Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

La condició més beneficiosa

És complex mantindre una bona orientació en la gestió laboral que aconseguixca evitar «ocurrències» diverses sobre restriccions unilaterals en temes laborals —com ara en la conciliació, el control horari, les gratificacions extraordinàries, etc.— que puguen afectar eixes qüestions en les Corts valencianes de manera negativa per als treballadors i treballadores de la institució.

En eixe sentit, podem llegir, en relació amb les vacances anuals, la notícia de Laura Olías (Eldiario.es, 03.02.2020):

La empresa no puede imponer la fecha de las vacaciones si los trabajadores solían elegirlas libremente

La Sentència 67/2020 de la Sala Social del Tribunal Suprem del 07.01.2020 establix que la condició més beneficiosa que han exercit continuadament no pot ser modificada per l’empresa sense que les parts (com ara, el Consell de Personal i la Mesa de les Corts Valencianes) arriben a un acord diferent:

La condición más beneficiosa así configurada, tiene vigencia y pervive mientras las partes no acuerden otra cosa o mientras no sea compensada o neutralizada en virtud de una normativa posterior —legal o pactada colectivamente—, más favorable que modifique el status anterior en materia homogénea.

Per tant, convé retindre la idea que és un suport rellevant, i important en qualsevol negociació, el fet d’haver implantat i utilitzat unes condicions més beneficioses.

4 febrer 2020 Posted by | 1 - Consell de Personal, Acord de condicions, General, Laboral | , | Deixa un comentari

Convé respectar la negociació i els acords

El símptoma del canvi de jornada laboral

El calendari laboral per al 2019 acordat per la Mesa de les Corts (15.01.2019) establia, seguint l’article 9.3 de l’Acord sobre condicions de treball, després d’haver oït el Consell de Personal, que es faria la jornada laboral especial des de la dissolució de la cambra fins a la constitució de la cambra de la X legislatura.

Eixa mateixa previsió va ser confirmada en la circular del lletrat major del dia 5 de març del 2019. La circular incloïa, a més, una precisió sobre el dia final d’eixe horari: el dimecres 15 de maig del 2019. A partir de l’endemà, amb la constitució de la nova cambra, s’havia de tornar a la jornada laboral general.

En canvi, una circular del lletrat major del divendres 9 de maig modificava la decisió de la Mesa de les Corts i comunicava que la jornada laboral general començaria el dilluns següent, 13 de maig (i no el dijous 16). És a dir, la nova circular contradia la decisió anterior i avançava tres dies el canvi horari.

Activitat normal amb la cambra dissolta

Ara, passats els dies, els fets han confirmat que no hi havia cap circumstància nova que obligara al canvi en la jornada laboral establida des del mes de gener d’enguany i que la modificació no ha servit per a resoldre cap problema o circumstància sobrevinguts que no pugueren haver-se resol seguint la previsió inicial (art. 9.3 de l’ACT).

Respecte de la negociació i dels acords

La secció sindical de l’STAS, com sempre, està disposada a potenciar el valor de la negociació i l’acord entre els gestors de la institució i els òrgans de representació i participació del personal de les Corts, que són les vies més adequades per a atendre la millora de les matèries laborals.

En resum, per tal d’intentar que la gestió laboral de la cambra s’administre amb més comunicació i participació informada, esperem que la nova Mesa de les Corts millore l’administració de la cambra amb una gestió laboral que motive les decisions, que atenga les circumstàncies reals i que dialogue i negocie amb els representants dels treballadors i treballadores des de la confiança que els acords seran respectats i que les decisions seran fonamentades, motivades i coherents amb les necessitats laborals i professionals de la institució.

7 Juny 2019 Posted by | 1 - Consell de Personal, Acord de condicions, Acords, Laboral | | Deixa un comentari

Horaris més productius i satisfactoris

Continuant amb la sèrie d’articles dedicats a la millora de les condicions laborals, el diari El País (10.02.2019) oferia un article de Carlos Hidalgo, «Trabajar menos es más productivo», que contenia diversos exemples de gestió horària i laboral que s’haurien de tindre en compte. Per exemple:

Iberdrola así lo cree. En 2007 modificó la jornada laboral. De lunes a jueves su plantilla trabaja de 7.15 a 16.36 (con un margen voluntario de una hora y tres cuartos) y los viernes puede acabar a las 14.00. «Nuestra productividad ha mejorado un 6% […].»

