Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Setmana laboral més saludable i productiva

La setmana laboral no hauria de ser tan sols una qüestió de fer hores, ni en l’empresa privada ni tampoc en les institucions públiques. La productivitat i la qualitat de la faena són elements que milloren quan es milloren les condicions laborals.

L’EPCV (art. 32) establix la jornada laboral general en la institució en 35 hores:

La jornada laboral general del personal al servei de les Corts és de 35 hores setmanals, sense perjudici de les especialitats que es puguen establir en els apartats següents.

Eixe mateix article preveu setmanes de 37 hores per al personal amb determinats complements específics (CV1, CV2, CV3 i CV4), i inclou també la possibilitat d’establir altres jornades laborals especials amb l’acord previ de la taula negociadora.

En relació amb eixes millores, podem llegir l’article de Will Stronge «El estrés y la ansiedad nos hacen menos productivos y una semana laboral de cuatro días puede solucionarlo» (Eldiario.es, 07.02.2019).
Entre altres aspectes que podem ressaltar, per exemple, pel que fa a la productivitat:

Les estratègies per a augmentar la productivitat han d’acceptar la realitat que la productivitat no es basa només en la quantitat d’hores de treball sinó en el benestar i la salut general de la mà d’obra, així com en el nivell d’inversió en tecnologia productiva.

I quant a la relació entre ascens professional i millores horàries:

Els empleats podrien tindre l’opció d’aconseguir ascensos que es traduïxquen en temps així com en diners, i la flexibilitat (i seguretat) de les hores treballades hauria de ser una opció normal, cosa que permetria als treballadors aconseguir l’equilibri de treball i temps lliure que millor li funcione a cada u.

Anuncis

11 febrer 2019 Posted by | Acord de condicions | , | Deixa un comentari

ACT: hores extraordinàries

En estes dates en què es típic en les Corts que es demane un esforç extra per a traure avant l’abatoll de faena derivat de la preparació dels pressuposts de la Generalitat, convé recordar que les hores extraordinàries estan regulades en l’Acord sobre condicions de treball del personal de les Corts (prorrogat; BOC 274, 05.04.2007). Eixa regulació indica les gratificacions econòmiques per grups de titulació (podeu trobar les quantitats actualitzades en els pressuposts de les Corts; per al 2014, BOC 290, pàg. 57.516, 26.11.2014) i, dada rellevant, que és el treballador qui tria entre gratificació econòmica o compensació en temps de descans.

La regulació és la següent:

Article 11. Hores extraordinàries

1. Tindran consideració d’hores extraordinàries les realitzades fora de la jornada laboral a causa de l’activitat parlamentària o les necessitats pròpies de cada àrea o servei.

2. Es considera hora extraordinària a partir de la primera hora treballada. Les fraccions inferiors a la primera hora treballada no computaran a efectes econòmics o recuperables.

3. Les hores extraordinàries es compensaran mitjançant temps de descans o gratificació econòmica a triar pel funcionari que les haja realitzat.

4. La compensació per temps de descans es computa a raó de dues hores de descans per cada hora treballada. La compensació haurà de realitzar-se en el termini màxim de dos mesos.

5. La gratificació econòmica s’estableix per grups, que són:

Grup A 34 euros/hora
Grup B 28 euros/hora
Grup C 24 euros/hora
Grups D i E 20 euros/hora

6. Les hores extraordinàries seran justificades, individualment i per escrit, davant el lletrat major per la persona responsable de l’àrea o servei corresponent, que en verificarà la realització. Aquestes hores seran abonades en nòmina, com a màxim, als dos mesos de la realització.

7. La Mesa de Les Corts i el Consell de Personal seran informats trimestralment de totes les hores extraordinàries realitzades i les causes que les justifiquen.

8. Aquest article no és aplicable al personal que presta els serveis com a conductor.

17 Novembre 2015 Posted by | Acord de condicions, Laboral | | Deixa un comentari

ACT: modificació

S’ha aprovat una revisió de l’article 21.1 de l’acord sobre condicions de treball. Davant el fet que, segons la Mesa de les Corts, no s’havien fixat amb prou precisió la relació entre els períodes de temps i la indemnització, les seccions sindicals hem acceptat la redacció següent, que afig un paràgraf final que aclarix la qüestió:

Aquestes quanties seran objecte de reducció proporcionalment als dies que resten a la persona beneficiària per a complir el següent tram d’edat o l’edat de 65 anys.

La redacció final de l’article és la següent [veg. BOC 27; 29.10.2015]:

Article 22. Subsidi de jubilació

1. Els funcionaris o les funcionàries de carrera i el personal laboral fix que es jubilen anticipadament i que hagen treballat un mínim de quinze anys en Les Corts, dels quals almenys els últims cinc anys s’hagen prestat immediatament abans del fet causant, a petició pròpia, tindran dret a percebre una prima, en un únic pagament, junt amb la liquidació d’havers, la quantia de la qual s’estableix d’acord amb l’escala següent:

Edat Quantia
60 anys 24.000 euros
61 anys 21.000 euros
62 anys 18.000 euros
63 anys 15.000 euros
64 anys 12.000 euros

Aquestes quanties seran objecte de reducció proporcionalment als dies que resten a la persona beneficiària per a complir el següent tram d’edat o l’edat de 65 anys.

12 Novembre 2015 Posted by | Acord de condicions, Acords, Laboral | , | 1 comentari

Resum de la mesa negociadora (19.10.2015)

S’havia convocat amb urgència una mesa negociadora per a dilluns passat. Calia que acordàrem el text definitiu de la carrera professional, per tal que puguera entrar en el pressupost de l’any que ve.

Carrera professional

Després d’esmenar algunes errades observades en l’últim esborrany de carrera professional, hi hagut acord entre totes les parts. El text definitiu s’acosta a l’última proposta sindical, amb l’excepció d’algun detall i d’una mancança important: no accepten (políticament i provisionalment) que hi participen els interins de fora de la institució. Esperem que eixa mancança es resolga aviat, judicialment o administrativament, tal com acceptà resoldre-ho el president de les Corts, només hi haguera opcions legals clares o jurisprudència sobre la qüestió. De moment, demanarem que es complixca la part del compromís que té a vore amb la consolidació dels llocs interins on siga possible.

Modificacions de l’acord de condicions de treball

D’altra banda, hem hagut de protestar perquè pretenien modificar l’acord de condicions de treball sense haver convocat la comissió de seguiment d’eixe acord. Això sí, hem acceptat que es fera un aclariment sobre la proporcionalitat en l’aplicació de la indemnització per jubilació. Per contra, deixem la proposta que mos havien fet de modificació de la retribució de les hores extraordinàries per a pròximes reunions de la comissió de seguiment. Caldrà disposar de dades i d’alternatives ajustades a les necessitats del personal de les Corts.

Procediment de lliure designació

Quant a la lliure designació que afectava la revisió dels llocs de secretaria del lletrat major, han establit un procediment general que regular el procés de convocatòria. Han acceptat la proposta d’UGT —compartida per CCOO i STAS— per a que eixe procés continga un barem objectiu. En qualsevol cas, la lliure designació té una càrrega de discrecionalitat que no mos sembla adequada ni correcta. Però és legal i, per tant, continuarà aplicant-se seguint eixa «lliure» apreciació.

Nomenclatura dels grups de classificació

Pel que fa a l’aplicació de la nova nomenclatura dels grups establida en l’EPCV, s’està aplicant (i s’aplicarà en la carrera professional). No mos han aclarit per què no apareix reflectida en el rebut de la nòmina, però mos han assegurat que és vigent i que no és un tema conflictiu (apareix en les taules salarials, per exemple) pel que fa a la nomenclatura aplicada. Com sabem, la classificació del grup E en el D sí que era un tema conflictiu, però ja està en procés de solució.

Ha estat una mesa on només hi havia Marc Pallarès (de Podem; que se n’ha hagut d’anar a mitjan reunió) per la part política. En tot cas, Pallarès ha reiterat el compromís de continuar amb la dinàmica iniciada de revisió de l’RLT i de millora de l’organització de les Corts. Cert és que hem avançat un poquet, però encara no hem establit la dinàmica de negociació que necessitem. Per a impulsar-la, els sindicats hem decidit elaborar una proposta de calendari que li done unes pautes d’evolució.

20 Octubre 2015 Posted by | 3 - Carrera professional, 4 - Sindicats, Acord de condicions, General, Laboral, RLT | | 1 comentari

Estat de les negociacions sindicals: incompliments i estatut de personal

INCOMPLIMENT DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL: RECURS PRESENTAT

Recordareu que ni STAPV-iv ni CC OO vam firmar l’acord retributiu per al 2009, per no incloure la pujada retributiva addicional del 0,5% de la massa salarial bruta que ens corresponia al personal de les Corts, en aplicació de l’article 1.2 de l’Acord de condicions de treball. També recordareu que només UGT va secundar a la Mesa de les Corts en esta decisió. (Ells sabran per què. Segurament també recordareu l’amenaçadora «felicitació» de Nadal de la seua secció sindical.)

Com que l’Acord de condicions de treball té caràcter de conveni col·lectiu, el seu incompliment es susceptible de ser reclamant davant els tribunals de justícia. I com que vam considerar que hi havia raons jurídiques per a avalar la petició que s’aplique l’increment del 0,5% per als anys 2008 i 2009, vos fem saber que, amb data 11 de març, hem presentat un recurs contenciós administratiu contra l’Acord de la Mesa de les Corts pel qual s’aproven les retribucions.

Vos anirem comunicant totes les novetats que vagen sorgint en este tema.

ESTATUT DE PERSONAL DE LES CORTS: ESTAT DE LA NEGOCIACIÓ

Com ja vos vam informar, estem enmig de la negociació «tècnica» de l’Estatut de personal de Les Corts. Este és l’estat de la qüestió, amb una breu introducció, perquè no ens perdam:

Ja sabeu que l’EBEP no inclou en el seu àmbit d’aplicació directa al personal de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes, sinó que tan sols obri la possibilitat que creen la seua legislació específica. Per això, cal aprovar per llei un estatut de personal propi, que siga norma de referència per al personal de Les Corts i responga a les característiques particulars del treball en la institució. (També cal assenyalar que hi ha qüestions tan importants com la carrera professional i la reforma de la relació de llocs de treball que estan relacionades amb l’estatut de personal, i estan a l’espera de la conclusió d’este text.)

Va haver-hi un acord en Mesa Negociadora entre els representants de les Corts i les organitzacions sindicals en este sentit l’any passat, i vam quedar en iniciar la negociació d’eixa norma abans de finalitzar el mes de setembre del 2008; el 30 d’eixe mes (in extremis) va tindre lloc una primera reunió de la Mesa negociadora, seguida d’altres en les quals es va acordar l’estructura (en funció dels títols) del futur estatut, per a començar la negociació. I així s’han estat desenvolupant durant este temps els treballs de la ponència, amb major lentitud de la que caldria esperar per diversos ajornaments en les reunions.

Fins ara, només hem pogut vore cinc títols de l’esborrany de l’Estatut: Del títol I al VI, llevat del IV. (El I tracta de l’àmbit d’aplicació; el II, classes de personal; el III, drets i deures; el V, selecció i provisió i el VI: situacions administratives), als que els sindicats hem presentat esmenes per millorar el text. Cal dir, però, que no hi ha res definitiu i hem de tornar a vore’ls; encara es poden fer esemenes o suggeriments per millorar el text que, en algunes parts importants (com ara l’article 7 del títol II, que parla dels grups per nivells de titulació, i la part relativa als cossos, les escales i les subescales), està per desenvolupar.

