quant a la lliure designació que afectava la revisió dels llocs de secretaria del lletrat major, han establit un procediment general que regular el procés de convocatòria. Han acceptat la proposta d’UGT —compartida per CCOO i STAS— per a que eixe procés continga un barem objectiu. En qualsevol cas, la lliure designació té una càrrega de discrecionalitat que no mos sembla adequada ni correcta. Però és legal i, per tant, continuarà aplicant-se seguint eixa «lliure» apreciació.

Nomenclatura dels grups de classificació

Pel que fa a l’aplicació de la nova nomenclatura dels grups establida en l’EPCV, s’està aplicant (i s’aplicarà en la carrera professional). No mos han aclarit per què no apareix reflectida en el rebut de la nòmina, però mos han assegurat que és vigent i que no és un tema conflictiu (apareix en les taules salarials, per exemple) pel que fa a la nomenclatura aplicada. Com sabem, la classificació del grup E en el D sí que era un tema conflictiu, però ja està en procés de solució.

Ha estat una mesa on només hi havia Marc Pallarès (de Podem; que se n’ha hagut d’anar a mitjan reunió) per la part política. En tot cas, Pallarès ha reiterat el compromís de continuar amb la dinàmica iniciada de revisió de l’RLT i de millora de l’organització de les Corts. Cert és que hem avançat un poquet, però encara no hem establit la dinàmica de negociació que necessitem. Per a impulsar-la, els sindicats hem decidit elaborar una proposta de calendari que li done unes pautes d’evolució.

20 Octubre 2015 Posted by | 3 - Carrera professional, 4 - Sindicats, Acord de condicions, General, Laboral, RLT | | 1 comentari

Nova dinàmica negociadora

Dijous passat, primer dia d’octubre, vam tindre reunió de la mesa negociadora de les Corts. En primer lloc, hem de dir que el president de les Corts, Enric Morera i Català (Compromís), va comunicar la vespra, en una reunió informal amb el Consell de Personal, la voluntat de la nova Mesa de les Corts de dur avant un canvi profund en la dinàmica de treball i negociació relacionada amb les millores laborals i d’organització de les Corts. En la reunió de la mesa negociadora va reiterar eixa mateixa intenció.

Ben mirat, va ser una sort que tinguera eixe propòsit, que confiem que es correspondrà ràpidament amb els fets, perquè els primers cinc minuts d’eixa reunió i de la mesa negociadora van servir per a modificar de nou la relació de llocs de treball (RLT) en l’apartat de personal eventual, tal com estàvem acostumats a vore que es fea seguit seguit. Per tant, per un moment, la nova dinàmica s’assemblava massa a l’antiga. Esperem que això es corregixca d’ara en avant.

Relació de llocs de treball (RLT)
En este cas, hi ha hagut un canvi diferent dels habituals: dos llocs de personal eventual classificats B 24 E038 (els de secretaria del lletrat major) esdevindran llocs de personal funcionari de carrera amb la classificació A2/C1 22 CV4, llocs que es cobriran per lliure designació. Tal com hem dit, en eixos cinc primers minuts les coses s’han estat fent com es feen fins ara. Però el president de les Corts mos ha assegurat que no, que la dinàmica serà diferent i que continuarem millorant les condicions laborals i l’organització de les Corts. Per tant, hem acordat un canvi de formes i que es cree una mesa tècnica on treballem totes les qüestions pendents relatives a l’RLT. Els interlocutors de la part política seran els secretaris Argüeso (Ciutadans) i Pallarès (Podem).
Deixem constància en este apartat del canvi de denominació del «lletrat major adjunt», que torna a ser «lletrat»; i que han anunciat ja la necessitat de cobrir dos vacants de lletrat.

Integració del grup E en el C2
Per una altra banda, hem acordat començar el procés d’integració de l’antic grup E en el C2, tal com marca l’EPCV. Això es farà a través d’un curs de formació. A canvi, els sindicats mos hem compromés a retirar els recursos que havíem interposat per la no-aplicació de l’EPCV. I per tal de no endarrerir encara més el tràmit, i a causa d’un problema legal derivat de la falta de previsió de l’EPCV, no hi haurà retroactivitat en l’efecte de la reclassificació. Segons fonts jurídiques i sindicals, seria difícil d’aplicar la retroactivitat, atés que no s’ha produït encara el procés i tenint en compte que la integració automàtica és constitucionalment dubtosa. Cal tindre en compte que, si ho haguera d’aclarir el Tribunal Constitucional (en el cas d’una possible qüestió d’inconstitucionalitat elevada per algun tribunal), el procés podria retardar-se més de sis anys.