En la farmacéutica se entra entre las 7.30 y las 10.30; se sale entre las 14.30 y las 17.00 y se puede teletrabajar entre cuatro y ocho días al mes. Todo ello ha aumentado el bienestar de los trabajadores, elevado la productividad y retenido el talento

Això sí, l’article assenyala un factor clau allà (i també en les Corts) que cal retindre i valorar:

La clave para aplicar cambios en las jornadas es la voluntad de los estamentos más altos de sus empresas. “Estas medidas se aplican en cascada, de arriba abajo”, explica Ana Gómez; es imprescindible el apoyo del comité de dirección. Las empresas que las han introducido no se plantean revertirlas, sino buscar otras maneras de seguir aplicándolas.

28 febrer 2019 Posted by | 1 - Consell de Personal, 6 - Teletreball, Acord de condicions, Laboral, Millores ACT | , | Deixa un comentari

Setmana laboral més saludable i productiva

La setmana laboral no hauria de ser tan sols una qüestió de fer hores, ni en l’empresa privada ni tampoc en les institucions públiques. La productivitat i la qualitat de la faena són elements que milloren quan es milloren les condicions laborals.

L’EPCV (art. 32) establix la jornada laboral general en la institució en 35 hores:

La jornada laboral general del personal al servei de les Corts és de 35 hores setmanals, sense perjudici de les especialitats que es puguen establir en els apartats següents.

Eixe mateix article preveu setmanes de 37 hores per al personal amb determinats complements específics (CV1, CV2, CV3 i CV4), i inclou també la possibilitat d’establir altres jornades laborals especials amb l’acord previ de la taula negociadora.

En relació amb eixes millores, podem llegir l’article de Will Stronge «El estrés y la ansiedad nos hacen menos productivos y una semana laboral de cuatro días puede solucionarlo» (Eldiario.es, 07.02.2019).
Entre altres aspectes que podem ressaltar, per exemple, pel que fa a la productivitat:

Les estratègies per a augmentar la productivitat han d’acceptar la realitat que la productivitat no es basa només en la quantitat d’hores de treball sinó en el benestar i la salut general de la mà d’obra, així com en el nivell d’inversió en tecnologia productiva.

I quant a la relació entre ascens professional i millores horàries:

Els empleats podrien tindre l’opció d’aconseguir ascensos que es traduïxquen en temps així com en diners, i la flexibilitat (i seguretat) de les hores treballades hauria de ser una opció normal, cosa que permetria als treballadors aconseguir l’equilibri de treball i temps lliure que millor li funcione a cada u.

11 febrer 2019 Posted by | 1 - Consell de Personal, 6 - Teletreball, Acord de condicions, Laboral, Millores ACT | , | Deixa un comentari

ACT: hores extraordinàries

En estes dates en què es típic en les Corts que es demane un esforç extra per a traure avant l’abatoll de faena derivat de la preparació dels pressuposts de la Generalitat, convé recordar que les hores extraordinàries estan regulades en l’Acord sobre condicions de treball del personal de les Corts (prorrogat; BOC 274, 05.04.2007). Eixa regulació indica les gratificacions econòmiques per grups de titulació (podeu trobar les quantitats actualitzades en els pressuposts de les Corts; per al 2014, BOC 290, pàg. 57.516, 26.11.2014) i, dada rellevant, que és el treballador qui tria entre gratificació econòmica o compensació en temps de descans.

La regulació és la següent:

Article 11. Hores extraordinàries

1. Tindran consideració d’hores extraordinàries les realitzades fora de la jornada laboral a causa de l’activitat parlamentària o les necessitats pròpies de cada àrea o servei.

2. Es considera hora extraordinària a partir de la primera hora treballada. Les fraccions inferiors a la primera hora treballada no computaran a efectes econòmics o recuperables.

3. Les hores extraordinàries es compensaran mitjançant temps de descans o gratificació econòmica a triar pel funcionari que les haja realitzat.

4. La compensació per temps de descans es computa a raó de dues hores de descans per cada hora treballada. La compensació haurà de realitzar-se en el termini màxim de dos mesos.

5. La gratificació econòmica s’estableix per grups, que són:

Grup A 34 euros/hora
Grup B 28 euros/hora
Grup C 24 euros/hora
Grups D i E 20 euros/hora

6. Les hores extraordinàries seran justificades, individualment i per escrit, davant el lletrat major per la persona responsable de l’àrea o servei corresponent, que en verificarà la realització. Aquestes hores seran abonades en nòmina, com a màxim, als dos mesos de la realització.

7. La Mesa de Les Corts i el Consell de Personal seran informats trimestralment de totes les hores extraordinàries realitzades i les causes que les justifiquen.

