Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Els alts càrrecs de la Generalitat valenciana abans que els ciutadans

Els alts càrrecs de l’administració —nomenats pels caps polítics— haurien de tindre la funció d’orientar i aplicar les polítiques de l’administració decidides pel govern de torn. A més, però, sembla que tenen una utilitat més directa: actuar com a forces d’interposició entre els representants polítics del parlament i els seus representats, entre els ciutadans i els que es suposa que són els seus representants polítics.

¿Com es pot considerar que les comissions són públiques si s’hi nega l’accés en igualtat de condicions al «públic», és a dir, als ciutadans? L’activitat parlamentària dels diputats i diputades ¿és una activitat adreçada als ciutadans? Pensem que sí, que això és la democràcia, ¿per què pensa, doncs, la presidenta de les Corts valencianes que els alts càrrecs de l’administració tenen més dret que la resta de ciutadans a accedir a les dependències de les Corts? Amb eixes decisions, ¿a qui representen les Corts? Amb eixes decisions, ¿són encara «la nostra veu»?

Els ciutadans n’hauríem de prendre bona nota, ja que la presidenta de les Corts acaba d’establir que l’accés a les comissions no és públic i democràtic, sinó restringit i classista: primer hi podran accedir els alts càrrecs de l’administració de La Generalitat. Després, si hi ha algun lloc buit, la resta de la humanitat.

A continuació, la resolució que establix que, en les Corts Valencianes, els alts càrrecs de la Generalitat valenciana són més iguals que la resta dels ciutadans.


Resolució de caràcter general 1/VII sobre l’assistència de públic a les comissions

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

L’article 63.1 del RC estableix que «Les sessions de les comissions seran públiques. Podran assistir els representants degudament acreditats dels mitjans de comunicació social, excepte quan aquelles tinguen caràcter secret». Els punts 2 i 3 d’aquest article determinen quines comissions són de caràcter secret.

En virtut del que estableix l’article 63.1 del RC, i sense perjudici del que determinen els punts 2 i 3 d’aquest article, els representants acreditats dels mitjans de comunicació social poden tenir accés a les sessions de les comissions que no tinguen caràcter secret i, a més, en compliment del que disposen els articles 94 i següents, en les publicacions oficials de Les Corts, de forma especial en el diari de sessions de comissió i en la pàgina web, s’insereixen íntegrament aquestes sessions.

No obstant això, i davant de les peticions que últimament es produeixen per part de diversos ciutadans per a assistir a algunes sessions de les comissions i la carència d’una norma reglamentària que regule aquesta assistència, es fa necessària la promulgació d’una resolució de caràcter general que, en desenvolupament del que disposa l’article 63 del RC, establesca la norma necessària.

Per això, fent ús de les facultats que em concedeix l’article 31.2 del RC, oït el parer favorable de la Mesa i de la Junta de Síndics, aquesta Presidència ha resolt determinar les normes que regiran per a l’assistència de públic a les sessions de comissió que tinguen caràcter públic, sense perjudici del que estableix l’article 63.2 i 63.3 del Reglament de la cambra i de la presència dels representants acreditats dels mitjans de comunicació social i alts càrrecs de l’administració que també, amb alguna freqüència, desitgen acudir-hi i que són les següents:

1. Sense perjudici del que estableix l’article 63, en els seus punts 2 i 3, els representants degudament acreditats dels mitjans de comunicació social tindran prioritat per a assistir a les sessions de comissió i ocuparan la tribuna existent a les sales A, B i C que se’n considera d’ús exclusiu i per tant Tribuna de Premsa.

2. Els alts càrrecs de l’administració de La Generalitat i públic en general que desitgen assistir a una sessió de comissió hauran de sol·licitar-ho mitjançant un escrit dirigit a la presidència de la comissió, a través del Registre de Les Corts, amb una antelació, com a mínim, de dos dies hàbils, acompanyant la petició, aquestos últims, d’una fotocòpia del document nacional d’identitat.

3. La presidència de la comissió ostenta la facultat d’autoritzar o no l’assistència del públic en general a la comissió atesa la limitació d’espai de la sala, sense perjudici que, en tot cas, hauran de prevaldre les peticions dels alts càrrecs de l’administració de La Generalitat.