En la darrera reunió es va quedar en fer la pròxima el dia 22 d’abril, per a tractar la proposta que ens van passar del títol VII, dedicat al règim disciplinari. Però eixe dia no va haver-hi cap reunió, ni tan sols un avís per a desconvocar-la. I esta es l’hora que no tenim notícia de quan es produirà. (També queda pendent per part dels representants de les Corts la presentació dels títols V, sobre la carrera professional, i dels títols VIII fins el final.)

Entenem que l’activitat parlamentària, de vegades, puga alterar els plans, però cal demanar una major formalitat en les convocatòries, i una miqueta més de consideració amb els representants sindicals, en eixe sentit.

A estes altures, esperàvem tindre alguna cosa més per posar a la vostra consideració, però açò és el que hi ha. Si tenim alguna notícia més, vos la farem saber. I si voleu afegir res o fer algun comentari, només cal que ens ho digau.

15 Mai 2009 Posted by | Acord de condicions, EBEP, Laboral | | Deixa un comentari

Fons d’ajudes socials de l’any 2006

La Mesa de les Corts ha aprovat finalment les normes per a la distribució del fons d’ajudes socials de 2006, fons que té un import màxim de 75.000 euros. Les normes són les següents:

BOCV núm. 47 [PDF]

Normes per a la distribució del fons d’ajudes socials de 2006

MESA DE LES CORTS VALENCIANES

La Mesa de les Corts Valencianes, en la reunió del dia 12 de febrer de 2008, ha tingut coneixement de la proposta elevada per la Comissió d’Acció Social sobre les condicions generals i els criteris per a la concessió de les ajudes a càrrec del Fons d’acció social pressupostat per a l’any 2007, i ha adoptat l’acord pel qual es dicten normes per a la distribució del fons d’ajudes socials per un import màxim de 75.000 euros.

Primer. S’aproven les normes per a la distribució del fons d’ajudes socials de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 17 i 18 de l’acord sobre condicions de treball del personal de les Corts Valencianes per al període 2007-2009, per un import màxim de setanta-cinc mil euros (75.000 euros), que es publiquen com a annex I d’aquest acord.

Segon. De conformitat amb el que disposa l’article 18 de l’Acord sobre condicions de treball del personal de les Corts Valencianes per al període 2007-2009, podran sol·licitar les ajudes previstes els funcionaris i les funcionàries i el personal laboral de les Corts Valencianes, que reunesquen els requisits establerts en l’annex I.

Serà requisit addicional haver prestat serveis en les Corts Valencianes durant l’any 2006. El personal que no haja prestat serveis durant l’any 2006 complet, veurà reduïda proporcionalment al temps de serveis efectivament prestats la quantia de l’ajuda, sense perjudici d’allò que s’ha disposat per al cas de fons insuficients.

Si en el transcurs del procés de concessió de les ajudes o després d’aquest la comissió té coneixement que la informació subministrada pel sol·licitant no s’ajusta a la realitat, l’ajuda no podrà ser-li abonada i, si s’escau, el beneficiari o beneficiària quedarà obligat o obligada a reintegrar l’ajuda que li haja estat atorgada.

Palau de Les Corts

València, 12 de febrer del 2008

La presidenta

María Milagrosa Martínez Navarro

El secretari segon

Antoni Such Botella

ANNEX I

Normes per a la distribució del fons d’ajudes socials

1. Classes de fons

A) Fons educatiu per al mateix personal de les Corts Valencianes referit al curs 2006/2007

 • Ajuda A.1.1) Per a cursar estudis d’ensenyament bàsic, batxillerat o formació professional, les ajudes màximes s’estableixen en 400,00 euros anuals.
 • Ajuda A.1.2) Per a cursar estudis d’ensenyaments escolars de règim especial (artístiques, d’idiomes o esportives), realitzats en centres oficials, les ajudes màximes s’estableixen en 150,00 euros anuals.

La percepció d’aquesta ajuda és compatible amb l’ajuda de l’apartat A.1.1.

 • Ajuda A.2) Per a cursar estudis universitaris o equivalents, impartits pels organismes dependents o adscrits a les universitats, i despeses de tramitació dels títols universitaris corresponents, les ajudes màximes s’estableixen en 400,00 euros anuals.

Les ajudes que s’estableixen en els punts A.1 i A.2 s’entendrà que seran abonades al personal de les Corts Valencianes que realitze estudis a fi de superar els coneixements acadèmics que ja posseeixen.

Les ajudes corresponents al punt A.2 es mantindran fins a un màxim de dues matrícules per a la mateixa assignatura, sense perjudici del que disposa la norma 3.

B) Fons educatiu per als fills i les filles del personal que presta els serveis en les Corts Valencianes, referit al curs 2006/2007

 • Ajuda B.1.1) Per cursar estudis dels nivells d’ensenyament no universitari de règim general (educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional o equivalents) els fills i les filles del personal de les Corts Valencianes, les ajudes màximes s’estableixen en 400,00 euros anuals.
 • Ajuda B.1.2) Per cursar estudis d’ensenyaments escolars de règim especial (artístics, d’idiomes o esportius) els fills i les filles del personal de les Corts Valencianes, les ajudes màximes s’estableixen en 150,00 euros anuals.La percepció d’aquesta ajuda és compatible amb l’ajuda de l’apartat B.1.1.
 • Ajuda B.2) Per a cursar estudis universitàries i despeses de tramitació dels títols universitaris corresponents, les ajudes màximes s’estableixen en 400,00 euros anuals per cada fill o filla dels empleats públics.

Aquesta ajuda es mantindrà fins a un màxim de dues matrícules per a la mateixa assignatura.

C) Fons assistencial

Els límits màxims de les ajudes econòmiques que podran concedir-se per aquests conceptes seran els següents:

 • Ajuda C.1) Les Corts Valencianes abonaran fins a un màxim de 400,00 euros anuals en concepte d’ajuda per a fills i filles del personal de les Corts Valencianes. Serà requisit que l’edat del fill o la filla es trobe compresa entre 3 mesos i 5 anys durant l’any 2006.
 • Ajuda C.2) En cas de pròtesis auditives (audiòfons) podran concedir-se ajudes de fins a 400,00 euros.
 • Ajuda C.3) En cas de tractaments (endodòncia, ortodòncia, etc.) o pròtesis dentàries (dentadura, completa superior i inferior, dentadura superior o inferior) podran concedir-se ajudes fins a 465,00 euros.
 • Ajuda C.4) En cas de pròtesis oculars (ulleres completes, ulleres bifocals completes, renovació de vidres o muntures, lentilles i renovació de lentilles) es podran concedir ajudes per un màxim de 230,00 euros.
 • Ajuda C.5) En cas de pròtesis ortopèdiques i vehicles de minusvàlids, podran concedir-se ajudes per un màxim de 665,00 euros.
 • Ajuda C.6.1) Tot el personal de les Corts Valencianes que tinga a càrrec seu un disminuït físic o psíquic percebrà una ajuda de fins a un màxim de 650,00 euros anuals. Serà requisit indispensable la declaració de minusvalidesa expedida per l’organisme competent, així com la justificació de despeses requerides en el procés de recuperació o rehabilitació.
 • Ajuda C.6.2) Tot el personal de les Corts Valencianes que tinga a càrrec seu una persona gran de 65 anys que requeresca prestacions d’atenció a la dependència, percebrà una ajuda de fins a un màxim de 650,00 euros.

La percepció d’aquesta ajuda serà incompatible amb la C.6.1 quan ambdues recaiguen en la mateixa persona a càrrec del sol·licitant.

Serà requisit indispensable que la persona gran per a la qual se sol·licita l’ajuda convisca al domicili familiar i estiga inclosa en la declaració de l’IRPF.

 • Ajuda C.7) Ajudes per malaltia del o de la sol·licitant o membre de la unitat familiar, sempre que comporte tractament especial o intervencions quirúrgiques, i aquest o aquestes no estiguen coberts per qualsevol règim de la Seguretat Social o MUFACE a què estiga afiliat o afiliada el o la sol·licitant de l’ajuda. Es podran concedir ajudes per un màxim de 650,00 euros. S’entendran incloses en aquest apartat malalties degeneratives, físiques o psíquiques.

En cap cas les ajudes concedides pels diferents fons assistencials d’aquest apartat C podran superar l’import que figure en la mateixa factura aportada pel sol·licitant, una vegada deduïts els imposts corresponents.

Podran sol·licitar-se les ajudes de l’apartat C, a més de per al personal de les Corts Valencianes, per als components de la unitat familiar o unió de fet i per als qui convisquen al domicili familiar, sempre que depenguen econòmicament de l’empleat públic i no realitzen tasques retribuïdes. Aquest aspecte es determinarà segons la declaració de la renda o d’altres documents acreditatius que s’aporten per la persona que les sol·licita. Es considerarà que hi ha dependència econòmica quan els ingressos siguen inferiors al salari mínim interprofessional vigent.

Seran rebutjades les sol·licituds de fons assistencials de l’apartat C sobre assistències cobertes pels diferents règims de seguretat social (MUFACE, règim general o altres règims especials). A aquest efecte, la comissió verificarà si les prestacions sol·licitades són cobertes pels règims esmentats.

2. Requisits, terminis i sol·licituds

Les persones interessades, dins del termini dels 20 dies hàbils següents a la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de Les Corts, podran formular sol·licitud mitjançant el model d’instància que s’adjunta com a annex III, dirigida a la Comissió de Bestretes, que es presentarà en el Registre General de les Corts Valencianes o segons el que preveu l’article 38 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds hauran d’anar inexcusablement acompanyades de la documentació esmentada més avall, i quedaran excloses totes les instàncies que no adjunten la documentació següent, que haurà de ser original en cas de factures, rebuts o documents de pagament. Es podran admetre fotocòpies compulsades del document original en cas dels certificats acadèmics. Per a sol·licitar la posterior devolució dels originals de la documentació aportada, s’haurà de ressenyar explícitament en la sol·licitud, i marcar a aquest efecte la casella corresponent. La devolució s’efectuarà una vegada conclòs l’expedient administratiu i fets els pagaments.

3. Documentació que hauran d’aportar totes les persones sol·licitants

 • 1. El model de sol·licitud que s’annexa a aquestes normes, que haurà d’anar degudament emplenat en tots els apartats.
 • 2. A l’efecte de l’aplicació del barem de l’annex, els sol·licitants presentaran per a acreditar els rendiments íntegres de la unitat familiar així com també el nombre dels membres els documents següents:
  • a) Fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat del registre d’unions de fet o certificat d’empadronament o de convivència.
  • b) Fotocòpia de la carta de pagament de la declaració de la renda corresponent a l’any 2006, realitzada en 2007, o fotocòpia de l’imprès de la declaració en què figure la base liquidable regular subjecta a gravamen, segellada per la delegació d’hisenda o entitat en què es va presentar la liquidació, i la relació de les persones a càrrec del cap de família que figuren en aquesta declaració. Els casats i els membres de les unions de fet que facen la declaració per separat hauran de presentar ambdues declaracions.

En cas de no haver fet cap declaració corresponent a l’any 2006, d’acord amb el que estableix la normativa fiscal vigent, per no haver superat el mínim exigit per a fer obligatòriament la declaració de la renda esmentada, o de no haver demanat la devolució de l’IRPF, es presentarà també davant la Comissió de Bestretes la documentació oficial acreditativa de les dades fiscals necessàries perquè s’efectue la baremació, sense que en cap cas puga resultar una quantitat que minora la base imposable del declarant. Aquesta obligació afectarà tant el funcionari o funcionària com el seu cònjuge o parella de fet.

Si la declaració de la renda s’ha fet telemàticament, serà necessari presentar la certificació expedida per la delegació d’hisenda corresponent, en la qual consten les dades significatives per al barem d’aquesta convocatòria.