Carrera professional
Quant a la carrera, la Mesa de les Corts ha acceptat quasi del tot la nova proposta sindical de carrera professional. El quasi que no hem aconseguit és important, però en esta ocasió hem pogut pactar unes condicions que atenuen el greuge de la no-inclusió del personal que no és funcionari de carrera de les Corts: es durà a terme un procés de consolidació de llocs de treball (tal com preveu l’EBEP); a més, el president de les Corts s’ha compromés a incloure els interins en la carrera quan la jurisprudència aclarixca la qüestió o, si això es produïx abans, quan l’administració del Consell els incloga en la seua carrera professional.

A més d’això, hem acordat que, per al procediment d’enquadrament, es reconeix tot el treball realitzat anteriorment en qualsevol administració pública.

Pel que fa a la implantació, s’ha ajornat a l’any que ve, i serà retribuïda en un 50% en 2016 i un 50% en 2017.

Retribucions
La mesa mos comunica un augment de les retribucions de l’1%, que és el màxim permés.
En este camp hi ha una modificació de detall: es refonen tres complements (CED) en un (un complement d’especial dedicació parlamentària), que es cobrarà en 12 pagues.

En resum, a pesar que les inèrcies del passat costaran de corregir, si es confirma la voluntat de la nova mesa i del president de començar un camí de millora de les condicions laborals i d’organització de la institució, podem valorar estes primeres reunions com a positives, atés que hem desencallat ja unes quantes qüestions en poques reunions. A pesar que la llista és llarga, esperem anar concretant a poc a poc les mesures de reforma i revisió que tenim pendents i que puguen sorgir seguint el camí de la proposta, el diàleg i la negociació.

7 Octubre 2015 Posted by | 3 - Carrera professional, 4 - Sindicats, General, Laboral, Retribucions, RLT | | 1 comentari

Proposta d’acord sobre la paga extra del 2012

Hem presentat davant la Mesa de les Corts una proposta d’acord per al pagament de la paga extraordinària del 2012 que el Reial decret llei 20/2012 estatal i el Decret 6/2012 van retallar. Esperem que en la mesa negociadora de hui mateix es puga tractar la qüestió i que, si convé i amb la col·laboració de tots, es puga fins i tot millorar. Ací teniu la proposta de l’STAS:

PROPOSTA D’INTERSINDICAL VALENCIANA SOBRE UN ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LES CORTS VALENCIANES SOBRE EL PAGAMENT DELS DIES MERITATS DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012

Reunits a València, el … de … de 2014, en l’àmbit de la Mesa General de Negociació de les Corts Valencianes, a l’empara del que establixen l’article 47 de l’Estatut del personal de les Corts Valencianes (EPCV), l’article 33 i concordants de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) i l’article 153 i següents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana (LOGFPV), les representacions de les Corts i de les organitzacions sindicals presents en l’esmentada mesa general de negociació, manifesten:

L’article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, l’entrada en vigor del qual era de 15 de juliol de 2012, amb caràcter bàsic, va establir que per a l’any 2012 el personal del sector públic definit en l’article 22.U, de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressuposts generals de l’Estat per a 2012, tindria reduïda les seues retribucions en les quanties que corresponia percebre en el mes de desembre, com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del mencionat mes.

A la Comunitat Valenciana, el Consell va aprovar el Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses Reial decret llei 20/2012, que regulava l’aplicació de la mencionada mesura al personal de les Corts.

Recorreguda l’aplicació i execució de la mencionada normativa, han recaigut sentències en diversos àmbits i territoris de les administracions públiques, que s’han pronunciat en el sentit de reconéixer el dret de les persones recurrents a percebre la paga extraordinària del període meritat fins a l’entrada en vigor de l’esmentat Reial decret llei 20/2012, fonamentat, entre altres, en la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, reconeguda en l’article 9.3 de la Constitució espanyola. En este sentit, i en consideració a la normativa aplicable per a cada tipus de personal, els períodes meritats fins a l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012 són, per al personal funcionari i estatutari, des de l’1 de juny fins al 14 de juliol de 2012, i per al personal laboral, des de l’1 fins al 14 de juliol de 2012.