En aquest sentit la presidència de la comissió podrà ordenar l’habilitació de fins a un màxim de cinc seients, que se situaran davant de la Tribuna de Premsa de manera que no envaesquen la zona reservada als diputats.

4. La presidència de la comissió vetlarà pel manteniment de l’orde de les tribunes no permetent que els qui les ocupen donen mostres d’aprovació o desaprovació i haurà d’expulsar immediatament de la sala els qui pertorben l’orde o falten a les degudes maneres requerint per a això, si calguera, la presència dels serveis de la cambra.

En aquest últim cas, la presidència de la comissió informarà tot seguit a la Presidència de Les Corts perquè, si de cas, adopte les mesures oportunes.

Disposició final. Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí Oficial de Les Corts, BOC.

Palau de les Corts

València, 12 de maig de 2009

La presidenta
María Milagrosa Martínez Navarro

21 Mai 2009 Posted by | 2 - Documents, General, Resolucions | | Deixa un comentari

Estatut de personal (finalment, per ara) i concursos d’interinitat

Ens acaben de tornar a fer un canvi en la convocatòria de la pròxima reunió de la ponència de l’Estatut de Personal. Serà demà, 21 de maig del 2009, a les 13:00. Tractarem el títol VII, règim disciplinari. Ací teniu l’esborrany [PDF]; les nostres les propostes més avall en el l’apunt anterior.

Mentrestrant, s’ha resolt el concurs d’arxiver/ra bibliotecari/cària documentalista (lloc 4.301), que s’havia convocat posteriorment al de transcripció correcció (lloc 3.411). El reglament que s’hi ha aplicat és el mateix, eixe que no valora mèrit, capacitat ni experiència, eixe que hem denunciat reiteradament que és deficient, eixe que li hem demanat a la Mesa de les Corts que corregixca. La demanda només ha tingut un efecte: que s’ha paralitzat el procés del lloc 3.411. Sembla que no ha tingut més conseqüències, ja que no s’ha convocat la comissió de seguiment del reglament ni tenim cap notícia que s’estiga treballant en corregir-lo i millorar-lo, tot i que podem estar segurs que deuen estar fent-ho, ¿no?

20 Mai 2009 Posted by | 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, EBEP, General, Laboral | , | Deixa un comentari

Estatut de personal. Última hora.

Acabem de rebre la convocatòria per a una pròxima reunió de la ponència de l’Estatut de Personal el dia 18, a les 10 hores 21 a les 17:00 [ens comuniquen a les 14:10]. Tractarem el títol VII, règim disciplinari. Ací teniu l’esborrany [PDF]; les nostres les propostes més avall.

Seguirem informant.


APORTACIONS DE L’STAS A L’ESBORRANY DE L’ESTATUT DE PERSONAL DE LES CORTS VALENCIANES

Títol VII: Règim disciplinari

Pel que fa a l’article 4, les faltes disciplinàries, caldria desenvolupar-lo més, tenint en compte el títol X de l’esborrany de la Llei de la funció pública valenciana.

Concretament, l’apartat b:

« Las manifestaciones ofensivas hechas en contra de la actitud o actuación de cualquier diputado, así como las efectuadas en contra de cualquier opinión política y sus representantes, dentro del recinto de Les Corts Valencianes. »

És una novetat que no hem vist en cap dels estatuts de personal d’altres parlaments que hem pogut consultar. Caldria especificar-ho i concretar-ho molt més, o en tot cas, eliminar-ho.

Caldria també esmentar els recursos, la cancel·lació de les anotacions relatives a les sancions en l’expedient personal i la prescripció de les sancions. I també es podria incloure el dret supletori.

— Proposem afegir un tercer punt en l’article 7 :

« 3. Les sancions disciplinàries seran anotades en l’expedient personal del funcionari, amb indicació de les faltes que les van motivar.»

— I també proposem afegir els articles següents:

« Article 10. Recursos
1. Contra les sancions imposades per la letrada o el lletrat major podran presentar-se recurs d’alçada davant de la Mesa de Les Corts Valencianes.

2. Aquest recurs podrà interposar-se en el termini màxim d’un mes, i s’entendrà tàcitament desestimat pel transcurs del mateix termini.

3. Contra les sancions imposades per la Mesa de Les Corts Valencianes, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, o directament recurs contenciós administratiu, d’acord amb allò establert en la legislació específica d’aplicació.

