Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Estatut de personal (finalment, per ara) i concursos d’interinitat

Ens acaben de tornar a fer un canvi en la convocatòria de la pròxima reunió de la ponència de l’Estatut de Personal. Serà demà, 21 de maig del 2009, a les 13:00. Tractarem el títol VII, règim disciplinari. Ací teniu l’esborrany [PDF]; les nostres les propostes més avall en el l’apunt anterior.

Mentrestrant, s’ha resolt el concurs d’arxiver/ra bibliotecari/cària documentalista (lloc 4.301), que s’havia convocat posteriorment al de transcripció correcció (lloc 3.411). El reglament que s’hi ha aplicat és el mateix, eixe que no valora mèrit, capacitat ni experiència, eixe que hem denunciat reiteradament que és deficient, eixe que li hem demanat a la Mesa de les Corts que corregixca. La demanda només ha tingut un efecte: que s’ha paralitzat el procés del lloc 3.411. Sembla que no ha tingut més conseqüències, ja que no s’ha convocat la comissió de seguiment del reglament ni tenim cap notícia que s’estiga treballant en corregir-lo i millorar-lo, tot i que podem estar segurs que deuen estar fent-ho, ¿no?

20 Mai 2009 Posted by | 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, EBEP, General, Laboral | , | Deixa un comentari

Estatut de personal. Última hora.

Acabem de rebre la convocatòria per a una pròxima reunió de la ponència de l’Estatut de Personal el dia 18, a les 10 hores 21 a les 17:00 [ens comuniquen a les 14:10]. Tractarem el títol VII, règim disciplinari. Ací teniu l’esborrany [PDF]; les nostres les propostes més avall.

Seguirem informant.


APORTACIONS DE L’STAS A L’ESBORRANY DE L’ESTATUT DE PERSONAL DE LES CORTS VALENCIANES

Títol VII: Règim disciplinari

Pel que fa a l’article 4, les faltes disciplinàries, caldria desenvolupar-lo més, tenint en compte el títol X de l’esborrany de la Llei de la funció pública valenciana.

Concretament, l’apartat b:

« Las manifestaciones ofensivas hechas en contra de la actitud o actuación de cualquier diputado, así como las efectuadas en contra de cualquier opinión política y sus representantes, dentro del recinto de Les Corts Valencianes. »

És una novetat que no hem vist en cap dels estatuts de personal d’altres parlaments que hem pogut consultar. Caldria especificar-ho i concretar-ho molt més, o en tot cas, eliminar-ho.

Caldria també esmentar els recursos, la cancel·lació de les anotacions relatives a les sancions en l’expedient personal i la prescripció de les sancions. I també es podria incloure el dret supletori.

— Proposem afegir un tercer punt en l’article 7 :

« 3. Les sancions disciplinàries seran anotades en l’expedient personal del funcionari, amb indicació de les faltes que les van motivar.»

— I també proposem afegir els articles següents:

« Article 10. Recursos
1. Contra les sancions imposades per la letrada o el lletrat major podran presentar-se recurs d’alçada davant de la Mesa de Les Corts Valencianes.

2. Aquest recurs podrà interposar-se en el termini màxim d’un mes, i s’entendrà tàcitament desestimat pel transcurs del mateix termini.

3. Contra les sancions imposades per la Mesa de Les Corts Valencianes, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, o directament recurs contenciós administratiu, d’acord amb allò establert en la legislació específica d’aplicació.

Article 11. Prescripció de les sancions i cancel·lació de les anotacions

1. Les infraccions molt greus prescriuran als 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus als 6 mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als 3 anys, les imposades per faltes greus als 2 anys i les imposades per faltes lleus a l’any.

El termini de prescripció començarà a comptar-se des que la falta s’haguera comés, i des del cessament de la seua comissió quan es tracte de faltes continuades. El de les sancions, des de la fermesa de la resolució sancionadora.

2. Les anotacions de les sancions disciplinàries en l’expedient personal del funcionari podran ser cancel·lades, una vegada transcorregut un període de temps equivalent al de la prescripció de la falta, sempre que no s’haguera incoat contra el funcionari o la funcionària un nou expedient que done lloc a sanció. La cancel·lació produirà plens efectes, inclosos els d’apreciació de reincidència.»

Article 12. Dret supletori
En les matèries regulades per aquest títol, s’aplicarà, amb caràcter supletori, la Llei de la funció pública Valenciana, l’EBEP i la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

15 Mai 2009 Posted by | EBEP, General, Laboral | | 1 comentari

Estat de les negociacions sindicals: incompliments i estatut de personal

INCOMPLIMENT DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL: RECURS PRESENTAT

Recordareu que ni STAPV-iv ni CC OO vam firmar l’acord retributiu per al 2009, per no incloure la pujada retributiva addicional del 0,5% de la massa salarial bruta que ens corresponia al personal de les Corts, en aplicació de l’article 1.2 de l’Acord de condicions de treball. També recordareu que només UGT va secundar a la Mesa de les Corts en esta decisió. (Ells sabran per què. Segurament també recordareu l’amenaçadora «felicitació» de Nadal de la seua secció sindical.)