És d’especial rellevància que, amb una fonamentació semblant, s’han dictat també sentències que reconeixen a les persones recurrents, que presten servei en l’administració de justícia, el dret individual a la percepció corresponent al període meritat de la paga extraordinària de desembre de 2012, fins a l’entrada en vigor de la modificació de la Llei orgànica del poder judicial.

En relació amb això, i atenent el marc econòmic actual, el Consell de la Generalitat ha estimat convenient i possible abordar el pagament dels dies meritats de la paga extraordinària de desembre de 2012, per la qual cosa ha ratificat l’acord de la Mesa General de Negociació de la Generalitat al respecte en data 18 de juliol de 2014. En el punt vuité l’acord estableix que «amb la finalitat que les mesures en matèria de personal incloses en el present Acord tinguen el mateix impacte en tots els sectors i àmbits funcionals i subjectius que van resultar afectats per l’entrada en vigor del Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, (…) la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública es compromet a traslladar este acord, (…) per a assegurar l’abonament al seu personal dels dies meritats corresponents a la paga extraordinària de desembre del 2012».

D’altra banda, l’Estatut del personal de les Corts Valencianes diu en el seu article 36.1.c:

Article 36. Retribucions

1. El personal al servei de les Corts Valencianes percebrà les retribucions bàsiques següents:

c) Pagues extraordinàries: seran dues a l’any, cadascuna per un import igual a una mensualitat de la totalitat de les retribucions, a exclusió dels serveis extraordinaris fora de la jornada normal de treball o els complements prevists a aquest fi.

Atesos tots aquests antecedents, les Corts Valencianes estimen convenient i possible abordar eixe pagament al seu personal, i ambdues parts convenen que la situació jurídica del personal de les Corts —tant funcionari com laboral— s’assembla més a la del personal al servei de l’administració de justícia que a la de la resta de personal funcionari i laboral de la resta d’administracions.

Per tot això, en el context social, econòmic i jurídic descrits, fruit de les negociacions dutes a terme entre les Corts i les organitzacions sindicals presents en la mesa general de la cambra i després de l’emissió de l’informe favorable del servei econòmic, es firma l’acord següent:

ACORD

 

Primer. Àmbit de l’acord

1. Àmbit personal

L’acord serà aplicable al personal de les Corts Valencianes

2. Àmbit funcional

Este acord es referix a la paga extraordinària de desembre de 2012 meritada i que ha sigut objecte de negociació conforme a l’article 38 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i 154 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Segon. Període de vigència de l’acord

La vigència general de l’acord és des de la seua ratificació per la Mesa de les Corts fins, com a màxim, el 31 de desembre de 2014.

Tercer. Pagament dels dies meritats al personal funcionari

Es pagarà la quantia corresponent als dies meritats, d’1 de juny a 30 de novembre, de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en funció del temps treballat, al personal funcionari que es trobava en actiu entre les mencionades dates, en els termes establits en este acord.

Quart. Pagament dels dies meritats al personal laboral

La quantia que corresponga als dies meritats, d’1 de juliol a 31 de desembre, de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en funció del temps treballat, es pagarà al personal laboral que es trobava en actiu entre les dites dates.

Cinqué. Procediment i data de pagament

1. El pagament dels dies meritats de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en els termes establits en els punts anteriors, es farà efectiu, com a màxim, en la nòmina corresponent al mes de desembre de 2014.

2. Este pagament s’aplicarà d’ofici a tot el personal comprés en els punts tercer i quart d’aquest acord, estiga o no en servei actiu en les Corts Valencianes en la data de pagament.

Sisé. Excepcions a l’aplicació d’este acord

Este acord no serà aplicable al personal que haja percebut la liquidació corresponent a la paga extraordinària objecte del present acord o al personal a qui se li abone per execució de sentència judicial ferma o per qualsevol altra causa.

Seté. Comissió paritària

De conformitat amb l’article 38.5 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es constituirà una comissió paritària integrada per les mateixes parts que la Mesa de Negociació de les Corts Valencianes, les funcions de la qual seran les del seu seguiment.