8. Aquest article no és aplicable al personal que presta els serveis com a conductor.

17 Novembre 2015 Posted by | Acord de condicions, Laboral | | Deixa un comentari

ACT: modificació

S’ha aprovat una revisió de l’article 21.1 de l’acord sobre condicions de treball. Davant el fet que, segons la Mesa de les Corts, no s’havien fixat amb prou precisió la relació entre els períodes de temps i la indemnització, les seccions sindicals hem acceptat la redacció següent, que afig un paràgraf final que aclarix la qüestió:

Aquestes quanties seran objecte de reducció proporcionalment als dies que resten a la persona beneficiària per a complir el següent tram d’edat o l’edat de 65 anys.

La redacció final de l’article és la següent [veg. BOC 27; 29.10.2015]:

Article 22. Subsidi de jubilació

1. Els funcionaris o les funcionàries de carrera i el personal laboral fix que es jubilen anticipadament i que hagen treballat un mínim de quinze anys en Les Corts, dels quals almenys els últims cinc anys s’hagen prestat immediatament abans del fet causant, a petició pròpia, tindran dret a percebre una prima, en un únic pagament, junt amb la liquidació d’havers, la quantia de la qual s’estableix d’acord amb l’escala següent:

Edat Quantia
60 anys 24.000 euros
61 anys 21.000 euros
62 anys 18.000 euros
63 anys 15.000 euros
64 anys 12.000 euros

Aquestes quanties seran objecte de reducció proporcionalment als dies que resten a la persona beneficiària per a complir el següent tram d’edat o l’edat de 65 anys.

12 Novembre 2015 Posted by | Acord de condicions, Acords, Laboral | , | 1 comentari

Resum de la mesa negociadora (19.10.2015)

S’havia convocat amb urgència una mesa negociadora per a dilluns passat. Calia que acordàrem el text definitiu de la carrera professional, per tal que puguera entrar en el pressupost de l’any que ve.

Carrera professional

Després d’esmenar algunes errades observades en l’últim esborrany de carrera professional, hi hagut acord entre totes les parts. El text definitiu s’acosta a l’última proposta sindical, amb l’excepció d’algun detall i d’una mancança important: no accepten (políticament i provisionalment) que hi participen els interins de fora de la institució. Esperem que eixa mancança es resolga aviat, judicialment o administrativament, tal com acceptà resoldre-ho el president de les Corts, només hi haguera opcions legals clares o jurisprudència sobre la qüestió. De moment, demanarem que es complixca la part del compromís que té a vore amb la consolidació dels llocs interins on siga possible.

Modificacions de l’acord de condicions de treball

D’altra banda, hem hagut de protestar perquè pretenien modificar l’acord de condicions de treball sense haver convocat la comissió de seguiment d’eixe acord. Això sí, hem acceptat que es fera un aclariment sobre la proporcionalitat en l’aplicació de la indemnització per jubilació. Per contra, deixem la proposta que mos havien fet de modificació de la retribució de les hores extraordinàries per a pròximes reunions de la comissió de seguiment. Caldrà disposar de dades i d’alternatives ajustades a les necessitats del personal de les Corts.

Procediment de lliure designació

Quant a la lliure designació que afectava la revisió dels llocs de secretaria del lletrat major, han establit un procediment general que regular el procés de convocatòria. Han acceptat la proposta d’UGT —compartida per CCOO i STAS— per a que eixe procés continga un barem objectiu. En qualsevol cas, la lliure designació té una càrrega de discrecionalitat que no mos sembla adequada ni correcta. Però és legal i, per tant, continuarà aplicant-se seguint eixa «lliure» apreciació.

Nomenclatura dels grups de classificació

Pel que fa a l’aplicació de la nova nomenclatura dels grups establida en l’EPCV, s’està aplicant (i s’aplicarà en la carrera professional). No mos han aclarit per què no apareix reflectida en el rebut de la nòmina, però mos han assegurat que és vigent i que no és un tema conflictiu (apareix en les taules salarials, per exemple) pel que fa a la nomenclatura aplicada. Com sabem, la classificació del grup E en el D sí que era un tema conflictiu, però ja està en procés de solució.

Ha estat una mesa on només hi havia Marc Pallarès (de Podem; que se n’ha hagut d’anar a mitjan reunió) per la part política. En tot cas, Pallarès ha reiterat el compromís de continuar amb la dinàmica iniciada de revisió de l’RLT i de millora de l’organització de les Corts. Cert és que hem avançat un poquet, però encara no hem establit la dinàmica de negociació que necessitem. Per a impulsar-la, els sindicats hem decidit elaborar una proposta de calendari que li done unes pautes d’evolució.