 • 3. Quan el cònjuge o parella de fet realitze treballs remunerats, s’aportarà certificació de l’empresa o entitat on preste els serveis que no és beneficiari d’un altre tipus d’ajuda econòmica per a la finalitat que se sol·licita.

4. Documentació que hauran d’aportar els sol·licitants, segons el tipus o classe de fons que se sol·licita

 • A) Per a les sol·licituds dels fons educatius de l’apartat A:
  • Ajuda A.1.1) Certificat d’estar matriculat en el curs escolar 2006/2007.
  • Ajuda A.1.2) Certificat d’estar matriculat en el curs 2006/2007.
  • Ajuda A.2)
   • — Certificat d’estudis corresponent al curs 2006/2007 o fotocòpia compulsada. S’admetrà també com a justificant còpia informativa facilitada pel centre docent.
   • — Imprès de pagament de matrícula o taxes, curs acadèmic 2006/2007, segellat per l’entitat bancària on s’haja abonat aquesta. També serà vàlid el certificat emès pel centre, en el qual es justifique l’abonament de la matrícula corresponent, amb expressió de l’import realment abonat.
   • — Justificant de pagament (rebut) de les despeses de tramitació del títol corresponent, segellat per l’entitat bancària on s’hagen abonat.
 • B) Per a les sol·licituds dels fons educatius de l’apartat B:
  • Ajuda B.1.1)
   • — Per als fills i filles amb edats compreses entre els 6 i els 16 anys no haurà de presentar-se la certificació d’estar matriculat o matriculada en el curs escolar 2006/2007.
   • — Per a fills i filles majors de 16 anys o que cursen batxillerat, formació professional o equivalent s’haurà de presentar el corresponent certificat d’estar matriculat en el curs escolar 2006/2007.
  • Ajuda B.1.2) Certificat d’estar matriculat en el curs 2006/2007.
  • Ajuda B.2)
   • — Certificat d’estudis corresponent al curs 2006/2007 o fotocòpia compulsada. S’admetrà també com a justificant còpia informativa facilitada pel centre docent.
   • — Imprès de pagament de matrícula o taxes, curs acadèmic 2006/2007, segellat per l’entitat bancària on s’haja abonat aquesta. També serà vàlid el certificat emès pel centre, en el qual es justifique l’abonament de la matrícula corresponent, amb expressió de l’import realment abonat.
   • — Justificant de pagament (rebut) de les despeses de tramitació del títol corresponent, segellat per l’entitat bancària on s’hagen abonat.
   • — Declaració jurada de no realitzar cap treball retribuït del qual es deriven ingressos superiors al salari mínim interprofessional vigent.
  • C) Per a les sol·licituds dels fons assistencials de l’apartat C:
  • Factures o documentació original corresponents a l’any 2006, que siguen necessàries per a acreditar les peticions C.2, C.3, C.4 i C5.

   • Ajuda C.6.1) Per a les sol·licituds del fons d’ajudes a disminuïts psíquics o físics, s’aportarà: certificat del cobrament de l’ajuda que el SVS o l’INSS concedeixen en aquests supòsits. També s’admetrà còpia dels rebuts mensuals corresponents a l’any 2006 i còpia de la declaració de minusvalidesa expedida per l’organisme competent. Quan no es dispose, per les característiques de la patologia, de cap document, haurà de presentar un certificat actualitzat del metge de medicina general o especialista de la Seguretat Social amb competència en la matèria (psiquiatre, psicòleg), o certificat expedit pel col·legi o centre de rehabilitació que el beneficiari necessita educació especial o teràpia rehabilitadora, amb expressió de la quantitat que s’abona.
   • Ajuda C.6.2) S’haurà de presentar declaració de l’IRPF que incloga la persona gran i s’aportarà justificant de despeses (rebuts del centre de dia, residència o curadors)
   • Ajuda C.7) S’haurà de presentar:
    • — Certificat actualitzat del metge, facultatiu o especialista amb competència en la matèria, en el qual s’especifique el diagnòstic de la malaltia.
    • — Factura original de l’any 2006, amb expressió de la quantitat que s’abona i expressió del tractament.

   5. Concessió de les ajudes

   Acabat el termini de presentació d’instàncies i el de possibles esmenes, es reunirà la Comissió de Bestretes, competent en aquesta matèria, la qual a la vista de les sol·licituds rebudes, una vegada verificat el compliment dels requisits assenyalats anteriorment, i a la vista del barem que s’estableix en el quadre que figura en l’annex II, iniciarà els càlculs per a concedir, seguint l’ordre de baremació, les ajudes dins dels límits establerts en cadascun dels fons.

   En cas que els recursos pressupostats siguen insuficients per a atendre totes les sol·licituds, la Comissió de Bestretes establirà els criteris de distribució del pressupost disponible entre els diversos grups de fons, i es concedirà llavors les ajudes dins de cada fons social per ordre de puntuació de les sol·licituds d’acord amb el barem, amb reducció proporcional de les quanties establertes per a cada ajuda.

   La puntuació segons el barem de l’annex s’efectuarà d’acord amb les dades consignades en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques realitzada en 2007, corresponent a l’exercici 2006, tenint en compte com a quantitat a baremar la base liquidable regular subjecta a gravamen (casella 630 de l’imprès 100 de la declaració simplificada o l’equivalent en la declaració ordinària), o d’acord amb el que estableix el punt 3.2 anterior, tenint en compte en ambdós casos el nombre de persones a càrrec del titular o titulars que figuren en la declaració.

   En cas que no s’haja treballat ininterrompudament des de l’1 de gener al 31 de desembre del 2006, a l’efecte de la baremació per a la concessió de les ajudes caldrà ajustar-se a les retribucions inherents al lloc de treball a què estiga adscrit, en proporció al temps treballat.

   La Comissió concedirà un termini de 10 dies hàbils per a esmenar els errors o defectes que puguen existir en les instàncies presentades.

   La no-presentació d’allò requerit dins dels terminis implicarà l’anul·lació de la sol·licitud.

   Les Corts Valencianes queden facultades per a facilitar les dades que li sol·licite l’administració tributària a efectes fiscals derivats de la concessió de les ajudes.

   Annex II
   Barem

   Barem per fills de les ajudes socials 2006

   Annex III
   Model de sol·licitud

   Model de sol·licitud de les ajudes socials 2006

   19 febrer 2008 Posted by | Acord de condicions, ajudes socials, General | , , | Deixa un comentari

   Modificació de les normes sobre bestretes

   Ha passat la febrada auditora i de rigor econòmic que ens va commoure els primers dies de la presidència de les Corts de Milagrosa Martínez. Per tant, ens podem centrar en qüestions de tràmit laboral.

   Ara mateix tenim que ens ha fet arribar el Servei de Gestió de Personal de les Corts la modificació de les normes sobre bestretes, aparegudes en el boc número 24 (09.11.2007), que podeu consultar quan vos faça falta des d’ací mateix (i que teniu enllaçades en la secció de documents de la columna esquerra del dsc).

   13 Novembre 2007 Posted by | Acord de condicions, General, Laboral, Millores ACT, Retribucions | Deixa un comentari

   Consell de Personal: 03.05.2007

   Hem rebut el següent missatge del Consell de Personal de les Corts:

   El Consell de Personal
   Informa

   A la darrera reunió del Consell de Personal del dijous, 3 de maig, vam arribar als següents acords:

   1. Demanar la constitució de la Comissió de Seguiment i Interpretació de l’Acord de Condicions de Treball vigent, i la Comissió d’Acció Social.
   2. Ajornem fins a la propera legislatura demanar de nou la constitució del Comitè de Seguretat i Salut.
   3. Demanar l’aplicació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en relació a :
   —reconèixer l’antiguitat dels interins
   —2 dies adicionals per al personal que tinga 6 triennis.
   4. En propers comunicats us demanarem la vostra participació al voltant de la nova redacció de les Normes per a la concessió de les ajudes socials.

   7 Mai 2007 Posted by | 1 - Consell de Personal, Acord de condicions, General | Deixa un comentari

   Acord de condicions de treball 2007-2009

    

   Diari sindical de les Corts. El punt de vista de l'STAPV

   [BOCV 274, 05.04.2007 dj.] / [PDF]

   Acord sobre condicions de treball del personal de Les Corts per al període 2007-2009

   MESA DE LES CORTS

   La Mesa de Les Corts, davant la proposta d’acord sobre les condicions de treball del personal de Les Corts per al període 2007-2009, aprovat per la Mesa Negociadora del Personal de Les Corts, en la reunió del 29 de març del 2007, ha adoptat l’acord següent:

   ACORD

   1. Aprovar l’acord sobre condicions de treball del personal de Les Corts per al període 2007-2009, subscrit el dia 29 de març del 2007, en l’àmbit de la Mesa Negociadora del Personal de Les Corts per la representació de la Mesa de Les Corts, del Consell de Personal i de les organitzacions sindicals integrants de la Mesa Negociadora del Personal de Les Corts.

   2. Notificar aquest acord al Consell de Personal i a les organitzacions sindicals integrants de la Mesa Negociadora del Personal de Les Corts.

   3. Publicar l’acord aprovat en el Bulletí Oficial de Les Corts.

   Palau de Les Corts

   València, 29 de març de 2007

   El president,

   Julio de España Moya

   La secretària segona,

   Carmen Ninet Peña


   ACORD SOBRE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL DE LES CORTS PER AL PERÍODE 2007-2009

   Antecedents

   Al Palau de Les Corts, a 29 de març del 2007, en l’àmbit de la Mesa Negociadora del Personal de Les Corts, i a l’empara d’allò que s’ha establert en la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats públics, la representació de la Mesa de Les Corts, del Consell de Personal i de les organitzacions sindicals integrants de la Mesa Negociadora del Personal de Les Corts, atorguen aquest acord relatiu a les condicions de treball aplicables al personal de Les Corts.

   TÍTOL I

   APLICACIÓ DE L’ACORD

   Article 1. Àmbit d’aplicació

   1. L’acord present és aplicable al personal funcionari i al personal laboral inclosos en la relació de llocs de treball de Les Corts.

   2. En qualsevol cas les condicions pactades ací tenen caràcter de mínim i, en conseqüència, qualsevol norma aplicable a l’administració pública que s’adopte durant la vigència d’aquest acord i que establesca condicions més beneficioses per al personal de Les Corts prevaldrà sobre aquest, i es procedirà per ambdues parts, i tan ràpidament com siga possible, a incorporar-la a aquest text, sense perjudici de la seua aplicació directa fins que la incorporació esmentada es materialitze.

   Article 2. Vigència de l’acord

   1. Una vegada aprovat aquest acord per la Mesa de Les Corts, el període d’aplicació s’iniciarà el dia que es publique en el BOC. A partir d’aquesta data, l’acord estarà vigent fins al 31 de desembre de l’any 2009.

   2. Excepte denúncia de les parts integrants de la Mesa Negociadora del Personal de Les Corts, amb tres mesos d’antelació a l’acabament del període de vigència de l’acord, aquest quedarà prorrogat automàticament per anys consecutius a partir de l’1 de gener del 2010, fins que no se substituesca per un altre acord.

   3. No obstant això, en cas de denúncia de l’acord, el seu contingut mantindrà la vigència fins que no en siga aprovat un altre que el substituesca, i les dues parts es comprometran a iniciar les negociacions o deliberacions del nou acord en data no posterior a trenta dies naturals, comptats a partir de la data de la reunió de la mesa de negociació on s’haja comunicat la denúncia de l’acord, per una de les parts.

   4. L’entrada en vigor d’aquest acord implica la substitució de les condicions de treball vigents fins a la data, per tal com les determinacions que s’hi estableixen actualitzen i milloren les condicions de treball del personal de Les Corts.

