Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Calendari laboral per al 2013

La Mesa de les Corts ha «oït» el Consell de Personal, però no ha «escoltat» la proposta de començar l’horari de Nadal el dia 23 de desembre. Per tant, l’horari laboral d’enguany ha quedat aixina:

Acord de la Mesa de les Corts del 30 de gener del 2013
Els dies inhàbils a efectes laborals, retribuït i no recuperables per al 2013 són els que es detallen tot seguit:

• 1 i 22 de gener
• 18, 19 i 29 de març
• 1 i 8 d’abril
• 1 de maig
• 15 d’agost
• 9 i 12 d’octubre
• 1 de novembre
• 6 i 25 de desembre

El calendari laboral de les Corts és el següent:
a) En període de vacances parlamentàries, quan haja expirat el mandat parlamentari o les Corts estiguen dissoltes, es farà la jornada laboral especial. Això suposa una reducció de tres hores setmanals.
b) Durant la setmana de festes falleres, i sense perjudici de l’activitat parlamentària, l’horari de treball s’ajustarà a les indicacions següents:

• Es farà un horari de matí de 09:00 a 14:00, excepte els dies 13 i 14, en què es farà horari normal (a causa de l’activitat parlamentària; acord de la Mesa de les Corts del 19.02.2013).
• Dia 15 de març: exempció d’assistència al treball amb l’excepció següent:
••• Dia 15 de març de matí, entre les 09:00 i les 14:00: un o una oficial de gestió parlamentària atendrà el registre i dos uixers atendran les entrades i la centraleta de telèfon.
• Dia 20 de març: hora d’entrada a les 10:00 09:00 (acord de la Mesa de les Corts del 19.02.2013).

c) Horari de Nadal:

• Des del 26 de desembre del 2013 fins al 6 de gener del 2014: matins de 08:30 a 15:00.
• Dies 24 i 31 de desembre: exempció de l’assistència al treball.

Este calendari queda supeditat a la necessitat de realitzar qualsevol activitat parlamentària o a necessitats pròpies dels serveis de la cambra.

6 febrer 2013 Posted by | 2 - Documents, calendari, Laboral | Deixa un comentari

Calendari laboral per al 2012

Acord de la Mesa de les Corts del 13 de març del 2012
Els dies inhàbils a efectes laborals, retribuït i no recuperables per al 2012 són els que a continuació es detallen:

• 6 de gener
• 19 de març
• 5, 6, 9 i 16 d’abril
• 1 de maig
• 15 d’agost
• 9 i 12 d’octubre
• 1 de novembre
• 6, 8 i 25 de desembre

El calendari laboral de les Corts és el següent:
a) En període de vacances parlamentàries, quan haja expirat el mandat parlamentari o les Corts estiguen dissoltes, es farà la jornada laboral especial. Això suposa una reducció de tres hores setmanals.
b) Durant la setmana de festes falleres, i sense perjudici de l’activitat parlamentària, l’horari de treball s’ajustarà a les indicacions següents:

• Es farà un horari de matí de 09:00 a 14:00.
• Dia 16: exempció d’assistència al treball.
• Dia 16 de matí, entre les 09:00 i les 14:00 un o una oficial de gestió parlamentària atendrà el registre i dos uixers atendran les entrades i la centraleta de telèfon.
• Dia 20: hora d’entrada a les 10:00.

c) Horari de Nadal:

• Des del 26 de desembre del 2012 fins al 6 de gener del 2013: matins de 08:30 a 15:00.
• Dies 24 i 31 de desembre: exempció de l’assistència al treball.

Este calendari queda supeditat a la necessitat de realitzar qualsevol activitat parlamentària o a necessitats pròpies dels serveis de la cambra.

14 Març 2012 Posted by | 2 - Documents, calendari, Laboral | Deixa un comentari

Calendari laboral per al 2011

STAS-IV Corts Valencianes

Calendari laboral de les Corts per al 2011

Acord de la Mesa de les Corts de 28 de desembre del 2010

Els dies inhàbils a efectes laborals, retribuït i no recuperables per a 2011 són els que a continuació es detallen:

 • 1, 6, 7 i 22 de gener
 • 19 de març
 • 21, 22 i 25 d’abril
 • 2 de maig
 • 15 d’agost
 • 12 d’octubre
 • 1 de novembre
 • 6 i 8 de desembre

El calendari laboral de les Corts és el següent:

a) Dies festius o inhàbils que cauen dissabte o diumenge:
Com que coincidixen en dissabte els dies 1 i 22 de gener, 19 de març, 24 i 31 de desembre, la desviació que es produïx en el còmput anual de jornada es resol amb cinc dies addicionals de lliure disposició.