20 Octubre 2015 Posted by | 3 - Carrera professional, 4 - Sindicats, Acord de condicions, General, Laboral, RLT | | 1 comentari

Estat de les negociacions sindicals: incompliments i estatut de personal

INCOMPLIMENT DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL: RECURS PRESENTAT

Recordareu que ni STAPV-iv ni CC OO vam firmar l’acord retributiu per al 2009, per no incloure la pujada retributiva addicional del 0,5% de la massa salarial bruta que ens corresponia al personal de les Corts, en aplicació de l’article 1.2 de l’Acord de condicions de treball. També recordareu que només UGT va secundar a la Mesa de les Corts en esta decisió. (Ells sabran per què. Segurament també recordareu l’amenaçadora «felicitació» de Nadal de la seua secció sindical.)

Com que l’Acord de condicions de treball té caràcter de conveni col·lectiu, el seu incompliment es susceptible de ser reclamant davant els tribunals de justícia. I com que vam considerar que hi havia raons jurídiques per a avalar la petició que s’aplique l’increment del 0,5% per als anys 2008 i 2009, vos fem saber que, amb data 11 de març, hem presentat un recurs contenciós administratiu contra l’Acord de la Mesa de les Corts pel qual s’aproven les retribucions.

Vos anirem comunicant totes les novetats que vagen sorgint en este tema.

ESTATUT DE PERSONAL DE LES CORTS: ESTAT DE LA NEGOCIACIÓ

Com ja vos vam informar, estem enmig de la negociació «tècnica» de l’Estatut de personal de Les Corts. Este és l’estat de la qüestió, amb una breu introducció, perquè no ens perdam:

Ja sabeu que l’EBEP no inclou en el seu àmbit d’aplicació directa al personal de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes, sinó que tan sols obri la possibilitat que creen la seua legislació específica. Per això, cal aprovar per llei un estatut de personal propi, que siga norma de referència per al personal de Les Corts i responga a les característiques particulars del treball en la institució. (També cal assenyalar que hi ha qüestions tan importants com la carrera professional i la reforma de la relació de llocs de treball que estan relacionades amb l’estatut de personal, i estan a l’espera de la conclusió d’este text.)

Va haver-hi un acord en Mesa Negociadora entre els representants de les Corts i les organitzacions sindicals en este sentit l’any passat, i vam quedar en iniciar la negociació d’eixa norma abans de finalitzar el mes de setembre del 2008; el 30 d’eixe mes (in extremis) va tindre lloc una primera reunió de la Mesa negociadora, seguida d’altres en les quals es va acordar l’estructura (en funció dels títols) del futur estatut, per a començar la negociació. I així s’han estat desenvolupant durant este temps els treballs de la ponència, amb major lentitud de la que caldria esperar per diversos ajornaments en les reunions.

Fins ara, només hem pogut vore cinc títols de l’esborrany de l’Estatut: Del títol I al VI, llevat del IV. (El I tracta de l’àmbit d’aplicació; el II, classes de personal; el III, drets i deures; el V, selecció i provisió i el VI: situacions administratives), als que els sindicats hem presentat esmenes per millorar el text. Cal dir, però, que no hi ha res definitiu i hem de tornar a vore’ls; encara es poden fer esemenes o suggeriments per millorar el text que, en algunes parts importants (com ara l’article 7 del títol II, que parla dels grups per nivells de titulació, i la part relativa als cossos, les escales i les subescales), està per desenvolupar.

En la darrera reunió es va quedar en fer la pròxima el dia 22 d’abril, per a tractar la proposta que ens van passar del títol VII, dedicat al règim disciplinari. Però eixe dia no va haver-hi cap reunió, ni tan sols un avís per a desconvocar-la. I esta es l’hora que no tenim notícia de quan es produirà. (També queda pendent per part dels representants de les Corts la presentació dels títols V, sobre la carrera professional, i dels títols VIII fins el final.)

Entenem que l’activitat parlamentària, de vegades, puga alterar els plans, però cal demanar una major formalitat en les convocatòries, i una miqueta més de consideració amb els representants sindicals, en eixe sentit.

A estes altures, esperàvem tindre alguna cosa més per posar a la vostra consideració, però açò és el que hi ha. Si tenim alguna notícia més, vos la farem saber. I si voleu afegir res o fer algun comentari, només cal que ens ho digau.