Com que l’Acord de condicions de treball té caràcter de conveni col·lectiu, el seu incompliment es susceptible de ser reclamant davant els tribunals de justícia. I com que vam considerar que hi havia raons jurídiques per a avalar la petició que s’aplique l’increment del 0,5% per als anys 2008 i 2009, vos fem saber que, amb data 11 de març, hem presentat un recurs contenciós administratiu contra l’Acord de la Mesa de les Corts pel qual s’aproven les retribucions.

Vos anirem comunicant totes les novetats que vagen sorgint en este tema.

ESTATUT DE PERSONAL DE LES CORTS: ESTAT DE LA NEGOCIACIÓ

Com ja vos vam informar, estem enmig de la negociació «tècnica» de l’Estatut de personal de Les Corts. Este és l’estat de la qüestió, amb una breu introducció, perquè no ens perdam:

Ja sabeu que l’EBEP no inclou en el seu àmbit d’aplicació directa al personal de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes, sinó que tan sols obri la possibilitat que creen la seua legislació específica. Per això, cal aprovar per llei un estatut de personal propi, que siga norma de referència per al personal de Les Corts i responga a les característiques particulars del treball en la institució. (També cal assenyalar que hi ha qüestions tan importants com la carrera professional i la reforma de la relació de llocs de treball que estan relacionades amb l’estatut de personal, i estan a l’espera de la conclusió d’este text.)

Va haver-hi un acord en Mesa Negociadora entre els representants de les Corts i les organitzacions sindicals en este sentit l’any passat, i vam quedar en iniciar la negociació d’eixa norma abans de finalitzar el mes de setembre del 2008; el 30 d’eixe mes (in extremis) va tindre lloc una primera reunió de la Mesa negociadora, seguida d’altres en les quals es va acordar l’estructura (en funció dels títols) del futur estatut, per a començar la negociació. I així s’han estat desenvolupant durant este temps els treballs de la ponència, amb major lentitud de la que caldria esperar per diversos ajornaments en les reunions.

Fins ara, només hem pogut vore cinc títols de l’esborrany de l’Estatut: Del títol I al VI, llevat del IV. (El I tracta de l’àmbit d’aplicació; el II, classes de personal; el III, drets i deures; el V, selecció i provisió i el VI: situacions administratives), als que els sindicats hem presentat esmenes per millorar el text. Cal dir, però, que no hi ha res definitiu i hem de tornar a vore’ls; encara es poden fer esemenes o suggeriments per millorar el text que, en algunes parts importants (com ara l’article 7 del títol II, que parla dels grups per nivells de titulació, i la part relativa als cossos, les escales i les subescales), està per desenvolupar.

En la darrera reunió es va quedar en fer la pròxima el dia 22 d’abril, per a tractar la proposta que ens van passar del títol VII, dedicat al règim disciplinari. Però eixe dia no va haver-hi cap reunió, ni tan sols un avís per a desconvocar-la. I esta es l’hora que no tenim notícia de quan es produirà. (També queda pendent per part dels representants de les Corts la presentació dels títols V, sobre la carrera professional, i dels títols VIII fins el final.)

Entenem que l’activitat parlamentària, de vegades, puga alterar els plans, però cal demanar una major formalitat en les convocatòries, i una miqueta més de consideració amb els representants sindicals, en eixe sentit.

A estes altures, esperàvem tindre alguna cosa més per posar a la vostra consideració, però açò és el que hi ha. Si tenim alguna notícia més, vos la farem saber. I si voleu afegir res o fer algun comentari, només cal que ens ho digau.

15 Mai 2009 Posted by | Acord de condicions, EBEP, Laboral | | Deixa un comentari

Resum de la mesa negociadora del 16.10.2008

Teníem una altra versió de la reunió, però hem triat la més indolora.

Resum de la reunió de la Mesa Negociadora del 16.10.2008

Tal com haviem acordat en l’anterior reunió de 30 de setembre, el dijous dia 16 va haver-hi reunió de Mesa Negociadora per a fixar un calendari de treball per a tractar els temes generals de l’Estatut de Personal.

En aquesta reunió es van acordar unes línies generals coincidents, en part, amb el guió que ens va donar la institució en la reunió passada.