   Article 3. Comissió de Seguiment i Interpretació

   1. Es crearà una comissió la funció de la qual serà la de vetlar pel compliment, el desenvolupament i la interpretació fidels de les condicions que s’hi estableixen.

   2. Aquesta comissió es constituirà en el termini d’un mes comptat a partir de la data d’aprovació d’aquest acord per la Mesa de Les Corts.

   3. La comissió estarà integrada de forma paritària per un representant de cadascuna de les organitzacions sindicals presents en la mesa negociadora i pels representants de la institució en la proporció corresponent, tots ells amb els suplents respectius.

   4. La Comissió de Seguiment i Interpretació elaborarà un reglament per al seu millor funcionament.

   5. Les reunions es realitzaran a petició de qualsevol de les dues parts, i segons el calendari que fixe la mateixa comissió.

   6. Seran funcions de la Comissió de Seguiment i Interpretació:

   — Interpretar els punts de l’acord que necessiten una concreció, quan sorgesquen dubtes en l’aplicació concreta.

   — Vigilar el compliment del que s’ha pactat.

   — Controlar el compliment dels terminis d’execució marcats.

   — Donar contestació a qualsevol consulta o reclamació realitzada formalment,

   dels funcionaris o funcionàries de la institució.

   — Totes aquelles tasques que li encomane aquest acord.

   7. Davant els possibles supòsits de discrepància que puguen produir-se sobre la interpretació d’aquest acord per part de la Comissió de Seguiment, ambdues parts podran arribar a l’acord d’anomenar mediador, segons el que hi ha establert a la Llei 9/87. El nomenament del mediador i el sotmetiment a aquest d’una controvèrsia requerirà la unanimitat de les parts.

   TÍTOL II

   RETRIBUCIONS

   Article 4. Retribucions

   1. Les retribucions del personal de Les Corts en concepte de sou, triennis, complement de carrera professional, complement de destinació, complement específic, complement d’especial dedicació i complement de treball per torns seran les que es publiquen anualment en les taules salarials en el BOC, després de la negociació prèvia per la Mesa Negociadora del personal de Les Corts.

   2. Atesa la previsió de l’IPC durant el període de vigència de l’acord, l’increment de les retribucions del personal de Les Corts durant aquest període serà igual a la previsió esmentada en aquest índex, sense perjudici de les modificacions que resulten de l’adaptació de la retribució de determinats llocs de treball al seu contingut o règim de dedicació, o d’altres variacions legals que se li apliquen. A aquests efectes, s’hi consideren aplicables les ampliacions dels elements retributius i els increments prevists en la legislació de l’estat i en la legislació de la Comunitat Valenciana.

   3. Per a tots aquells preceptes regulats en aquest acord que determinen increments anuals subjectes al creixement de l’IPC, l’increment aplicat haurà de ser objecte de revisió al terme de cada exercici pressupostari, a fi d’ajustar-lo al creixement efectiu de l’IPC, en el cas que aquest creixement siga superior al previst, per mantenir així el poder adquisitiu dels funcionaris i funcionàries de Les Corts. Si el creixement resulta inferior, la diferència no serà deduïble en l’exercici següent ni en posteriors.

   Article 5. Complement d’especial dedicació

   1. Al personal de Les Corts, en la nòmina del mes de gener o febrer de l’any següent, se li abonarà una paga única, calculada sobre les retribucions totals meritades l’any anterior, d’un import igual al percentatge de la desviació de l’IPC real de l’any esmentat sobre l’IPC previst.

   2. Així mateix, el personal de Les Corts percebrà mensualment un complement d’especial dedicació que estarà integrat per la consolidació de les diferències de l’IPC regulades en l’article 4.3 de l’acord present.

   3. Al personal de Les Corts, als mesos de juny i desembre, se li abonarà, en concepte de complement especial, una quantitat integrada pel total del complement de destinació, específic, especial dedicació, treball per torns, que en còmput mensual li corresponga a cada lloc de treball.

   Article 6. Complement de treball per torns

   S’abonarà, en concepte de retribució específica per treball per torns, la quantitat especificada a les taules publicades anualment en el BOC, al personal que ocupe llocs de treball afectats per un règim de prestació de serveis en torns rotatius de matí i vesprada.

   Article 7. Complement d’especial dedicació horària

   1. El lletrat major de Les Corts percebrà un complement de 600 euros mensuals destinat a compensar l’especial dedicació horària.

   2. El personal que presta els serveis en Les Corts com a conductors percebrà un complement mensual destinat a compensar la dedicació horària especial de dilluns a divendres de 200 euros.

   Article 8. Carrera professional

   1. Les Corts procediran, de comú acord amb els representants sindicals, a la implantació d’un model de carrera professional per al personal de Les Corts.

   2. Es formarà una comissió tècnica de composició paritària per al disseny del possible model de carrera professional que s’ha implantar en la institució.

   Aquesta comissió es constituirà en el tercer trimestre de 2007 i tindrà com a objectius: la implantació de la carrera professional l’any 2008, tenint com a punts bàsics l’experiència, l’antiguitat i la formació, i també la creació d’un pla de formació propi del personal de Les Corts ja que, segons els articles 35.1 i 40.2 de la Constitució Espanyola, deriva un deure de capacitació, materialitzat en el dret a la formació i promoció professional, i que es manifesta, amb relació als funcionaris públics, en el dret a la realització de plans que establesquen la seua formació i milloren la seua eficàcia.

   Les Corts fomentaran la participació del personal en jornades, cursos i seminaris que s’organitzen, tenint en compte sempre les funcions dels llocs de treball i les necessitats del servei.

   TÍTOL III

   HORARI I JORNADA LABORAL

   Article 9. Jornada de treball

   1. La jornada laboral general del personal al servei de Les Corts serà de trenta-cinc hores setmanals, sense perjudici de les especialitats que es puguen establir en els apartats següents.

   2. El personal que tinga un complement específic CV-1, CV-2, CV-3 i CV-4 actuals tindrà una jornada laboral especial de trenta-set hores.

   3. En els períodes de vacances parlamentàries i els que es determinen per acord de la Mesa, després de la negociació prèvia amb el Consell de Personal, es realitzarà una jornada especial que comportarà una reducció de tres hores setmanals respecte de la jornada laboral, sense perjudici que l’activitat parlamentària o les necessitats pròpies de cada àrea o servei requeresquen alterar el que preveu aquest apartat.

   4. Quan l’activitat parlamentària o les necessitats pròpies de cada àrea o servei així ho exigesquen, el personal podrà ser requerit per a realitzar una jornada laboral superior a l’establerta en els apartats anteriors. En aquests casos el nombre de funcionaris que hagen d’acabar la jornada fora de l’horari establert serà el més reduït possible.

   5. El temps d’assistència a cursos, seminaris o jornades de formació, organitzats per les administracions públiques, organitzacions sindicals o aquells altres reconeguts per Les Corts, computaran com a temps de treball amb caràcter general, si tenen lloc dins de la jornada laboral.

   6. La Mesa de Les Corts, a proposta del lletrat major, establirà els sistemes de control horari que en garantesquen el compliment.

   Article 10. Horari de treball

   1. L’horari de treball del personal de Les Corts es desenvoluparà de dilluns a divendres entre les 8.30 i les 19.30 hores, amb caràcter general.

   2. La jornada ordinària per al personal serà de 8.30 a 15.00 hores i una vesprada de 16.30 a 19.30 hores. La jornada ordinària per al personal amb el complement CV-1, CV-2, CV-3 i CV-4 serà 8.30 a 15.00 hores i dues vesprades de 16.30 a 19.00 hores.

   3. La jornada laboral del personal que desenvolupe torns serà de 8.30 a 14.30 hores i de 14.30 a 20.30 hores. Aquest personal haurà de treballar, a més del torn corresponent, una vesprada o un matí.

   Article 11. Hores extraordinàries

   1. Tindran consideració d’hores extraordinàries les realitzades fora de la jornada laboral a causa de l’activitat parlamentària o les necessitats pròpies de cada àrea o servei.

   2. Es considera hora extraordinària a partir de la primera hora treballada. Les fraccions inferiors a la primera hora treballada no computaran a efectes econòmics o recuperables.

   3. Les hores extraordinàries es compensaran mitjançant temps de descans o gratificació econòmica a triar pel funcionari que les haja realitzat.

   4. La compensació per temps de descans es computa a raó de dues hores de descans per cada hora treballada. La compensació haurà de realitzar-se en el termini màxim de dos mesos.

   5. La gratificació econòmica s’estableix per grups, que són:

   Grup A 34 euros/hora
   Grup B 28 euros/hora
   Grup C 24 euros/hora
   Grups D i E 20 euros/hora

   6. Les hores extraordinàries seran justificades, individualment i per escrit, davant el lletrat major per la persona responsable de l’àrea o servei corresponent, que en verificarà la realització. Aquestes hores seran abonades en nòmina, com a màxim, als dos mesos de la realització.

   7. La Mesa de Les Corts i el Consell de Personal seran informats trimestralment de totes les hores extraordinàries realitzades i les causes que les justifiquen.

   8. Aquest article no és aplicable al personal que presta els serveis com a conductor.

   Article 12. Treballs realitzats en festius

   Els treballs realitzats els dissabtes, diumenges o festius seran compensats mitjançant una gratificació econòmica de 100 euros o compensats a raó de dues hores i mitja per cada hora en les condicions establertes en l’apartat 4 de l’article 11, i no s’hi aplicarà el que preveu la resta de l’article anterior.

   Article 13. Flexibilitat horària

   1. L’horari de permanència obligatòria del personal podrà flexibilitzar-se en els supòsits següents:

   a) En una hora diària per a aquells que tinguen a càrrec seu persones majors de 65 anys que requeresquen una dedicació especial, fills o filles fins a 12 anys d’edat o menors, i infants en acolliment, preadoptiu o permanent, d’aquesta edat, i qui tinga a càrrec directe seu un familiar amb malaltia greu o amb discapacitat igual o superior al 65% de minusvalidesa fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.

   En els casos de famílies monoparentals aquesta flexibilització podrà ser de dues hores.

   b) Dues hores diàries per als qui tinguen fills o filles, i també infants en acolliment, preadoptiu o permanent, amb discapacitat, a fi de conciliar els horaris dels centres educatius ordinaris d’integració i d’educació especial, com també altres centres on aquests discapacitats reben atenció, amb els horaris propis dels llocs de treball.

   c) Dues hores diàries i, si escau, amb adaptació del torn de treball, per a les treballadores víctimes de violència sobre la dona, amb la finalitat de fer efectiu el dret a l’assistència social integral, pel temps que acrediten els serveis socials d’atenció o salut, segons siga procedent.

   2. La flexibilitat en el compliment de l’horari regulada en l’apartat anterior en cap cas suposarà una reducció de la jornada laboral, ja que el treballador haurà de recuperar la disposició d’aquestes hores en el còmput mensual.

   3. El Departament de Personal comunicarà mensualment a la Mesa de Les Corts i al Consell de Personal una relació del personal que ha sol·licitat la flexibilitat, i també l’horari sol·licitat.

   Article 14. Reducció de jornada

   1. Tindrà dret a una disminució de fins a la meitat de la jornada de treball, amb una reducció proporcional de les retribucions:

   a) El personal que, per raons de guarda legal, tinga a càrrec seu algun infant de fins a 12 anys d’edat o menor, o familiars que requeresquen dedicació especial, amb la resolució o informe previs de l’òrgan corresponent de l’administració sanitària. A aquests efectes, tindrà la consideració de familiar el cònjuge o la parella de fet.

   b) El personal que, per raons de convivència, tinga a la seua atenció directa algun disminuït físic, psíquic o sensorial amb una minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, acreditada per un òrgan competent i no exercesca activitats retribuïdes que superen el salari mínim interprofessional.

   c) El personal que, per raó de malaltia llarga o crònica, no puga realitzar la jornada laboral completa, amb la certificació prèvia d’aquest fet per la Unitat de Valoració d’Incapacitats.