15 Mai 2009 Posted by | Acord de condicions, EBEP, Laboral | | Deixa un comentari

Fons d’ajudes socials de l’any 2006

La Mesa de les Corts ha aprovat finalment les normes per a la distribució del fons d’ajudes socials de 2006, fons que té un import màxim de 75.000 euros. Les normes són les següents:

BOCV núm. 47 [PDF]

Normes per a la distribució del fons d’ajudes socials de 2006

MESA DE LES CORTS VALENCIANES

La Mesa de les Corts Valencianes, en la reunió del dia 12 de febrer de 2008, ha tingut coneixement de la proposta elevada per la Comissió d’Acció Social sobre les condicions generals i els criteris per a la concessió de les ajudes a càrrec del Fons d’acció social pressupostat per a l’any 2007, i ha adoptat l’acord pel qual es dicten normes per a la distribució del fons d’ajudes socials per un import màxim de 75.000 euros.

Primer. S’aproven les normes per a la distribució del fons d’ajudes socials de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 17 i 18 de l’acord sobre condicions de treball del personal de les Corts Valencianes per al període 2007-2009, per un import màxim de setanta-cinc mil euros (75.000 euros), que es publiquen com a annex I d’aquest acord.

Segon. De conformitat amb el que disposa l’article 18 de l’Acord sobre condicions de treball del personal de les Corts Valencianes per al període 2007-2009, podran sol·licitar les ajudes previstes els funcionaris i les funcionàries i el personal laboral de les Corts Valencianes, que reunesquen els requisits establerts en l’annex I.

Serà requisit addicional haver prestat serveis en les Corts Valencianes durant l’any 2006. El personal que no haja prestat serveis durant l’any 2006 complet, veurà reduïda proporcionalment al temps de serveis efectivament prestats la quantia de l’ajuda, sense perjudici d’allò que s’ha disposat per al cas de fons insuficients.

Si en el transcurs del procés de concessió de les ajudes o després d’aquest la comissió té coneixement que la informació subministrada pel sol·licitant no s’ajusta a la realitat, l’ajuda no podrà ser-li abonada i, si s’escau, el beneficiari o beneficiària quedarà obligat o obligada a reintegrar l’ajuda que li haja estat atorgada.

Palau de Les Corts

València, 12 de febrer del 2008

La presidenta

María Milagrosa Martínez Navarro

El secretari segon

Antoni Such Botella

ANNEX I

Normes per a la distribució del fons d’ajudes socials

1. Classes de fons

A) Fons educatiu per al mateix personal de les Corts Valencianes referit al curs 2006/2007

 • Ajuda A.1.1) Per a cursar estudis d’ensenyament bàsic, batxillerat o formació professional, les ajudes màximes s’estableixen en 400,00 euros anuals.
 • Ajuda A.1.2) Per a cursar estudis d’ensenyaments escolars de règim especial (artístiques, d’idiomes o esportives), realitzats en centres oficials, les ajudes màximes s’estableixen en 150,00 euros anuals.

La percepció d’aquesta ajuda és compatible amb l’ajuda de l’apartat A.1.1.

 • Ajuda A.2) Per a cursar estudis universitaris o equivalents, impartits pels organismes dependents o adscrits a les universitats, i despeses de tramitació dels títols universitaris corresponents, les ajudes màximes s’estableixen en 400,00 euros anuals.

Les ajudes que s’estableixen en els punts A.1 i A.2 s’entendrà que seran abonades al personal de les Corts Valencianes que realitze estudis a fi de superar els coneixements acadèmics que ja posseeixen.

Les ajudes corresponents al punt A.2 es mantindran fins a un màxim de dues matrícules per a la mateixa assignatura, sense perjudici del que disposa la norma 3.

B) Fons educatiu per als fills i les filles del personal que presta els serveis en les Corts Valencianes, referit al curs 2006/2007

 • Ajuda B.1.1) Per cursar estudis dels nivells d’ensenyament no universitari de règim general (educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional o equivalents) els fills i les filles del personal de les Corts Valencianes, les ajudes màximes s’estableixen en 400,00 euros anuals.
 • Ajuda B.1.2) Per cursar estudis d’ensenyaments escolars de règim especial (artístics, d’idiomes o esportius) els fills i les filles del personal de les Corts Valencianes, les ajudes màximes s’estableixen en 150,00 euros anuals.La percepció d’aquesta ajuda és compatible amb l’ajuda de l’apartat B.1.1.
 • Ajuda B.2) Per a cursar estudis universitàries i despeses de tramitació dels títols universitaris corresponents, les ajudes màximes s’estableixen en 400,00 euros anuals per cada fill o filla dels empleats públics.

