Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Resultats de les eleccions al Consell de Personal

Estimats companys i companyes:

Moltes gràcies a tots per la participació en les eleccions al Consell de Personal que vam fer ahir. L’altíssima participació (el 86%) és una demostració més que els vostres representants tenim faena per davant per a respondre a l’interés que heu mostrat tots els treballadors de les Corts en les qüestions laborals i professionals.

Els resultats han segut els següents:

Nombre de vots: 123

UGT: 61
CC OO: 24
STAS-Iv: 23

Vots en blanc: 12
Vots nuls: 3

Representació en el Consell de Personal:
UGT: 5
CC OO: 2
STAS-Iv: 2

Felicitem la secció sindical d’UGT per la seua majoria. Enhorabona també per a CC OO, que ha consolidat la seua representació. Per la nostra banda, l’STAS hem aconseguit un segon representant, amb la qual cosa esperem fer l’esforç necessari per a que el treball del Consell de Personal continue millorant, més encara durant esta legislatura en què tenim tasques molt importants a dur a terme, començant per la nova relació de llocs de treball.

En fi, podeu comptar amb els nostres representants en el Consell de Personal, Merxe Soler i Vicent (Sento) Puchades, i amb la resta de la llista electoral i la secció sindical per a treballar en la millora de les nostres condicions laborals i l’eixamplament de les nostres expectatives professionals.


Els membres del Consell de Personal són (octubre 2010):

Ramón Puchades Bort (UGT)
Amparo Caus Pertegaz (UGT)
Misericordia Martínez Raigal (UGT)
Agustín Ruiz Claramonte (UGT)
Vicent Novella Navarro (UGT)
Mercedes Soler Vila (STAS-Iv)
Vicent Puchades Vilar (STAS-Iv)
Ana Belén Úbeda Barberá (CC OO)
Margarita Massó Guarro (CC OO)

8 Octubre 2010 Posted by | 1 - Consell de Personal, Eleccions, General | | Deixa un comentari

Eleccions al Consell de Personal: 07.10.2010, de 12:00 a 15:30

Les eleccions al Consell de Personal de les Corts seran dijous 7 d’octubre de 12:00 a 15:30 a la sala Vinatea. Esperem que la participació done com a fruit una representació plural i eficaç de les treballadores i els treballadors en el Consell de Personal, a fi que des de l’STAS pugam dur avant amb més força la nostra tasca d’informació, reivindicació i negociació per a millorar les condicions laborals i professionals del personal de les Corts.

Per tant, vos animem a acudir a les urnes. I, sí, també vos animem que voteu l’STAS-Iv, que vos oferix les propostes de treball següents, que hem inclòs en el nostre programa electoral:

Han passat els quatre anys i tenim de nou unes eleccions sindicals al Consell de Personal de les Corts. Una vegada més STAS-Iv presenta una candidatura. El nostre sindicat és un clàssic en les convocatòries d’eleccions sindicals a les Corts Valencianes, sempre integrats a dins de la Intersindical Valenciana i sempre oferint el nostre treball al servei de les treballadores i treballadors, des d’una perspectiva d’esquerres i valenciana.

En aquestes eleccions se’ns planteja un repte cabdal: el desenvolupament de l’Estatut de personal de les Corts Valencianes. Una vegada establit el marc pel qual ens regirem les treballadores i treballadors de les Corts, cal que el desenvolupament siga un instrument per a la millora de les nostres condicions de treball, i en aquesta etapa és essencial que STAS-Iv estiga present en el nou Consell de Personal, perquè es l’únic sindicat que garanteix transparència i participació dels treballadors en les decisions que ens afecten.

Això ha quedat demostrat en la negociació de l’Estatut de personal de les Corts Valencianes, en què només STAS-Iv va fer una assemblea de treballadors per a decidir si donàvem o no la conformitat a l’Estatut de personal de les Corts.

