Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Qüestions del Consell de Personal: 24.11.2014

Dilluns passat vam tindre una reunió del Consell de Personal (2/2014-2018). L’ordre del dia contenia unes qüestions de tràmit, com és el nomenament dels membres de diversos comités, que intentarem que es reunixquen més sovint, com són els de seguretat i salut, el de seguiment de l’RSPICV, de control del pla de pensions, de seguiment de l’ACT i el d’acció social.

(Extres i IT) Després vam tractar uns errors que s’han donat en el pagament de les extres (any 2013) en relació amb les IT. Intentarem que ho revisen.

(Intervenció i OGP) A més d’això, vam acordar que el CP farà un escrit per a deixar constància que el personal de les Corts no accepta que es modifiquen les funcions dels OGP aprofitant la reconversió de l’àrea econòmica. Això és un procés de revisió que entenem que ha d’anar lligat a la revisió sempre postergada de l’RLT. Així, en l’escrit mostrarem la disconformitat i el malestar del CP per la manera com s’està gestionant la reconversió de l’àrea econòmica en intervenció i servei econòmic, una modificació de l’estructura de les Corts que hauria d’anar lligada a uns processos de reorganització institucional i de revisió de l’RLT públics i participatius.

(CAP i mesa negociadora) Els membres del CAP han sol·licitat la participació en les meses negociadores de les Corts. El Consell de Personal farà un escrit de suport a eixa petició. L’STAS hi dóna suport i esperem que la resta de membres de les meses negociadores de les Corts no hi posen cap inconvenient.

(Neteja de la roba del servei mèdic i tòner) Dins encara dels punts de l’ordre del dia, vam acordar que proposaríem un sistema provisional de gestió de la neteja de la roba del servei mèdic i de reciclatge dels tòners. Serà un sistema provisional, perquè esperem que es resolga el buit de gestió quan es resolguen els concursos i la contractació de les empreses que han de fer eixa gestió. Ara mateix, eixa gestió està afectant el personal de la casa (uixers i conductors) i sembla que no s’estan donant les condicions més adequades de maneig d’eixe material.

(Acumulacions de tasques) Finalment, dins del torn d’altres qüestions, l’STAS demana de nou (tal com vam fer l’any passat) que el Consell de Personal es pronuncie sobre la situació precària i irregular en què es troben els companys que estan treballant interinament en llocs d’acumulació de tasques. Eixa petició es convertix en punt de l’ordre del dia de la pròxima reunió.

Pel que fa a esta qüestió, l’STAS pretén que el Consell de Personal expose el seu punt de vista davant de la irregularitat amb què la Mesa de les Corts està gestionant les necessitats de la institució. La Mesa de les Corts no atén la reorganització de la institució ni la revisió de l’RLT ni les necessitats de personal (que s’estenen més enllà dels sis mesos i, per tant, hauria de ser tractada definitivament), a més d’incomplir l’EPCV en esta qüestió (i en altres), amb la qual cosa està afectant les condicions laborals del personal de les Corts. Els pedaços que van posant no són una excusa acceptable per a resoldre els problemes de gestió laboral de la institució.

Com a annex informal, dimarts passat, en una reunió d’uns minuts amb els lletrats que porten la qüestió, vam refermar la nostra posició que el text proposat per al nou RSPICV estava en condicions d’anar a la mesa negociadora. Conté encara unes quantes mancances, però és una millora sobre el reglament vigent. A més a més, esperem que amb una comissió de seguiment real i que funcione, podrem anar resolent les mancances i les qüestions problemàtiques que vagen sorgint.  Dit això, vam demanar que s’active el procés per a dur avant l’aplicació de la carrera professional en les Corts, atenent totes les peculiaritats que es donen en les Corts i de la manera més positiva per al desenvolupament professional del personal de les Corts.

Anuncis

26 Novembre 2014 Posted by | 1 - Consell de Personal, 3 - Carrera professional, 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, Estatut del personal de les Corts Valerncianes, General, Laboral, RLT | | Deixa un comentari

Sis mesos d’acumulació de tasques

L’article 5.1.d de l’Estatut del personal de les Corts valencianes establix una possibilitat d’interinatge per acumulació de tasques de la manera següent:

Article 5. Funcionaris interins

1. Són funcionaris interins aquells que per raons expressament justificades de necessitat i urgència són nomenats com a tals per a l’exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera mentre hi haja aquesta necessitat i urgència quan es done alguna de les circumstàncies següents:

[…]

d) L’excés o acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d’un període de dotze mesos.

El 4 de juny (BOCV 168, 19.06.2013) la Mesa de les Corts va acordar mantindre dos nomenaments d’interinitat per acumulació de tasques més enllà d’eixos sis mesos, vulnerant d’eixa manera la legalitat vigent.

Eixa decisió, a més de vulnerar la legalitat, perjudica els treballadors i treballadores amb dret a ocupar interinament o de manera definitiva uns llocs de treball necessaris per al funcionament de les Corts, atés l’allau de faena que ha generat l’increment de l’activitat parlamentària.

Davant l’acord de la Mesa, després d’intentar que el Consell de Personal adoptara una posició clara i explícita contra la vulneració de la norma que podíem llegir en l’acord de la Mesa de les Corts, i com que la majoria del Consell de Personal va considerar més oportú que l’òrgan es mantinguera en silenci, vaig adreçar el document següent a la Mesa de les Corts:

La Mesa de les Corts va acordar el passat 4 de juny (BOCV 168, 19.06.2013) mantindre dos nomenaments d’interinitat per acumulació de tasques més enllà dels sis mesos.