 

24 Juliol 2014 Posted by | 2 - Documents, Acords, General, Retribucions | | Deixa un comentari

Resum de la mesa negociadora del 16.10.2008

Teníem una altra versió de la reunió, però hem triat la més indolora.

Resum de la reunió de la Mesa Negociadora del 16.10.2008

Tal com haviem acordat en l’anterior reunió de 30 de setembre, el dijous dia 16 va haver-hi reunió de Mesa Negociadora per a fixar un calendari de treball per a tractar els temes generals de l’Estatut de Personal.

En aquesta reunió es van acordar unes línies generals coincidents, en part, amb el guió que ens va donar la institució en la reunió passada.

També es va fixar la data de la pròxima reunió de la ponència, que serà el dia 4 de novembre a les 9:00, on es tractarà l’apartat relacionat amb l’àmbit d’aplicació de l’Estatut de Personal de Les Corts.

Tant STAPV-IV com CC OO vam tornar a demanar una resposta concreta —i per escrit— sobre la petició del Consell de Personal de l’aplicació de l’augment del 0,5% de la massa salarial, en compliment de l’article 1.2 de l’Acord sobre condicions de treball. Els representants de la institució van tornar a argumentar en contra i van tornar a ajornar la resposta concreta per a la reunió de retribucions de la pròxima mesa negociadora, que serà possiblement a finals de novembre o principis de desembre, quan ja tindrem les dades de l’IPC de novembre.

Continuarem informant-vos de totes les novetats que vagen sorgint, com ara, de les signatures que molts treballadors han presentat per a reclamar el compliment de l’Acord sobre condicions de treball quant a l’extensió a les Corts del «fons compensatori extraordinari» de la Generalitat valenciana per a aconseguir «la implicació i el compromís» dels empleats públics «com a un element fonamental del sistema» (DOCV núm. 5.710, de 25.02.2008).

23 Octubre 2008 Posted by | EBEP, General, Retribucions | | Deixa un comentari

Resum de la reunió de la Mesa Negociadora de les Corts

Farem hui un breu resum informatiu de la reunió de la Mesa Negociadora de les Corts del dia 16 de juny del 2008:

 • Es va aprovar la modificació de l’RLT amb la creació de 8 places més d’OGP, que junt amb 1 plaça d’OGP que ha quedat vacant per jubilació, s’afegiran a les 5 del concurs oposició convocat, que encara es troba en termini de presentació de sol·licituds.
 • El vicepresident primer, Cholbi Diego, es compromet a constituir i reunir la comissió sobre l’estatut bàsic de personal durant la segona quinzena de setembre. (Hi ha dos peticions del Consell de Personal i un acord de la mesa anterior.)
 • En relació amb l’acord que es va prendre en la mesa anterior sobre la modificació de l’RLT per a l’aplicació del requisit lingüístic, encara està en fase d’estudi i es vorà quan tractem l’estatut bàsic de personal.
 • Sobre la petició feta pel Consell de Personal —després de la insistència dels sindicats STAPV-Iv i CC OO— d’incorporació de l’augment del 0,5% de la massa salarial bruta i resta de condicions més beneficioses que havien assolit en l’administració del Consell, encara no ha passat per la Mesa de les Corts.
 • Això és un intent de resum informatiu. Si vullguérem fer-ne un de propagandístic o de deformatiu, no sé si el podríem fer, perquè no estem acostumats a eixos enfocaments ni considerem que siguen vàlids ni positius.

  És clar que es diuen i es fan moltes més coses durant una reunió en la mesa negociadora, però al final hem de valorar les que són rellevants i efectives, sobretot si tenen efectes reals en la nostra situació laboral. Eixes són les qüestions que hem tractat de resumir, i hem deixat a banda els tons de veu, les mirades, la roba que vestim o l’estil dialèctic de cadascú, perquè, encara que intentem millorar en les formes cada dia, el que realment ens interessa és el fons dels assumptes.

  Finalment, podríem dir que queden qüestions per tractar, discussions i debats per davant, i esperem poder-los afrontar amb el major suport social i en benefici de tots els treballadors i treballadores de les Corts.

  20 Juny 2008 Posted by | General, Laboral | , , | Deixa un comentari