Som l’únic sindicat que consulta i té en compte l’opinió de les treballadores i treballadors. Ara, tu has de decidir:

Si vols tenir la paraula
Si vols que t’arribe la informació
Si vols participar en les decisions

VOTA STAS-Iv

Aquestes són algunes de les nostres propostes

Per una administració de qualitat
1. Una relació de llocs de treball aprovada per les treballadores i els treballadors
2. Desenvolupament d’un pla de formació específic de les Corts
3. Millora dels canals d’informació de treballadores i treballadors
4. Correcta adscripció del personal als nous cossos creats per l’Estatut de personal
5. Establiment del requisit lingüístic per a l’accés a les Corts
6. Aprovació del Pla d’igualtat de les Corts Valencianes

Per una millora de les retribucions
7. Establiment del complement de carrera professional
8. Triennis iguals per a tots
9. Augment de les bestretes

Per la protecció de la seguretat i salut en el treball
10. Reforç de la salut laboral a les Corts: creació d’un gabinet de seguretat i higiene amb la creació de llocs de treball de tècnics de prevenció. Funcionament efectiu del Comité de Seguretat i Salut
11. Habilitació d’una sala de descans per al personal
12. Protecció de les treballadores i treballadors que ocupen llocs de treball sensibles a determinats riscos. Modificació de les condicions laborals per garantir la seua seguretat i salut
13. Protecció especial a les treballadores embarassades i adaptació del lloc de treball durant l’embaràs o el període de lactància, quan les condicions de treball puguen perjudicar la seua salut
14. Vigilància efectiva de la salut. Reconeixements mèdics més específics. Els serveis de prevenció han d’investigar les malalties més freqüents en les Corts i les seues causes, per a planificar polítiques preventives

Per la conciliació de la vida personal i laboral
15. Ampliació del permís per maternitat, adopció o acolliment. Permisos iguals i intransferibles
16. Horaris d’estiu i de Nadal: reducció horària real
17. Augment de les vacances: una setmana per Nadal i una altra per Pasqua
18. Establiment d’una escoleta infantil per als menors a càrrec del personal de les Corts

Per un treball amb qualitat
19. No a l’explotació del personal becari. Eliminació de l’activitat supletòria de les mancances del personal per part dels becaris.
20. Reforma del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes i de la regulació de les borses de treball, per tal de garantir l’agilitat i transparència en la seua gestió. Funcionament efectiu de la comissió de seguiment del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes
21. Convocatòries de promoció interna pel sistema de concurs prèvies a les ofertes d’ocupació
22. Dotació dels mitjans materials i humans necessaris per a la correcta prestació del servei
23. Dret real a la negociació col·lectiva per al funcionariat: establiment de l’obligació de l’administració de complir els acords
24. A igual treball, igual salari: no a la discriminació per cap raó. Accés de les dones als càrrecs directius i denúncia de les relacions laborals discriminatòries, particularment de l’assetjament sexual i per raó de sexe
25. Reducció de jornada amb el tot el salari per a les persones majors de 55 anys. Cura de persones sense autonomia personal: reducció de jornada amb el 100 % de les retribucions

Per un accés a les Corts transparent i una promoció interna real i efectiva
26. Oferta d’ocupació pública anual, amb totes les vacants existents
27. Possibilitat de promoció interna per reconversió de places
28. Preparació del personal per a la promoció professional i interna

Per una jubilació digna i amb garanties
29. Jubilació als 30 anys de servei o 60 anys d’edat amb el 100 % de les retribucions
30. Prejubilació voluntària als 55 anys

[L’STAS, per tal de contribuir a la sostenibilitat ambiental i ecològica, no fa una distribució massiva del seu programa imprés en paper, sinó que l’envia a través de la xarxa.]


Membres de la candidatura:

1. Soler Vila, Mercedes
2. Puchades Vila, Vicent
3. Boronat Cogollos, Miquel
4. Beneyto Pérez, Dolors
5. Llinares Egea, Anna
6. Garcia Rubio, Isabel
7. Cervera Lino, Francisca
8. Doménech Vicedo, Jordi
9. Palerm Eduardo, José Enrique
10. López Surroca, Pilar
11. Mateo Montañés, Antonio

6 Octubre 2010 Posted by | 1 - Consell de Personal, Eleccions, General | , | Deixa un comentari