L’article 5.1.d establix un període «màxim» de sis mesos (dins d’un període de dotze mesos) per als nomenaments interins per acumulació de tasques, per la qual cosa el manteniment d’eixos nomenaments d’interinitat més enllà dels sis mesos (dins d’un període de dotze) vulnera la llei.

Per tant, a fi de respectar les lleis i els drets dels treballadors i treballadores de la institució i per a resoldre les necessitats laborals que actualment tenen els serveis de les Corts, demanem que la Mesa de les Corts esmene el seu acord del passat 4 de juny i que aplique correctament les mesures establides en l’Estatut del personal de les Corts (art. 5) i la resta de disposicions que siguen aplicables en este cas.

L’administració ha de funcionar respectant les normes i tractant tots els treballadors i treballadores seguint els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. L’administració disposa de recursos i procediments per a resoldre les seues necessitats laborals i de gestió administrativa. Les retallades econòmiques decidides per les majories parlamentàries —davant les quals mos manifestem periòdicament els treballadors i treballadores de les Corts— no poden ser una excusa que valide la vulneració de les normes que regixen l’administració.

22 Juliol 2013 Posted by | 1 - Consell de Personal, 4 - Sindicats, Acords, Estatut del personal de les Corts Valerncianes, General, Laboral | | Deixa un comentari

L’oficina

La Mesa de les Corts, a pesar de l’oposició de l’STAS i la resta de les seccions sindicals (CCOO i UGT), ha aprovat la creació de l’Oficina per a l’Eficiència Econòmica i el Control de la Despesa de les Corts. Tenint en compte la composició prevista (presidència de les Corts, direcció del seu gabinet, lletrat/ada major, lletrat/ada major adjunt/ta, cap del servei d’informàtica, cap del servei de manteniment i cap del servei econòmic), preveiem que l’oficina serà redundant per a la tasca administrativa i que no aportarà cap especialització encaminada a la recerca de l’eficiència i el control. Per tant, serà una oficina inútil, ineficient i que no controlarà. És a dir, que tot continuarà com fins ara (els funcionaris fent la seua faena i els polítics descontrolats), però amb més patomima política. Mentrestant, estan pendents encara altres canvis realment necessaris i efectius, com ara adequar la relació de llocs de treball a les necessitats reals de la institució, aplicar la reclassificació dels uixers aprovada en l’Estatut del personal de les Corts Valencianes.

En concret, per a poder crear l’esmentada oficina, reconvertixen el lloc de treball 3.102 (BOC 81, 15.06.2012):

El lloc de treball número 3102 de lletrat o lletrada passarà a denominar-se lletrat major adjunt o lletrada major adjunta.
Naturalesa jurídica: Funcionari de carrera
Classificació professional: Lletrat o lletrada
Retribucions: 30 – CV2
Adscripció orgànica: Secretaria General
Requisits: Lletrat o lletrada de les Corts
Forma de provisió: Lliure designació
Funcions:

• Coordinació, assessorament i seguiment dels afers que puguen tenir repercussió econòmica al si de les Corts de què conega l’Oficina per a l’Eficiència Econòmica i el Control de Despesa de les Corts.

• Totes aquelles funcions que siguen comunes al lloc de treball de lletrat o lletrada de les Corts.

Depèn directament del lletrat major o de la lletrada major.

Posteriorment, aproven la modificació dels Estatuts de govern i règim interior (BOC 86, 27.06.2012):

Acord de la Mesa de les Corts sobre modificació dels Estatuts de govern i règim interior

MESA DE LES CORTS

El lletrat major adjunt o la lletrada major adjunta és una figura prevista en l’article 39 de l’Estatut del personal de Les Corts i per a posar-la en funcionament cal adequar l’estructura establerta en els Estatuts de govern i règim interior vigents, els quals no contemplen aquest lloc de treball —que s’insereix dins de la Secretaria General i les funcions del qual són la coordinació, l’assessorament i el seguiment dels assumptes que puguen tenir repercussió econòmica al si de les Corts, juntament amb les funcions ordinàries que corresponen a qualsevol altre membre del cos de lletrats de les Corts.

En virtut d’això, previ coneixement de la Comissió de Govern Interior, d’acord amb el que estableix l’article 49.2.3 del Reglament de les Corts, la Mesa de les Corts, ateses les atribucions que li corresponen, segons disposa l’article 34.1.1.r del Reglament de les Corts, acorda la modificació dels Estatuts de govern i règim interior.

Article únic
Es crea un article 7 bis amb la redacció següent:

Al lletrat major adjunt o la lletrada major adjunta, sota la dependència directa del lletrat o la lletrada major, li correspon la coordinació, l’assessorament i el seguiment dels assumptes que puguen tenir repercussió econòmica al si de les Corts, juntament amb l’exercici de les funcions comunes al cos de lletrats.

El lletrat major adjunt o la lletrada major adjunta exercix la funció de secretari-coordinador o secretària-coordinadora de l’Oficina per a l’Eficiència Econòmica i el Control de la Despesa de les Corts.

El nomenament pel procediment de lliure designació per a la provisió del lloc de lletrat major adjunt o lletrada major adjunta es realitzarà directament per la Mesa de les Corts, a proposta de la Presidència, entre els lletrats i les lletrades de la cambra.

Disposició final

Aquesta modificació entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació.

Palau de les Corts Valencianes,
València 12 de juny de 2012
El president,
Juan Gabriel Cotino Ferrer

La secretària segona,
Carmen Martínez Ramírez

11 Juliol 2012 Posted by | Estatut del personal de les Corts Valerncianes, General, Laboral, RLT | , | Deixa un comentari