Aquesta ajuda es mantindrà fins a un màxim de dues matrícules per a la mateixa assignatura.

C) Fons assistencial

Els límits màxims de les ajudes econòmiques que podran concedir-se per aquests conceptes seran els següents:

 • Ajuda C.1) Les Corts Valencianes abonaran fins a un màxim de 400,00 euros anuals en concepte d’ajuda per a fills i filles del personal de les Corts Valencianes. Serà requisit que l’edat del fill o la filla es trobe compresa entre 3 mesos i 5 anys durant l’any 2006.
 • Ajuda C.2) En cas de pròtesis auditives (audiòfons) podran concedir-se ajudes de fins a 400,00 euros.
 • Ajuda C.3) En cas de tractaments (endodòncia, ortodòncia, etc.) o pròtesis dentàries (dentadura, completa superior i inferior, dentadura superior o inferior) podran concedir-se ajudes fins a 465,00 euros.
 • Ajuda C.4) En cas de pròtesis oculars (ulleres completes, ulleres bifocals completes, renovació de vidres o muntures, lentilles i renovació de lentilles) es podran concedir ajudes per un màxim de 230,00 euros.
 • Ajuda C.5) En cas de pròtesis ortopèdiques i vehicles de minusvàlids, podran concedir-se ajudes per un màxim de 665,00 euros.
 • Ajuda C.6.1) Tot el personal de les Corts Valencianes que tinga a càrrec seu un disminuït físic o psíquic percebrà una ajuda de fins a un màxim de 650,00 euros anuals. Serà requisit indispensable la declaració de minusvalidesa expedida per l’organisme competent, així com la justificació de despeses requerides en el procés de recuperació o rehabilitació.
 • Ajuda C.6.2) Tot el personal de les Corts Valencianes que tinga a càrrec seu una persona gran de 65 anys que requeresca prestacions d’atenció a la dependència, percebrà una ajuda de fins a un màxim de 650,00 euros.

La percepció d’aquesta ajuda serà incompatible amb la C.6.1 quan ambdues recaiguen en la mateixa persona a càrrec del sol·licitant.

Serà requisit indispensable que la persona gran per a la qual se sol·licita l’ajuda convisca al domicili familiar i estiga inclosa en la declaració de l’IRPF.

 • Ajuda C.7) Ajudes per malaltia del o de la sol·licitant o membre de la unitat familiar, sempre que comporte tractament especial o intervencions quirúrgiques, i aquest o aquestes no estiguen coberts per qualsevol règim de la Seguretat Social o MUFACE a què estiga afiliat o afiliada el o la sol·licitant de l’ajuda. Es podran concedir ajudes per un màxim de 650,00 euros. S’entendran incloses en aquest apartat malalties degeneratives, físiques o psíquiques.

En cap cas les ajudes concedides pels diferents fons assistencials d’aquest apartat C podran superar l’import que figure en la mateixa factura aportada pel sol·licitant, una vegada deduïts els imposts corresponents.

Podran sol·licitar-se les ajudes de l’apartat C, a més de per al personal de les Corts Valencianes, per als components de la unitat familiar o unió de fet i per als qui convisquen al domicili familiar, sempre que depenguen econòmicament de l’empleat públic i no realitzen tasques retribuïdes. Aquest aspecte es determinarà segons la declaració de la renda o d’altres documents acreditatius que s’aporten per la persona que les sol·licita. Es considerarà que hi ha dependència econòmica quan els ingressos siguen inferiors al salari mínim interprofessional vigent.

Seran rebutjades les sol·licituds de fons assistencials de l’apartat C sobre assistències cobertes pels diferents règims de seguretat social (MUFACE, règim general o altres règims especials). A aquest efecte, la comissió verificarà si les prestacions sol·licitades són cobertes pels règims esmentats.

2. Requisits, terminis i sol·licituds

Les persones interessades, dins del termini dels 20 dies hàbils següents a la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de Les Corts, podran formular sol·licitud mitjançant el model d’instància que s’adjunta com a annex III, dirigida a la Comissió de Bestretes, que es presentarà en el Registre General de les Corts Valencianes o segons el que preveu l’article 38 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds hauran d’anar inexcusablement acompanyades de la documentació esmentada més avall, i quedaran excloses totes les instàncies que no adjunten la documentació següent, que haurà de ser original en cas de factures, rebuts o documents de pagament. Es podran admetre fotocòpies compulsades del document original en cas dels certificats acadèmics. Per a sol·licitar la posterior devolució dels originals de la documentació aportada, s’haurà de ressenyar explícitament en la sol·licitud, i marcar a aquest efecte la casella corresponent. La devolució s’efectuarà una vegada conclòs l’expedient administratiu i fets els pagaments.