b) En període de vacances parlamentàries es farà la jornada laboral especial. Això suposa una reducció de tres hores setmanals, sense perjudici de l’activitat parlamentària.

c) Durant la setmana de festes falleres, i sense perjudici de l’activitat parlamentària, l’horari de treball s’ajustarà a les indicacions següents:

 • Es farà un horari de matí de 09:00 a 14:00.
 • Dies 17 i 18: exempció d’assistència al treball.
 • El dia 17 de matí, entre les 09:00 i les 14:00 un o una oficial de gestió parlamentària atendrà el registre i dos uixers atendran les entrades i la centraleta de telèfon.

d) Horari d’estiu:

 • Entre el 31 de març (dissolució de la cambra) i el 30 de setembre (ambdós inclosos): jornada laboral especial, sense perjudici de l’activitat parlamentària. Això suposa una reducció de tres hores setmanals.

e) Horari de Nadal:

 • Des del 26 de desembre del 2011, sempre que haja finalitzat l’activitat parlamentària, fins al 6 de gener del 2012: matins de 08:30 a 15:00.
 • Dies 24 i 31 de desembre: exempció de l’assistència al treball.

Este calendari queda supeditat a la necessitat de realitzar qualsevol activitat parlamentària o a necessitats pròpies dels serveis de la cambra.

11 gener 2011 Posted by | 2 - Documents, calendari, Laboral | Deixa un comentari

Calendari laboral per al 2009

Calendari en PDF

Calendari laboral de les Corts per al 2009

Acord de la Mesa de les Corts de 26 de gener del 2009

a) Dies festius o inhàbils que cauen dissabte o diumenge:

Com que coincidix en dissabte el dia 15 d’agost, la desviació que es produïx en el còmput anual de jornada es resol amb un dia addicional de lliure disposició.

b) En període de vacances parlamentàries es farà la jornada laboral especial. Això suposa una reducció de tres hores setmanals.

c) Durant la setmana de festes falleres l’horari de treball s’ajustarà a les indicacions següents:

 • Es farà un horari de matí de 09:00 a 14:00.
 • Dies 17 i 18: exempció d’assistència al treball.
 • El dia 17 de matí, entre les 09:00 i les 14:00 un o una oficial de gestió parlamentària atendrà el registre i dos uixers atendran les entrades i la centraleta de telèfon.

d) Horari d’estiu:

 • Entre l’1 de juny i el 30 de setembre (ambdós inclosos): jornada laboral especial. Això suposa una reducció de tres hores setmanals.

e) Horari de Nadal:

 • Des del 21 de desembre del 2009 fins al 6 de gener del 2010: matins de 08:30 a 15:00.
 • Dies 24 i 31 de desembre: exempció de l’assistència al treball.

Este calendari queda supeditat a la necessitat de realitzar qualsevol activitat parlamentària o a necessitats pròpies dels serveis de la cambra.Calendari laboral 2009

5 febrer 2009 Posted by | 2 - Documents, calendari, Laboral | Deixa un comentari

Calendari laboral per al 2008

Calendari en PDF

Calendari laboral de les Corts per al 2008

Acord de la Mesa de les Corts de 29 de gener del 2008

a) Dies festius o inhàbils que cauen dissabte o diumenge:

Com que cauen en dissabte els dies 1 de novembre i 6 de desembre, la desviació que es produïx en el còmput anual de jornada es resol amb dos dies addicionals de lliure disposició.

b) En període de vacances parlamentàries es farà la jornada laboral especial. Això suposa una reducció de tres hores setmanals.

c) Durant la setmana de festes falleres l’horari serà:

 • Dies 13 i 14: horari de matí de 09:00 a 14:30.
 • Vesprada del dia 13 (dijous):
  • OGP (1): atendrà el registre.
  • Uixers (2): atendran les entrades i la centraleta del telèfon.
 • Dies 17 i 18: exempció d’assistència al treball; amb l’excepció següent de 09:00 a 14:00:
  • OGP (1): atendrà el registre.
  • Uixers (2): atendran les entrades i la centraleta del telèfon.

d) Horari d’estiu:

 • Entre l’1 de juny i el 30 de setembre (ambdós inclosos): jornada laboral especial. Això suposa una reducció de tres hores setmanals.

e) Horari de Nadal:

 • Des del 22 de desembre del 2008 fins al 6 de gener del 2009: matins de 08:30 a 15:00.
 • Dies 24 i 31 de desembre: exempció de l’assistència al treball.

Este calendari queda supeditat a la necessitat de realitzar qualsevol activitat parlamentària o a necessitats pròpies dels serveis de la cambra.

8 febrer 2008 Posted by | 2 - Documents, calendari, Laboral | Deixa un comentari