També es va fixar la data de la pròxima reunió de la ponència, que serà el dia 4 de novembre a les 9:00, on es tractarà l’apartat relacionat amb l’àmbit d’aplicació de l’Estatut de Personal de Les Corts.

Tant STAPV-IV com CC OO vam tornar a demanar una resposta concreta —i per escrit— sobre la petició del Consell de Personal de l’aplicació de l’augment del 0,5% de la massa salarial, en compliment de l’article 1.2 de l’Acord sobre condicions de treball. Els representants de la institució van tornar a argumentar en contra i van tornar a ajornar la resposta concreta per a la reunió de retribucions de la pròxima mesa negociadora, que serà possiblement a finals de novembre o principis de desembre, quan ja tindrem les dades de l’IPC de novembre.

Continuarem informant-vos de totes les novetats que vagen sorgint, com ara, de les signatures que molts treballadors han presentat per a reclamar el compliment de l’Acord sobre condicions de treball quant a l’extensió a les Corts del «fons compensatori extraordinari» de la Generalitat valenciana per a aconseguir «la implicació i el compromís» dels empleats públics «com a un element fonamental del sistema» (DOCV núm. 5.710, de 25.02.2008).

23 Octubre 2008 Posted by | EBEP, General, Retribucions | | Deixa un comentari

El grup B en l’Estatut bàsic

Reproduïm un comentari informatiu de l’STAPV-iv sobre l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP: [PDF]) rebut a través del correu electrònic:

El nou Grup B de l’Estatut bàsic: qui en formarà part?

Moltes de les consultes rebudes en STAPV respon es refereixen específicament a la regulació que el nou Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) fa dels grups de titulació, en concret al grup B. Diu el EBEP “Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior” (art. 76 EBEP). Posteriorment, la Disposició Transitòria Tercera, punt dos, al regular la integració dels antics grups en els nous, disposa la integració del grup C en el Subgrup C1 i del grup B en el Subgrup A2. Cap clàusula disposa la integració al nou grup B.

Tanmateix, les autoritats acadèmiques (conselleria de Cultura, Educació i Esport en el cas valencià) no tenen cap problema en determinar que l’antiga titulació de Tècnic Especialista (FP II i Mòduls professionals de Nivell 3) tenen els mateixos efectes acadèmics i professionals que el títol de Tècnico Superior (Cicles formatius de Grau Superior).

En conseqüència, en opinió de STAPV-Iv, els llocs de treball per als que es requeria fins el moment la titulació de Tècnic Especialista (FP II i Mòduls professionals de Nivell 3), classificats com a grup C, han de ser classificats com a grup B a partir de l’entrada en vigor del nou Estatut Bàsic, per ser eixa titulació equivalent a la de Tècnic Superior. Una altra cosa és que les persones funcionàries hagen de pasar algún procés de promoció interna per a passar al grup B, ja que l’EBEP no preveu el seu pas directe en la Disposició Transitòria 3.2. En eixe supòsit, STAPV-Iv considera que la promoció interna hauria de ser del tipus de la regularització que va tindre lloc a principis d’aquesta dècada en la Generalitat.

Podeu formular preguntes semblant i consultar les respostes que ja s’han donat en STAPV respon.

9 Mai 2007 Posted by | EBEP, General, Laboral | 3 comentaris

Moscosos i vacances amb el nou estatut bàsic

Reproduïm a continuació un missatge de l’STAPV-iv que hem rebut per correu electrònic:

Confusió sobre els moscosos i les vacances de l’EBEP

En els últims dies, s’han estés diverses remors referents als moscosos addicionals que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) estableix a partir del sisé trienni; algunes persones han entés que anul·len els dies addicionals de vacances que gaudeix el personal amb més de 15 anys de serveis, per la raó que el EBEP només parla de 22 dies hàbils de vacances. Les remors han fet que el recentment inaugurat servei de STAPV respon haja contestat en primer lloc a una consulta referent a això. Anem a intentar aclarir els dubtes:

Els moscosos addicionals de l’article 48.2 del EBEP no tenen res a veure amb els dies de vacances addicionals que tenim reconeguts actualment. El EBEP estableix en el seu article 50 el mínim de vacances comú a totes les administracions: 22 dies hàbils (descomptant els dissabtes), però no nega que les lleis de la Funció Pública de cada comunitat autònoma no puguen establir més dies de vacances, amb el sistema que ja està reconegut actualment o amb una altra regulació més beneficiosa. De moment, como diu el propi EBEP, la Llei de Funció Pública Valenciana està en vigor en el que no s’opose a l’EBEP, i en eixe punt no s’oposa, per la qual cosa les vacances addicionals estan en vigor.

3 Mai 2007 Posted by | EBEP, General, Laboral | Deixa un comentari