3. Documentació que hauran d’aportar totes les persones sol·licitants

 • 1. El model de sol·licitud que s’annexa a aquestes normes, que haurà d’anar degudament emplenat en tots els apartats.
 • 2. A l’efecte de l’aplicació del barem de l’annex, els sol·licitants presentaran per a acreditar els rendiments íntegres de la unitat familiar així com també el nombre dels membres els documents següents:
  • a) Fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat del registre d’unions de fet o certificat d’empadronament o de convivència.
  • b) Fotocòpia de la carta de pagament de la declaració de la renda corresponent a l’any 2006, realitzada en 2007, o fotocòpia de l’imprès de la declaració en què figure la base liquidable regular subjecta a gravamen, segellada per la delegació d’hisenda o entitat en què es va presentar la liquidació, i la relació de les persones a càrrec del cap de família que figuren en aquesta declaració. Els casats i els membres de les unions de fet que facen la declaració per separat hauran de presentar ambdues declaracions.

En cas de no haver fet cap declaració corresponent a l’any 2006, d’acord amb el que estableix la normativa fiscal vigent, per no haver superat el mínim exigit per a fer obligatòriament la declaració de la renda esmentada, o de no haver demanat la devolució de l’IRPF, es presentarà també davant la Comissió de Bestretes la documentació oficial acreditativa de les dades fiscals necessàries perquè s’efectue la baremació, sense que en cap cas puga resultar una quantitat que minora la base imposable del declarant. Aquesta obligació afectarà tant el funcionari o funcionària com el seu cònjuge o parella de fet.

Si la declaració de la renda s’ha fet telemàticament, serà necessari presentar la certificació expedida per la delegació d’hisenda corresponent, en la qual consten les dades significatives per al barem d’aquesta convocatòria.

 • 3. Quan el cònjuge o parella de fet realitze treballs remunerats, s’aportarà certificació de l’empresa o entitat on preste els serveis que no és beneficiari d’un altre tipus d’ajuda econòmica per a la finalitat que se sol·licita.

4. Documentació que hauran d’aportar els sol·licitants, segons el tipus o classe de fons que se sol·licita

 • A) Per a les sol·licituds dels fons educatius de l’apartat A:
  • Ajuda A.1.1) Certificat d’estar matriculat en el curs escolar 2006/2007.
  • Ajuda A.1.2) Certificat d’estar matriculat en el curs 2006/2007.
  • Ajuda A.2)
   • — Certificat d’estudis corresponent al curs 2006/2007 o fotocòpia compulsada. S’admetrà també com a justificant còpia informativa facilitada pel centre docent.
   • — Imprès de pagament de matrícula o taxes, curs acadèmic 2006/2007, segellat per l’entitat bancària on s’haja abonat aquesta. També serà vàlid el certificat emès pel centre, en el qual es justifique l’abonament de la matrícula corresponent, amb expressió de l’import realment abonat.
   • — Justificant de pagament (rebut) de les despeses de tramitació del títol corresponent, segellat per l’entitat bancària on s’hagen abonat.
 • B) Per a les sol·licituds dels fons educatius de l’apartat B:
  • Ajuda B.1.1)
   • — Per als fills i filles amb edats compreses entre els 6 i els 16 anys no haurà de presentar-se la certificació d’estar matriculat o matriculada en el curs escolar 2006/2007.
   • — Per a fills i filles majors de 16 anys o que cursen batxillerat, formació professional o equivalent s’haurà de presentar el corresponent certificat d’estar matriculat en el curs escolar 2006/2007.
  • Ajuda B.1.2) Certificat d’estar matriculat en el curs 2006/2007.
  • Ajuda B.2)
   • — Certificat d’estudis corresponent al curs 2006/2007 o fotocòpia compulsada. S’admetrà també com a justificant còpia informativa facilitada pel centre docent.
   • — Imprès de pagament de matrícula o taxes, curs acadèmic 2006/2007, segellat per l’entitat bancària on s’haja abonat aquesta. També serà vàlid el certificat emès pel centre, en el qual es justifique l’abonament de la matrícula corresponent, amb expressió de l’import realment abonat.
   • — Justificant de pagament (rebut) de les despeses de tramitació del títol corresponent, segellat per l’entitat bancària on s’hagen abonat.
   • — Declaració jurada de no realitzar cap treball retribuït del qual es deriven ingressos superiors al salari mínim interprofessional vigent.
  • C) Per a les sol·licituds dels fons assistencials de l’apartat C:
  • Factures o documentació original corresponents a l’any 2006, que siguen necessàries per a acreditar les peticions C.2, C.3, C.4 i C5.

