Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Demanem a la Mesa que esmene el reglament de selecció de personal interí

La secció sindical de l’STAS (antic STAPV-iv) ha adreçat un escrit a la Mesa de les Corts (l’adjuntem més avall) davant el fet que les mancances del reglament de selecció de personal interí encara no s’han resolt i continuen duent-se a terme concursos de provisió interina de llocs de treball de les Corts que no valoren ni l’experiència professional ni la capacitació ni el mèrit, fet que perjudica laboralment i personalment els treballadors i treballadores de les Corts.

La responsabilitat davant les mancances està repartida, però no és inexistent, ja que la marca tant el reglament esmentat. Si una administració té mancances, a més de complir les seues funcions, els funcionaris poden, com a demostració del seu interés professional, intentar resoldre allò que estiga al seu abast o fer les propostes de millora que consideren necessàries. La responsabilitat, però, és dels gestors polítics d’eixa administració, sobretot quan les deficiències corresponen als reglaments i normatives que regixen l’activitat d’eixa administració.

L’STAS (antic STAPV-iv) actua amb responsabilitat professional assenyalant el que considera mancances i proposant solucions. El cas és que no n’hi ha prou amb reconéixer-les i lamentar-les —com s’ha fet—, sinó que cal resoldre-les.


La secció sindical de l’STAPV-iv de les Corts Valencianes, davant la convocatòria de concurs intern entre el personal de les Corts Valencianes per a cobrir el lloc de treball número 3.410 de transcriptor/ra corrector/ra feta pública a través d’una resolució del lletrat major de 12 de febrer del 2009, ha observat:

1. Que la resolució del lletrat no indica els recursos possibles contra la mateixa resolució del lletrat major o contra la convocatòria, contràriament al que establix l’article 89.3 de la Llei estatal 30/1992.

2. Que la resolució del lletrat major inclou un annex amb un model de sol·licitud que està redactat només en castellà (i amb una expressió només en valencià: «Model de sol·licitud»), fet que infringix, entre altres, l’article 30.4 de la Llei 4/1983 de la Generalitat Valenciana que establix:

Els impresos, formularis i models oficials que hagen d’utilitzar els poders públics a la Comunitat Valenciana hauran de redactar-se de forma bilingüe.

3. Que la convocatòria inclou un concurs intern, de conformitat amb el Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes, però este concurs no valora l’experiència professional ni l’eficàcia demostrada en destinacions anteriors, contra el que establix l’article 20.3 de la Llei de la funció pública valenciana:

[…] hauran de tenir-se en compte, bàsicament, com a mèrits els següents: titulació, puntuació obtinguda en la prova d’accés, experiència, antiguitat, eficàcia demostrada en destinacions anteriors, diplomes, cursos i, si s’escau, publicacions directament relacionades amb les funcions del lloc convocat.

4. En no efectuar eixa valoració, la convocatòria no respecta el principi de capacitat establit en l’article 5 de la Llei de la funció pública valenciana:

La selecció del personal funcionari interí serà feta pel sistema abreujat que s’establisca reglamentàriament, després de la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals més representatives, en els termes que estableix la Llei 9/1987, de 12 de juny, en què es respectaran els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

5. El concurs no té en compte que les titulacions de les escoles oficials d’idiomes han canviat, fet que no es reflectix en el barem de puntuació.

6. Que el Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes (aprovat en maig del 2003) fixa en l’article 6 la constitució d’una comissió de seguiment per a:

«proposar i elevar a la Mesa de les Corts Valencianes, mitjançant el lletrat o la lletrada major, les propostes relatives a les qüestions que puguen suscitar-se en aquesta selecció de personal funcionari interí»

Eixa comissió no ha estat mai convocada, a pesar de les sol·licituds fetes en eixe sentit pel Consell de Personal i a pesar de les mancances observades tant en el reglament com en la seua aplicació.

Per tot això, la secció sindical de l’STAPV-iv demana que es resolguen estes qüestions i, per a la qual cosa caldrà la intervenció de la Mesa de les Corts i que, abans de continuar amb el procediment de selecció, s’esmenen les deficiències assenyalades, que s’incloga la valoració de l’experiència en el concurs i que es constituïxca i complixca la seua funció la comissió de seguiment establida en l’article 6 del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes.

València, 12 de febrer del 2009

18 febrer 2009 Posted by | 2 - Documents, 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, General, Laboral | , | 1 comentari

Calendari laboral per al 2009

Calendari en PDF

Calendari laboral de les Corts per al 2009

Acord de la Mesa de les Corts de 26 de gener del 2009

a) Dies festius o inhàbils que cauen dissabte o diumenge:

Com que coincidix en dissabte el dia 15 d’agost, la desviació que es produïx en el còmput anual de jornada es resol amb un dia addicional de lliure disposició.

b) En període de vacances parlamentàries es farà la jornada laboral especial. Això suposa una reducció de tres hores setmanals.

c) Durant la setmana de festes falleres l’horari de treball s’ajustarà a les indicacions següents:

  • Es farà un horari de matí de 09:00 a 14:00.
  • Dies 17 i 18: exempció d’assistència al treball.
  • El dia 17 de matí, entre les 09:00 i les 14:00 un o una oficial de gestió parlamentària atendrà el registre i dos uixers atendran les entrades i la centraleta de telèfon.

d) Horari d’estiu:

  • Entre l’1 de juny i el 30 de setembre (ambdós inclosos): jornada laboral especial. Això suposa una reducció de tres hores setmanals.

e) Horari de Nadal:

  • Des del 21 de desembre del 2009 fins al 6 de gener del 2010: matins de 08:30 a 15:00.
  • Dies 24 i 31 de desembre: exempció de l’assistència al treball.

Este calendari queda supeditat a la necessitat de realitzar qualsevol activitat parlamentària o a necessitats pròpies dels serveis de la cambra.Calendari laboral 2009

5 febrer 2009 Posted by | 2 - Documents, calendari, Laboral | Deixa un comentari