   2. Quan les reduccions a què es refereix el punt 1 anterior no superen l’hora diària, no generarà deducció de retribucions. La reducció d’una hora diària sense deducció de retribucions, en el cas de guarda legal d’infants de 12 anys o menors, únicament es gaudirà quan s’acredite, per un òrgan competent de l’administració sanitària, que el menor requereix dedicació especial.

   3. El personal que haja d’atendre l’atenció del cònjuge, de la parella de fet o d’un familiar de primer grau per raó de malaltia molt greu que requeresca hospitalització en institució sanitària o domiciliària, podrà gaudir d’una reducció de fins al 50% de la jornada laboral, de caràcter retribuït, durant el termini d’un mes.

   En el cas que hi haguera més d’un beneficiari d’aquest dret que fóra personal al servei de Les Corts, podran gaudir-ne de forma parcial, respectant en tot cas el termini màxim.

   4. En aquells casos en què resulte compatible amb les funcions del lloc exercit i amb les del centre de treball, el personal que ocupe llocs de treball que tinguen assignats complements específics que comporten una jornada de 35 hores setmanals, podrà ser autoritzat a realitzar una jornada reduïda, contínua i ininterrompuda de les 9 a les 14 hores, o les equivalents si el lloc exercit està subjecte a torns, i percebrà un 75 per cent del total de les retribucions.

   5. Les treballadores víctimes de violència sobre la dona, per a fer efectiu el dret a l’assistència social integral, tindran dret a la reducció de la jornada, amb disminució proporcional de la retribució, després de l’acreditació prèvia de la situació de violència exercida sobre elles durant el temps que els serveis socials o de salut, segons siga procedent, acrediten. Quan la reducció no supere l’hora diària no generarà deducció de retribucions.

   6. Les reduccions de jornada d’una hora diària que no generen deducció de retribucions no suposaran l’exempció de la realització de la jornada de vesprada.

   Article 15. Indemnització per pernoctació

   Tots els funcionaris que, per motius de servei, hagen de pernoctar fora del seu domicili habitual, percebran una indemnització per pernoctació de 50 euros per nit, sense perjudici de les dietes que els puguen correspondre.

   Article 16. Dies festius

   Anualment la Mesa de Les Corts negociarà amb el Consell de Personal el calendari laboral, on s’especificaran els dies de festes laborals, i també els dies que la cambra declare inhàbils per al treball, retribuïdes i no recuperables, i l’horari específic de cada àrea, servei o departament, sense perjudici de la modificació posterior per necessitats parlamentàries.

   El calendari laboral resultant de la negociació es publicarà cada any en el BOC.

   TÍTOL IV

   Acció social

   Article 17. Fons d’ajudes socials

   A fi de millorar el benestar social dels treballadors de Les Corts i els seus beneficiaris, s’estableix una quantitat per a finançar accions i programes de caràcter social, la gestió de la qual s’adequarà a les pautes següents:

   a) Les prestacions socials següents seran gestionades directament per la Comissió d’Acció Social:

   — Ajudes assistencials

   — Ajudes per nupcialitat, natalitat o adopció

   — Ajudes per estudis

   — Altres ajudes que es puguen establir

   b) L’import total de la quantitat destinada a aquestes ajudes serà de 75.000 euros per a l’any 2007. Les quanties per a cada una de les diferents prestacions seran acordades per la Mesa de Les Corts a proposta de la Comissió d’Acció Social. Aquesta quantia s’incrementarà amb l’augment anual de l’IPC, sempre que resulte positiu.

   c) Les quantitats no gastades incrementaran les quanties previstes per al pla de pensions.

   Article 18. Àmbit d’aplicació del fons d’acció social

   El personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest acord, com també els components de la seua unitat familiar, si escau, tindran dret a percebre les ajudes econòmiques en concepte d’acció social que s’establesquen en les quanties, termes i condicions per l’òrgan competent, el projecte de les quals serà elaborat per la Comissió d’Acció Social. Excepcionalment, els fills dels funcionaris i funcionàries difunts podran percebre-les fins a complir els 25 anys.

   El cost d’aquestes ajudes s’imputarà al fons d’ajudes socials.

   Article 19. Comissió d’Acció Social

   1. Es constitueix una comissió paritària d’acció social, composta per un representant de cadascun dels sindicats firmants de l’acord i, en la mateixa proporció, pels representants de Les Corts anomenats per la Mesa de Les Corts.

   A aquesta comissió es podran incorporar els tècnics que es precisen per a l’estudi i assessorament sobre les matèries que així ho requeresquen.

   2. La comissió recomanarà la política a seguir en aquesta matèria, i serà l’encarregada de la gestió del fons d’acció social en primera instància i realitzarà les propostes pertinents, i en especial sobre:

   a) La proposta de les quanties de les ajudes a concedir en matèria de:

   — Ajudes assistencials

   — Ajudes per natalitat i adopció

   — Ajudes per nupcialitat

   — Ajudes per estudis.

   — Qualssevol altres que es determine per aquesta comissió

   b) Les proposta de les condicions generals i els criteris per a la concessió de les ajudes que s’imputen al fons d’acció social.

   c) Així mateix exercirà les funcions que se li atribueixen en la resta d’articles d’aquest acord o que, si escau, se li puguen atribuir en un futur.

   Article 20. Cobertura de risc, assegurança de vida i accidents

   1. Les Corts, per a l’assegurança col·lectiva del seu personal, destinaran, durant la vigència de l’acord, la mateixa quantitat que per a l’exercici 2006 més les pujades percentuals i actuarials necessàries per a cobrir els riscs específics contractats en l’exercici esmentat. En qualsevol modificació o nova subscripció de contractes d’assegurances o altres fórmules de previsió social, serà necessària l’aprovació per part del Consell de Personal.

   2. A la mesa de contractació que, si escau, es designe per a l’adjudicació del contracte d’assegurança corresponent, hi haurà una representació del Consell de Personal amb veu i amb vot.

   3. En el cas que algun funcionari o funcionària de Les Corts fóra declarat no assegurable en les pòlisses d’assegurança a què es refereix el punt 1 anterior, el seu pla de pensions s’incrementarà amb una quantitat complementària que serà la que resulte de dividir el cost global i inicial que determine la companyia corresponent per a l’assegurança esmentada pel nombre d’assegurats. Aquest apartat se li aplicarà directament al personal que voluntàriament prolongue l’edat de jubilació a partir dels 65.

   Article 21. Pla de pensions

   1. La quantia anual a ingressar per la institució a cada partícip del pla de pensions del personal de Les Corts serà l’especificada en el quadre següent entenent les quanties proposades com a aportacions per partícip:

   2007 850 euros
   2008 950 euros
   2009 1.100 euros

   2. El Consell de Personal de Les Corts, conegut el parer del personal que hi presta els serveis, podrà, si escau, proposar una reducció de l’import destinat durant la vigència d’aquest acord a la cobertura específica de riscs de personal, i aquesta quantitat incrementarà la destinada al pla de pensions.

   Article 22. Subsidi de jubilació

   1. Els funcionaris o les funcionàries de carrera i el personal laboral fix que es jubilen anticipadament i que hagen treballat un mínim de quinze anys en Les Corts, dels quals almenys els últims cinc anys s’hagen prestat immediatament abans del fet causant, a petició pròpia, tindran dret a percebre una prima, en un únic pagament, junt amb la liquidació d’havers, la quantia de la qual s’estableix d’acord amb l’escala següent:

   Edat Quantia
   60 anys 24.000 euros
   61 anys 21.000 euros
   62 anys 18.000 euros
   63 anys 15.000 euros
   64 anys 12.000 euros

   Aquestes quanties seran objecte de reducció proporcionalment als dies que resten a la persona beneficiària per a complir el següent tram d’edat o l’edat de 65 anys.[nota 2015]

   2. A partir dels 60 anys, els funcionaris i les funcionàries tenen dret a la reducció de la jornada laboral amb les condicions següents:

   a) Entre els 60 i 65 anys, poden sol·licitar una reducció de la meitat de la jornada amb la percepció del 50% de les retribucions íntegres.

   b) Entre els 63 anys i els 65, poden sol·licitar una reducció d’un terç de la jornada amb la reducció del 33% de les retribucions íntegres.

   c) En qualsevol dels dos casos que estableixen els apartats a i b, Les Corts mantindran el pagament de les cotitzacions corresponents a la jornada completa, i el funcionari o funcionària s’ha de comprometre a jubilar-se als 65 anys. Si en complir els 65 anys no es jubila perquè ha sol·licitat la pròrroga de servei actiu haurà de reintegrar a Les Corts la diferència retributiva de cotització percebuda d’acord amb els apartats a i b.

   Article 23. Despeses de manutenció

   1. El personal que, per raó de la disponibilitat que li exigesca l’activitat parlamentària, dispose de menys de dues hores per a la realització del menjar entre la jornada de matí i la de vesprada, o el sopar entre la jornada de la vesprada i la de la nit, o que fins i tot si disposa de les dues hores, no se li pot comunicar amb 24 hores d’antelació quin serà el seu horari de menjar, tindrà dret a utilitzar els serveis de menjador de la cambra i consumir a càrrec de Les Corts el menú corresponent al menjar en cada cas.

   2. Així mateix, el personal de qualsevol àrea o servei de la cambra que es trobe destinat a atendre les necessitats derivades de les sessions parlamentàries, o pròpies del seu departament, tindrà dret a menjar o a sopar a càrrec de Les Corts, amb la justificació de la persona responsable de la unitat orgànica corresponent.

   Article 24. Bestretes reintegrables

   1. Es dictarà la disposició que corresponga a fi de garantir que la quantitat màxima que puga atorgar-se com a bestreta reintegrable al personal de Les Corts ascendesca a 8.000 euros. El reintegrament d’aquesta quantitat s’efectuarà en terminis mensuals, sense que aquests puguen excedir en cap cas de 48 mensualitats i no estaran subjectes a cap tipus d’interès.

   2. Per a la concessió de les bestretes, independentment del tipus, serà necessari que el funcionari o la funcionària atorgue un compromís obligant-se al reintegrament de la quantitat sol·licitada en els terminis mensuals establerts. En tot cas, totes les bestretes hauran de liquidar-se en acabar la relació amb la institució.

   3. En tot cas, i en el seu moment concret, la concessió d’aquesta bestreta quedarà supeditada a la suficiència de les quantitats destinades a aquest efecte.

   4. Excepcionalment el personal de Les Corts podrà sol·licitar fins a un màxim de 14.000 euros en casos de necessitat urgent i extraordinària derivada de malaltia o intervenció quirúrgica greu del sol·licitant, cònjuge, parella de fet o fills.

   La Comissió d’Acció Social elaborarà un informe que l’elevarà a la Mesa de Les Corts a fi que el resolga definitivament.

   Article 25. Destinació de les retencions per vaga

   Les Corts destinaran a fins humanitaris les quantitats que siguen retingudes, si escau, al personal de la institució com a conseqüència d’exercir el dret de vaga.

   Article 26. Activitats de representació del personal

   1. Les Corts es faran càrrec de les despeses de representació dels membres del Consell de Personal en matèries pròpies del càrrec en una quantia anual de 1.800 euros, que es destinaran en tot cas a costejar les activitats de representació dels membres del Consell de Personal.

   2. En el cas que la quantitat anual esmentada no fóra gastada en la totalitat, el sobrant es destinarà a repartir per igual entre tots els partícips del pla de pensions del personal de Les Corts.