   • Ajuda C.6.1) Per a les sol·licituds del fons d’ajudes a disminuïts psíquics o físics, s’aportarà: certificat del cobrament de l’ajuda que el SVS o l’INSS concedeixen en aquests supòsits. També s’admetrà còpia dels rebuts mensuals corresponents a l’any 2006 i còpia de la declaració de minusvalidesa expedida per l’organisme competent. Quan no es dispose, per les característiques de la patologia, de cap document, haurà de presentar un certificat actualitzat del metge de medicina general o especialista de la Seguretat Social amb competència en la matèria (psiquiatre, psicòleg), o certificat expedit pel col·legi o centre de rehabilitació que el beneficiari necessita educació especial o teràpia rehabilitadora, amb expressió de la quantitat que s’abona.
   • Ajuda C.6.2) S’haurà de presentar declaració de l’IRPF que incloga la persona gran i s’aportarà justificant de despeses (rebuts del centre de dia, residència o curadors)
   • Ajuda C.7) S’haurà de presentar:
    • — Certificat actualitzat del metge, facultatiu o especialista amb competència en la matèria, en el qual s’especifique el diagnòstic de la malaltia.
    • — Factura original de l’any 2006, amb expressió de la quantitat que s’abona i expressió del tractament.

   5. Concessió de les ajudes

   Acabat el termini de presentació d’instàncies i el de possibles esmenes, es reunirà la Comissió de Bestretes, competent en aquesta matèria, la qual a la vista de les sol·licituds rebudes, una vegada verificat el compliment dels requisits assenyalats anteriorment, i a la vista del barem que s’estableix en el quadre que figura en l’annex II, iniciarà els càlculs per a concedir, seguint l’ordre de baremació, les ajudes dins dels límits establerts en cadascun dels fons.

   En cas que els recursos pressupostats siguen insuficients per a atendre totes les sol·licituds, la Comissió de Bestretes establirà els criteris de distribució del pressupost disponible entre els diversos grups de fons, i es concedirà llavors les ajudes dins de cada fons social per ordre de puntuació de les sol·licituds d’acord amb el barem, amb reducció proporcional de les quanties establertes per a cada ajuda.

   La puntuació segons el barem de l’annex s’efectuarà d’acord amb les dades consignades en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques realitzada en 2007, corresponent a l’exercici 2006, tenint en compte com a quantitat a baremar la base liquidable regular subjecta a gravamen (casella 630 de l’imprès 100 de la declaració simplificada o l’equivalent en la declaració ordinària), o d’acord amb el que estableix el punt 3.2 anterior, tenint en compte en ambdós casos el nombre de persones a càrrec del titular o titulars que figuren en la declaració.

   En cas que no s’haja treballat ininterrompudament des de l’1 de gener al 31 de desembre del 2006, a l’efecte de la baremació per a la concessió de les ajudes caldrà ajustar-se a les retribucions inherents al lloc de treball a què estiga adscrit, en proporció al temps treballat.

   La Comissió concedirà un termini de 10 dies hàbils per a esmenar els errors o defectes que puguen existir en les instàncies presentades.

   La no-presentació d’allò requerit dins dels terminis implicarà l’anul·lació de la sol·licitud.

   Les Corts Valencianes queden facultades per a facilitar les dades que li sol·licite l’administració tributària a efectes fiscals derivats de la concessió de les ajudes.

   Annex II
   Barem

   Barem per fills de les ajudes socials 2006

   Annex III
   Model de sol·licitud

   Model de sol·licitud de les ajudes socials 2006

   19 febrer 2008 Posted by | Acord de condicions, ajudes socials, General | , , | Deixa un comentari

   Modificació de les normes sobre bestretes

   Ha passat la febrada auditora i de rigor econòmic que ens va commoure els primers dies de la presidència de les Corts de Milagrosa Martínez. Per tant, ens podem centrar en qüestions de tràmit laboral.

   Ara mateix tenim que ens ha fet arribar el Servei de Gestió de Personal de les Corts la modificació de les normes sobre bestretes, aparegudes en el boc número 24 (09.11.2007), que podeu consultar quan vos faça falta des d’ací mateix (i que teniu enllaçades en la secció de documents de la columna esquerra del dsc).

   13 Novembre 2007 Posted by | Acord de condicions, General, Laboral, Millores ACT, Retribucions | Deixa un comentari