   3. El temps dedicat pels membres del Consell de Personal a les reunions convocades per qualsevol membre de la Mesa de Les Corts, la mesa negociadora, el lletrat major, els serveis jurídics de la cambra o qualsevol òrgan derivat de l’acord present, es considerarà amb caràcter general com a temps de treball efectiu, i per tant exclòs del crèdit horari a què té dret cada membre del Consell de Personal.

   4. Es considerarà, amb caràcter general, temps de treball efectiu el que dediquen els funcionaris o funcionàries que hagen estat designats representants del personal en un òrgan derivat d’aquest acord i que no siguen membres del Consell de Personal.

   5. El Consell de Personal de Les Corts podrà acumular les hores que legalment o reglamentàriament tinga el conjunt dels seus membres en una borsa de treball conjunta, que utilitzarà en la forma que estime més convenient per a la defensa del personal de la institució i dels seus interessos. Per a això, es farà constar expressament la cessió del nombre d’hores que cadascun dels representants del personal atorga voluntàriament a favor del Consell de Personal de Les Corts.

   Article 27. Protecció del lloc de treball

   Al personal de Les Corts que, com a conseqüència d’actes realitzats en el servei o fora d’ell, siga privat temporalment dels requisits que l’habiliten per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball, se li encomanarà la realització de funcions corresponents a un lloc de categoria semblant o inferior i se li abonaran durant aquest període les retribucions corresponents al lloc que ocupa amb caràcter definitiu.

   Article 28. Protecció del lloc de treball de conductors

   1. Al conductor o conductora privat del permís de conduir com a conseqüència d’un acte realitzat fora de servei, se li respectaran les retribucions bàsiques i li seran assignades altres funcions durant el temps que dure la privació.

   2. En el cas que la privació del permís de conduir es produesca com a conseqüència d’un acte de servei, es garanteix la percepció de les retribucions bàsiques i del complement del lloc de treball mentre transcórrega la privació.

   Durant aquest temps la persona afectada haurà de complir les tasques que li siguen assignades, d’acord amb la seua categoria laboral. Si el lloc de treball ocupat és superior al propi tindrà dret a percebre el complement del lloc de destinació.

   3. En el cas que a un conductor li siga imposada una sanció pecuniària com a conseqüència d’un acte de servei, Les Corts deuran tramitar els recursos pertinents i es faran càrrec de la sanció, excepte en els casos en què siguen imputables a negligència del conductor o conductora.

   4. Les Corts hauran de garantir l’assistència jurídica necessària en els procediments jurisdiccionals que deriven d’actes de servei, sense perjudici de l’assistència que corresponga a la companyia asseguradora ni de l’aplicació, si escau, del règim disciplinari, amb les mesures pertinents. La responsabilitat civil subsidiària anirà a càrrec de l’administració, sense perjudici de poder exercir el dret de repetició quan legalment corresponga.

   Article 29. Contractació de serveis relacionats amb el personal

   1. El Consell de Personal ha de participar en els concursos que es convoquen durant la vigència d’aquest acord per a l’adjudicació del servei de bar-cafeteria i restaurant, i en els relatius a la selecció del vestuari dels distints funcionaris i funcionàries de Les Corts, i també en tots aquells altres en què puguen veure’s afectats els interessos d’aquest personal.

   2. Per a garantir aquesta participació, el Consell de Personal serà oït amb anterioritat a l’aprovació dels plecs de la contractació i formarà part almenys un dels seus membres, amb veu i vot, en aquestes meses de contractació i de les comissions que, si escau, es constituesquen per al seguiment de l’execució dels contractes esmentats.

   Article 30. Uniformitat

   1. Les Corts dotaran el personal que, per raó del seu treball, ho necessite, de la roba adequada per a l’exercici de les seues funcions. La roba de treball o uniformitat estarà subjecta a la millor idoneïtat per al seu lloc de treball, tenint en compte les condicions de seguretat i salut que el lloc requeresca.

   2. La roba de treball o uniformitat serà facilitada en la quantia i els complements de costum, cada dos anys, en els períodes següents: el primer serà el d’estiu, que es lliurarà entre abril i maig, i el segon, el d’hivern, que es lliurarà entre els mesos de setembre i octubre.

   3. El personal es compromet a una utilització correcta de la roba de treball o uniformitat esmentada, excepte als mesos d’estiu en què es podrà prescindir d’alguns components de l’uniforme, com la jaqueta o la corbata, si escau, sempre que no hi haja algun acte que requeresca la uniformitat completa.

   TÍTOL V

   VACANCES, PERMISOS I LLICÈNCIES

   Article 31. Vacances anuals

   1. El personal de Les Corts tindrà dret a gaudir, durant cada any complet de servei actiu, de trenta-un dies naturals o vint-i-tres dies hàbils de vacances retribuïdes. Podran gaudir-se en períodes fraccionats, sense que cap siga inferior a set dies naturals o cinc hàbils.

   2. En el cas que el temps de servei prestat fóra inferior a un any, es tindrà dret al gaudi dels dies proporcionals de vacances que corresponguen.

   3. Les vacances anuals retribuïdes podran gaudir-se al llarg de tot l’any, a petició del personal, si bé preferentment ho seran durant el període de juny a setembre. L’òrgan competent en matèria de personal establirà el pla de vacances a la vista de les propostes que eleven els diferents serveis de la cambra.

   4. El personal que vulga gaudir de les vacances en el període de juny a setembre, elevarà abans del dia u de maig al responsable de la seua unitat administrativa una petició en què expressarà l’opció personal al període de vacances anuals. Si la petició fóra per a gaudir de les vacances en període diferent de l’anterior, es presentarà amb un mes d’antelació a la data prevista per a l’inici.

   5. L’òrgan competent en matèria de personal resoldrà amb quinze dies d’antelació a la data prevista per a l’inici de les vacances, atenent les sol·licituds formulades i garantint la prestació adequada dels serveis de la cambra. No obstant això, en defecte de resolució expressa en el termini esmentat, s’entendran concedides.

   6. Es podrà sol·licitar, per raons justificades, la modificació del període de vacances ja concedides, mitjançant petició dirigida a l’òrgan competent en matèria de personal. La resolució que s’adopte, en cas de ser negativa, amb un informe previ del responsable de la unitat administrativa a què estiga adscrita la persona sol·licitant, serà motivada.

   7. El període de vacances es gaudirà, amb caràcter general, dins de l’any natural a què corresponguen. Excepcionalment, l’acabament del període podrà prorrogar-se fins al trenta-un de gener de l’any següent.

   8. No podrà en cap cas substituir-se el gaudi de les vacances anuals per una compensació econòmica, ni acumular-se a les que corresponguen l’any següent.

   9. El personal de Les Corts té dret:

   a) Al retard de les seues vacances, si no pot iniciar-les com a conseqüència d’una incapacitat temporal, sempre que no se supere el límit temporal previst en el punt 7 anterior.

   b) A la interrupció del període de vacances quan ocorreguera una hospitalització justificada no voluntària o incapacitat temporal, per a reprendre-les posteriorment fins a completar els dies que li resten.

   c) A la modificació del període de gaudi de vacances en cas d’embaràs i fins que el fill o filla complesca dotze mesos, separació legal, divorci o viudetat, degudament acreditats, i també si s’és víctima de violència de gènere o es té al càrrec una persona dependent, sempre que això no implique un perjudici per a un altre personal de Les Corts.

   d) A acumular el període de gaudi de les vacances al permís de maternitat, lactància i paternitat, encara que haja expirat ja l’any natural a què tal període corresponga.

   e) A gaudir dels dies hàbils addicionals que per raó d’antiguitat li corresponguen d’acord amb la taula següent:

   1 per 15 anys d’antiguitat
   2 per 20 anys d’antiguitat
   3 per 25 anys d’antiguitat
   4 per 30 anys o més d’antiguitat

   f) El dret reconegut en l’apartat anterior es farà efectiu a partir de l’any següent al del compliment dels anys de servei assenyalats en aquell apartat.

   Per al seu còmput no es consideraran les llicències sense retribució gaudides.

   10. Als efectes prevists en aquest article no es consideraran com a dies hàbils els dissabtes, sense perjudici de les adaptacions que s’establesquen per als horaris especials.

   Article 32. Règim general de permisos i llicències

   1. El personal de Les Corts tindrà dret a gaudir, amb l’abast i els requisits exigits, permisos i llicències pels motius i el temps establerts en cada cas.

   2. Els permisos i les llicències se subjecten a un règim diferenciat, entenent-se que els permisos són drets de les treballadores i els treballadors públics de la cambra que no precisen una autorització expressa, en canvi, les llicències sí que es troben subjectes a l’autorització prèvia concedida per l’òrgan competent.

   3. Per a gaudir d’un permís, s’haurà de comunicar per escrit a la persona responsable de la unitat administrativa de què la persona sol·licitant depenga jeràrquicament, aportant, segons els casos, la justificació documental que corresponga en el moment de realitzar la comunicació o amb posterioritat, si escau. La persona responsable de la unitat administrativa remetrà l’escrit de comunicació acompanyat de la documentació aportada a la unitat administrativa responsable de recursos humans.

   Per a gaudir d’una llicència, s’haurà de sol·licitar per escrit, aportant igualment la justificació documental que corresponga, o després de la sol·licitud segons els casos, i requerira l’autorització prèvia de l’òrgan competent.

   4. Els permisos hauran de sol·licitar-se, excepte en casos excepcionals d’impossibilitat, amb una antelació mínima de dos dies naturals, i les llicències, excepte en casos sobrevinguts, se sol·licitaran amb una antelació de deu dies naturals.

   5. Excepte disposició expressa en contra, el gaudi dels permisos i les llicències a què té dret el personal de Les Corts es computaran en dies hàbils.

   6. A l’efecte d’aquest capítol els dissabtes es consideraren dies inhàbils.

   7. El còmput de graus de parentiu per a l’aplicació d’aquest títol es realitzarà comptant cada generació ascendint fins a trobar el tronc comú, i després, si escau, descendint. Així, entre pares i fills hi ha un grau de parentiu per consanguinitat, i entre una persona i el seu germà, dos. En el parentiu d’afinitat, es considera que entre cònjuges no es consumeix cap grau.

   Així, entre una persona i el pare o mare del seu cònjuge es compta un grau de parentiu per afinitat, i dos respecte al germà del cònjuge.

   8. Les mencions a l’acolliment de menors a l’efecte d’aquest capítol s’entendran realitzades a les modalitats d’acolliment preadoptiu o permanent.

   Article 33. Permís per matrimoni o unió de fet, separació o divorci

   1. El personal de Les Corts tindrà dret a gaudir d’un permís de quinze dies, per raó de matrimoni o inscripció en el Registre d’Unions de Fet, que podran acumular-se al període de vacances i no es gaudiran necessàriament a continuació del fet causant.

   2. El personal de Les Corts podrà gaudir de permís durant el dia de la celebració del matrimoni dels parents següents: Pares, pares polítics, germans, germans polítics, fills, fills del cònjuge o parella de fet, néts i avis.

   Si el lloc de la celebració supera la distància de 300 quilòmetres la llicència serà de dos dies naturals consecutius.

   En cas de separació o divorci, el personal de Les Corts tindrà dret a un permís de dos dies a partir del fet causant. Aquests dies podran utilitzar-se, a la seua elecció, de forma consecutiva o alterna, en el termini d’un mes.

   3. El personal que gaudesca d’aquest permís per inscripció en un registre d’unions de fet no podrà gaudir-lo de nou en cas de contraure matrimoni posteriorment amb la mateixa persona.

   Article 34. Permís per naixement, adopció o acolliment

   1. En el supòsit de part, la funcionària o treballadora de Les Corts tindrà dret a un permís de disset setmanes ininterrompudes ampliables en cas de part múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. Així mateix, aquest permís s’ampliarà en dues setmanes en el cas de naixement, adopció o acolliment d’un fill discapacitat. Aquest dret podrà exercir-lo la mare o el pare.

   El període de permís es distribuirà a opció de la interessada, sempre que sis setmanes siguen immediatament posteriors al part. En cas de defunció de la mare, el pare podrà fer ús de la totalitat o, si escau, de la part que reste del permís, fins i tot en el supòsit que la mare no realitze cap treball. En el cas de defunció del fill el permís de maternitat no es reduirà.

   No obstant això, i sense perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al part, que són de descans obligatori per a la mare, en el cas que ambdós progenitors treballen, la mare, en iniciar-se el període de descans per maternitat, podrà optar pel fet que el pare gaudesca d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, segons les previsions contingudes en l’apartat 5 d’aquest article, llevat que en el moment de la seua efectivitat la incorporació al treball de la mare supose un risc per a la salut.

   En els casos de naixements de fills prematurs o en què, per qualsevol motiu, aquests hagen de romandre hospitalitzats després del part, els funcionaris de Les Corts, una vegada conclòs el permís per malaltia greu, tenen dret a absentar-se del lloc de treball fins a un màxim de dues hores diàries, per un màxim de dos mesos, i percebre les retribucions íntegres. En els supòsits esmentats, el permís de maternitat pot computar-se, a instàncies de la mare o, en el cas que ella mora, del pare, a partir de la data de l’alta hospitalària.

   S’exclouen d’aquest còmput les primeres sis setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a la mare, llevat que amb anterioritat a l’acabament d’aquest termini la mare mora.

   2. En els supòsits d’adopció o acolliment familiar d’un menor de fins a sis anys, el personal de Les Corts tindrà dret a un permís, a partir de l’endemà de la data de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per què es constitueix l’adopció, de disset setmanes ininterrompudes, ampliables en cas d’adopció o acolliment múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon, comptades a l’elecció del funcionari o funcionària, bé a partir del moment de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o bé a partir de la resolució judicial per què es constitueix l’adopció.

   La durada del permís serà, així mateix, de disset setmanes en els supòsits d’adopció o acolliment de menors, majors de sis anys d’edat, quan es tracte de menors discapacitats o minusvàlids o que, per les seues circumstàncies i experiències personals o per provenir de l’estranger, tinguen dificultats especials d’inserció social i familiar, acreditades degudament pels serveis socials competents.

   En el cas que la mare i el pare treballen, el permís es distribuirà, a opció dels interessats, d’acord amb les previsions contingudes en l’apartat 5 d’aquest article.

   3. En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma no podrà excedir les disset setmanes previstes en els apartats anteriors o de les que corresponguen en cas de part múltiple.

   4. En els supòsits d’adopció internacional, quan siga necessari el desplaçament previ dels pares al país d’origen de l’adoptat, a més del permís previst per a les adopcions en aquest article, el personal de Les Corts tindrà dret a un permís de fins a dos mesos de durada, i percebrà durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques.

   5. Els períodes de descans per maternitat, adopció o acolliment prevists en aquest article podran gaudir-se de forma successiva o simultània en règim de jornada completa o a temps parcial.

   El gaudi a temps parcial requerirà un acord entre el lletrat o lletrada major i el funcionari o la funcionària afectats. Una vegada realitzada la sol·licitud de gaudi del descans per maternitat, el responsable del servei a què es trobe adscrita la funcionària o el funcionari afectat haurà d’emetre un informe acreditant que les necessitats del servei estan cobertes.

   El lletrat major, a la vista de la sol·licitud i de l’informe corresponent, dictarà una resolució en el termini de tres dies en què es formalitzarà l’acord per al gaudi del permís esmentat o, si escau, la denegació.

   L’acord esmentat podrà realitzar-se tant a l’inici del període de descans corresponent com en un moment posterior i podrà estendre’s a tot el període de descans o a part d’ell, excepte en el supòsit de part en què la mare no podrà fer ús d’aquesta modalitat en les sis setmanes immediatament posteriors al part.

   El gaudi del permís de maternitat, adopció o acolliment a temps parcial s’ajustarà a les regles següents:

   a) Aquest dret podrà ser exercit tant per la mare com pel pare i en qualsevol dels supòsits de gaudi simultani o successiu del període de descans. En el cas de part, la mare no podrà fer ús d’aquesta modalitat de permís durant les sis setmanes immediatament posteriors al part, que seran de descans obligatori per a la mare.

   b) El període durant el qual es gaudeix el permís s’ampliarà proporcionalment en funció de la jornada de treball que es realitze, sense que en cap cas la durada del permís excedesca l’equivalent temporal corresponent a les disset setmanes gaudides en règim de jornada completa o de les setmanes que corresponga en cas de part, adopció o acolliment múltiple.

   c) El gaudi dels permisos en aquesta modalitat es realitzarà de manera ininterrompuda, llevat que es modifique el règim de gaudi pactat mitjançant nou acord a iniciativa de qualsevol de les parts o a causa de causes relacionades amb la salut del funcionari o del menor.

   d) Aquest permís a temps parcial serà incompatible amb el gaudi simultani del permís per lactància, permís de naixement de fills prematurs i disminució de jornada per guarda legal.

   Article 35. Permís per paternitat

   El personal de Les Corts tindrà dret a quinze dies naturals per naixement, acolliment, tant preadoptiu com permanent, o adopció d’un fill o filla, que podrà gaudir el pare a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la que es constituesca l’adopció, bé durant la vigència dels permisos regulats en l’article 34 o bé immediatament després de l’acabament. Prèvia renúncia del pare a aquest permís podrà gaudir-lo el cònjuge o parella de fet de la mare.

   Article 36. Permís per lactància i atenció de menors o majors discapacitats

   1. El personal de Les Corts, per lactància d’un fill menor de 18 mesos o per acolliment en idèntic supòsit, tindrà dret a una hora diària d’absència del treball que podrà dividir en dues fraccions. Per la seua voluntat podrà substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal pel mateix temps i amb la mateixa finalitat o acumular en jornades completes el temps corresponent.

   En el cas que el pare i la mare treballen en Les Corts, només un dels progenitors podrà exercir aquest dret, excepte en els casos de part, adopció o acolliment múltiple, en què podrà ser gaudit per ambdós.

   2. El personal que tinga a la seua cura fills o majors discapacitats, tindrà dret a absentar-se del treball pel temps indispensable per a assistir a reunions de coordinació del centre d’educació especial on reba tractament o per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.

   3. El personal al servei de Les Corts que tinga fills o majors amb discapacitat tindrà dret a dues hores de flexibilitat horària diària a fi de conciliar els horaris dels centres d’educació especial i altres centres on el fill o major discapacitat reben atenció, amb els horaris dels mateixos llocs de treball.

   Aquesta circumstància haurà d’acreditar-se i comunicar-se prèviament al departament de personal.

   4. Amb la comunicació prèvia, el personal de Les Corts podrà acudir durant la jornada laboral, per necessitats pròpies o de menors o majors discapacitats a càrrec seu, a consultes, tractaments i exploracions de tipus mèdic durant el temps indispensable per a la realització, i també a reunions de coordinació dels seus centres d’educació especial i a les consultes de suport addicional en l’àmbit sociosanitari. Les absències de la jornada de treball causades per qualsevol dels motius enumerats en aquest apartat duraran el temps indispensable per a la realització.

   Article 37. Permís de preparació al part i tècniques de fecundació

   El personal de Les Corts gaudirà del temps indispensable per a l’assistència a la realització d’exàmens prenatals i tècniques per a la preparació al part que hagen de realitzar-se dins de la jornada laboral, i també a l’assistència a tractaments basats en noves tècniques de fecundació als centres assistencials de la Seguretat Social o reconeguts oficialment, sempre que s’acredite que ha estat citat dins la jornada de treball.

   Article 38. Permís per interrupció de l’embaràs

   1. En cas d’interrupció de l’embaràs, les treballadores de Les Corts tindran dret a sis dies consecutius a partir del fet causant, sempre que no es trobe en situació d’incapacitat temporal.

   2. El funcionari o funcionària de Les Corts el cònjuge o parella de fet del qual es trobe en la situació anterior, disposarà d’un permís de dos dies.

   Article 39. Permís per defunció d’un familiar

   1. El personal de Les Corts tindrà dret a un permís de quatre dies hàbils en cas de mort d’un familiar de primer grau o de sis dies si el fet causant es produeix a més de 100 quilòmetres de la localitat de residència del treballador o funcionari.

   2. En el cas de mort de familiars de segon grau, el personal de Les Corts tindrà dret a una llicència de tres dies, o de cinc dies a partir del fet causant si aquest es produeix a més de 100 quilòmetres de la localitat de residència del treballador.

   Article 40. Permís per malaltia greu d’un familiar

   1. El personal de Les Corts tindrà dret a un permís de quatre dies hàbils en cas de malaltia greu d’un familiar de primer grau o de sis dies si el fet causant es produeix a més de 100 quilòmetres de la localitat de residència del treballador o funcionari.

   2. En el cas de malaltia greu de familiars de segon grau, el personal de Les Corts tindrà dret a una llicència de tres dies o de cinc dies a partir del fet causant si aquest es produeix a més de 100 quilòmetres de la localitat de residència.

   3. En tot cas, es concedirà el permís per malaltia greu quan es justifique l’hospitalització del familiar en qualsevol institució sanitària o siga acreditada pel metge competent la gravetat de la malaltia.

   Si la durada de l’hospitalització fóra inferior al nombre de dies de permís a què, en cada cas, es té dret, aquest es reduirà al nombre de dies de permanència efectiva a l’hospital, llevat que el facultatiu competent acredite la necessitat que el familiar donat d’alta en l’hospital romanga en repòs domiciliari.

   4. En els supòsits en què es produesca l’hospitalització sanitària o domiciliària, aquests dies de permís podran utilitzar-se de forma alterna a petició del personal.

   Article 41. Permís per proves selectives i exàmens

   El personal de Les Corts tindrà dret a un dia de permís retribuït per a concórrer a proves selectives per a ingrés en qualsevol administració pública, exàmens acadèmics finals i la resta de proves d’aptitud i avaluació en centres oficials, encara que la realització de l’exercici siga compatible amb la jornada laboral, durant el dia de la seua celebració. Aquest període s’ampliarà en un dia natural més per cada examen que haja de realitzar-se en centres que raguen fora de la Comunitat Valenciana.

   Article 42. Permís per trasllat de domicili

   Amb motiu del trasllat del domicili habitual, el personal de Les Corts tindrà dret a un permís de tres dies naturals, aportant com a justificant qualsevol document que ho acredite.

   Article 43. Permís per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal

   1. Per al compliment de deures inexcusables de caràcter públic i personal, el personal de Les Corts tindrà dret a gaudir d’un permís durant el temps necessari per al seu compliment, sempre que aquest compliment no puga efectuar-se fora de l’horari de treball.

   2. Es consideren deures inexcusables de caràcter públic i personal, entre altres, els següents:

   a) Expedició i renovació del DNI, permís de conduir, passaport i certificats i registres d’organismes oficials, notaries, ITV, etc.

   b) Actuacions davant jutjats, tribunals de justícia, comissaries, governs civils o militars i els derivats d’una consulta electoral, o qualsevol altre organisme oficial.

   c) Exercici de càrrec públic de representació.

   d) Realització d’obligacions l’incompliment de les quals genere a l’interessat una responsabilitat d’ordre civil, social o administrativa.

   e) Realització de funcions sindicals, de formació o representació del personal, en els termes que s’estableixen en la normativa vigent.

   f) Assistència, com a membre, a les sessions d’un tribunal d’examen o d’oposició, amb nomenament de l’autoritat pertinent.

   Article 44. Llicència per assumptes particulars

   1. El personal de Les Corts tindrà dret, cada any natural i fins al dia 31 de gener de l’any següent, a gaudir almenys de sis dies de llicència per assumptes particulars sense justificació o els que proporcionalment li corresponguen en funció dels serveis prestats fins a l’últim dia natural de l’any.

   Quan els dies festius a nivell nacional, de comunitat autònoma o local, coincidesquen en dissabte o diumenge, el personal de Les Corts tindrà dret a un dia addicional més per cadascun d’aquests dies festius que coincidesquen en dissabte o diumenge.

   El nombre de dies addicionals seran determinats en el calendari laboral anual aprovat per la Mesa de Les Corts abans del 30 de gener de cada any.

   La regla prevista en el paràgraf anterior s’aplicarà també si els dies 18 de març i 24 i 31 de desembre coincideixen en dissabte o diumenge.

   2. El personal de Les Corts podrà distribuir els dies esmentats a la seua conveniència, amb la sol·licitud prèvia dirigida al lletrat major amb el vistiplau del responsable del servei on estiga adscrit i tenint en compte que la seua absència no provoque una dificultat especial en el desenvolupament normal de les funcions del servei esmentat.

   3. La denegació de la sol·licitud que es formule serà motivada.

   4. Si dins dels tres dies hàbils següents al del registre de la petició no se’n comunica la resolució expressa, s’entendrà concedida la llicència per assumptes particulars sol·licitada.

   5. Els dies d’assumptes propis anuals podran ser acumulats als permisos de maternitat, lactància, paternitat, acolliment i adopció, encara que haja expirat ja l’any a què tal període correspon.

   Article 45. Llicència sense retribució per assumptes propis

   1. Per la presidència de Les Corts podran concedir-se llicències sense retribució que no excedesquen de nou mesos en un període de tres anys. Si la sol·licitud és per un període inferior als nou mesos, en el termini de tres anys des de l’inici de la primera llicència, podran concedir-se llicències d’aquesta índole pel període o períodes que resten fins a completar el límit de nou mesos.

   Aquestes llicències se sol·licitaran amb una antelació mínima de 15 dies hàbils a la data del seu inici i hauran de resoldre’s dins dels 10 dies hàbils següents a la data en què es va registrar la petició. La denegació serà motivada.

   2. En el cas que el cònjuge, parella de fet o familiar en primer grau patesquen malaltia greu o irreversible que requeresca una atenció continuada, la llicència sense sou esmentada podrà prorrogar-se fins a un any. Als efectes indicats, la malaltia haurà de ser acreditada de manera suficient mitjançant els informes necessaris.

   3. Les Corts mantindran el personal, mentre dure aquesta llicència sense sou, en alta especial en el règim de previsió social que corresponga.

   Així mateix el temps de durada d’aquesta llicència tindrà la consideració de serveis prestats efectivament a l’efecte del còmput d’antiguitat i consolidació de grau personal.

   Article 46. Llicència sense retribució per al perfeccionament professional

   1. Per la presidència de Les Corts podran concedir-se llicències sense retribució, d’una durada màxima de tres mesos a l’any, per a l’assistència a cursos de perfeccionament professional, quan el contingut estiga directament relacionat amb el lloc de treball o la carrera professional en l’administració pública i sempre que la gestió del servei i l’organització del treball ho permetesquen.

   Aquesta llicència se sol·licitarà amb una antelació mínima de 15 dies hàbils a la data del seu inici i haurà de resoldre’s dins dels 10 dies hàbils següents a la data en què es va registrar la petició.

   2. Les Corts mantindran el personal, mentre dure aquesta llicència sense sou, en alta especial en el règim de previsió social que corresponga.

   Així mateix el temps de durada d’aquesta llicència tindrà la consideració de serveis efectivament prestats a l’efecte de còmput d’antiguitat i consolidació de grau personal.

   Article 47. Llicència per estudis

   1. Per a l’assistència a cursos de formació i perfeccionament professional impartits per les institucions públiques i entitats oficialment homologades per a la impartició dels cursos, al personal de Les Corts, quan aquests coincidesquen amb l’horari de treball, i el contingut estiga directament relacionat amb el lloc de treball, amb la seua carrera professional, o amb matèries d’índole sindical, se li concedirà els permisos necessaris per a assistir a aquestes accions formatives. La denegació dels permisos esmentats haurà de ser motivada.

   2. Les Corts, a proposta del seu personal, podran enviar-lo a cursos, seminaris, taules redones o congressos referents a la seua especialitat, nivell i treball específic, quan de l’assistència es puguen derivar beneficis per als diferents serveis de la cambra. L’assistència a aquestes accions formatives comportarà l’abonament per part de Les Corts de la matrícula, les despeses de desplaçament i les dietes, en els casos que corresponga.

   3. Les Corts podran concedir al seu personal, amb un informe previ favorable del lletrat major, una llicència de fins a dotze mesos per a la seua formació en matèries directament relacionades amb el seu lloc de treball o amb la carrera professional de la cambra. L’elecció de la matèria per part de l’interessat haurà de ser acceptada per l’òrgan que la concedesca, i ser d’interès per a la millora en la qualitat i prestació del servei públic. El curs haurà de ser homologat per la Mesa de Les Corts o, si escau, per l’IVAP o per les organitzacions sindicals.

   4. La llicència esmentada es podrà sol·licitar cada cinc anys de servei actiu de forma ininterrompuda en Les Corts.

   5. En finalitzar aquesta llicència per estudis, el beneficiari presentarà a la Mesa de Les Corts una memòria global del treball desenvolupat i també una certificació acadèmica dels estudis realitzats si escau.

   6. El temps utilitzat en la realització de cursos de formació s’entendrà com de treball efectiu quan els esmentats cursos es realitzen en horari laboral.

   Article 48. Pausa i descans setmanal

   1. El personal de Les Corts tindrà dret a quaranta-vuit hores continuades de descans per cada període setmanal treballat, sempre que això no impedesca l’atenció deguda dels serveis que hagen de prestar-se necessàriament. La regulació que a aquest efecte es dicte serà sotmesa a la Mesa Negociadora del Personal de Les Corts.

   2. Durant la jornada laboral es disposarà d’una pausa de trenta minuts de descans, computable com de treball efectiu. A aquests efectes, el personal s’organitzarà en torns amb l’aprovació de la persona responsable de la unitat administrativa, a fi que els diferents serveis queden atesos degudament.

   Article 49. Justificació d’absències

   En els casos de malaltia o incapacitat temporal que afecten el personal de Les Corts s’aplicaran els criteris d’actuació següents:

   1. Absències aïllades d’un o dos dies: les persones que causen baixa en comunicaran l’absència i la raó al Departament de Gestió de Personal o òrgan o persona responsable de la unitat administrativa a què es troben adscrites, dins de la primera hora de la jornada, excepte causes justificades que ho impedesquen, i en aquest cas la justificació serà presentada amb posterioritat.

   2. Absències de tres o més dies: les persones que causen baixa hauran de presentar el comunicat mèdic corresponent en el departament de gestió de personal en el termini de tres dies comptats a partir del dia de l’expedició.

   Els parts de confirmació de baixa es lliuraran cada set dies.

   3. Els supòsits de llicència per maternitat no necessitaran la presentació de parts intermedis o de confirmació de baixa.

   TÍTOL VI

   SALUT LABORAL

   Article 50. Seguretat i salut

   1. El personal al servei de Les Corts té dret a una protecció eficaç de la integritat física i a una adequada política de seguretat i salut en el treball, i també al deure correlatiu d’observar i posar en pràctica les mesures de prevenció de riscs que s’adopten de forma legal o reglamentària.

   2. Les Corts comptaran amb un Servei de Prevenció que haurà de comptar amb els mitjans tècnics, humans i econòmics necessaris per al desenvolupament correcte de les seues funcions, i també d’una metodologia de treball que li permeta assolir els objectius prevists.

   3. Les Corts, a fi de garantir la seguretat i la salut de totes aquelles persones presents en un moment a les seues instal·lacions, a més de preservar la seguretat dels seus béns i del medi ambient, de manera apropiada, eficaç i permanent, establiran un sistema per a la prevenció de riscs en l’àmbit de la cambra.

   Article 51. Vigilància de la salut

   1. El personal de Les Corts té dret a una revisió mèdica anual i voluntària, el cost de la qual serà sufragat per Les Corts.

   2. Aquesta revisió mèdica incidirà especialment en l’examen dels problemes que puguen derivar-se amb major probabilitat del tipus d’activitats realitzades pel personal de la cambra, i s’aplicaran en cada cas els protocols aprovats pel Ministeri de Sanitat a aquest efecte.

   Article 52. Participació del Comitè de Seguretat i Salut en la distribució d’espai

   A fi d’assolir els objectius que fixa la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals, i garantir el dret a la participació en la planificació, programació, organització i control de la gestió relacionada amb la millora de les condicions de treball i la protecció de la seguretat i la salut del personal, s’estableix que el Comitè de Seguretat i Salut de la cambra haurà de ser oïda abans de prendre alguna determinació relativa a la distribució, l’assignació i l’ús dels diversos espais de les dependències de Les Corts i dels seus edificis annexos.

   DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

   Per a tots aquells preceptes regulats en aquest acord que determinen increments subjectes al creixement de l’IPC, l’increment aplicat haurà de ser objecte de revisió, al terme de cada exercici pressupostari, a fi d’ajustar-lo al creixement efectiu de l’IPC, en el cas que aquest increment siga superior al previst. Si el creixement resulta inferior, la diferència no serà deduïble en l’exercici següent ni en posteriors.

   L’acord de condicions de treball present tindrà efectes econòmics des de l’1 de gener del 2007.

   A aquests efectes s’entendran preceptes subjectes a l’increment i la revisió anual de l’IPC tots aquells en què s’establesquen quanties econòmiques, excepte les quantitats destinades al pla de pensions fins al 2009.

   DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

   Consideració de les parelles de fet

   A l’efecte de la concessió dels permisos, llicències i prestacions establertes en aquest acord, la parella, sempre que estiga inscrita en el Registre d’Unions de Fet, tindrà la consideració de cònjuge.

   DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

   Classificació dels llocs de treball

   Qualsevol classificació o reclassificació d’un lloc de treball de Les Corts ha d’anar acompanyada dels estudis i els informes pertinents. La classificació o reclassificació aprovada ha de ser inclosa en la relació de llocs de treball de Les Corts i publicada en el BOC.

   DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

   Oferta d’ocupació pública

   S’acorda aprovar i publicar abans de l’1 de març de cada exercici pressupostari un pla d’oferta d’ocupació, acordat en el si de la mesa negociadora, en què s’incloga la previsió de places que calga proveir definitivament al llarg de l’any i un calendari indicatiu de convocatòries. Els plans anuals han de tenir com a objectiu la reducció de la interinitat i de les vacants de la plantilla.

   DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

   En el segon semestre de l’any 2007, la Mesa de Les Corts, una vegada constituïdes Les Corts en la VII Legislatura, designaran els seus representants a la mesa negociadora del personal.

   La mesa negociadora es reunirà de forma ordinària almenys una vegada per semestre.

   DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

   Aplicació de noves tecnologies

   Es realitzaran els estudis i les actuacions necessàries per a l’aplicació de les tècniques telemàtiques en l’àmbit de gestió d’aquest acord.

   DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

   El present acord de condicions de treball, amb l’aprovació prèvia per la Mesa de Les Corts, entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació en el BOC.

   17 Abril 2007 Posted by | Acord de condicions, Laboral, Millores ACT | , , , | Deixa un comentari