Article 11. Prescripció de les sancions i cancel·lació de les anotacions

1. Les infraccions molt greus prescriuran als 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus als 6 mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als 3 anys, les imposades per faltes greus als 2 anys i les imposades per faltes lleus a l’any.

El termini de prescripció començarà a comptar-se des que la falta s’haguera comés, i des del cessament de la seua comissió quan es tracte de faltes continuades. El de les sancions, des de la fermesa de la resolució sancionadora.

2. Les anotacions de les sancions disciplinàries en l’expedient personal del funcionari podran ser cancel·lades, una vegada transcorregut un període de temps equivalent al de la prescripció de la falta, sempre que no s’haguera incoat contra el funcionari o la funcionària un nou expedient que done lloc a sanció. La cancel·lació produirà plens efectes, inclosos els d’apreciació de reincidència.»

Article 12. Dret supletori
En les matèries regulades per aquest títol, s’aplicarà, amb caràcter supletori, la Llei de la funció pública Valenciana, l’EBEP i la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

15 Mai 2009 Posted by | EBEP, General, Laboral | | 1 comentari

Estat de les negociacions sindicals: incompliments i estatut de personal

INCOMPLIMENT DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL: RECURS PRESENTAT

Recordareu que ni STAPV-iv ni CC OO vam firmar l’acord retributiu per al 2009, per no incloure la pujada retributiva addicional del 0,5% de la massa salarial bruta que ens corresponia al personal de les Corts, en aplicació de l’article 1.2 de l’Acord de condicions de treball. També recordareu que només UGT va secundar a la Mesa de les Corts en esta decisió. (Ells sabran per què. Segurament també recordareu l’amenaçadora «felicitació» de Nadal de la seua secció sindical.)

Com que l’Acord de condicions de treball té caràcter de conveni col·lectiu, el seu incompliment es susceptible de ser reclamant davant els tribunals de justícia. I com que vam considerar que hi havia raons jurídiques per a avalar la petició que s’aplique l’increment del 0,5% per als anys 2008 i 2009, vos fem saber que, amb data 11 de març, hem presentat un recurs contenciós administratiu contra l’Acord de la Mesa de les Corts pel qual s’aproven les retribucions.

Vos anirem comunicant totes les novetats que vagen sorgint en este tema.

ESTATUT DE PERSONAL DE LES CORTS: ESTAT DE LA NEGOCIACIÓ

Com ja vos vam informar, estem enmig de la negociació «tècnica» de l’Estatut de personal de Les Corts. Este és l’estat de la qüestió, amb una breu introducció, perquè no ens perdam:

Ja sabeu que l’EBEP no inclou en el seu àmbit d’aplicació directa al personal de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes, sinó que tan sols obri la possibilitat que creen la seua legislació específica. Per això, cal aprovar per llei un estatut de personal propi, que siga norma de referència per al personal de Les Corts i responga a les característiques particulars del treball en la institució. (També cal assenyalar que hi ha qüestions tan importants com la carrera professional i la reforma de la relació de llocs de treball que estan relacionades amb l’estatut de personal, i estan a l’espera de la conclusió d’este text.)

Va haver-hi un acord en Mesa Negociadora entre els representants de les Corts i les organitzacions sindicals en este sentit l’any passat, i vam quedar en iniciar la negociació d’eixa norma abans de finalitzar el mes de setembre del 2008; el 30 d’eixe mes (in extremis) va tindre lloc una primera reunió de la Mesa negociadora, seguida d’altres en les quals es va acordar l’estructura (en funció dels títols) del futur estatut, per a començar la negociació. I així s’han estat desenvolupant durant este temps els treballs de la ponència, amb major lentitud de la que caldria esperar per diversos ajornaments en les reunions.

Fins ara, només hem pogut vore cinc títols de l’esborrany de l’Estatut: Del títol I al VI, llevat del IV. (El I tracta de l’àmbit d’aplicació; el II, classes de personal; el III, drets i deures; el V, selecció i provisió i el VI: situacions administratives), als que els sindicats hem presentat esmenes per millorar el text. Cal dir, però, que no hi ha res definitiu i hem de tornar a vore’ls; encara es poden fer esemenes o suggeriments per millorar el text que, en algunes parts importants (com ara l’article 7 del títol II, que parla dels grups per nivells de titulació, i la part relativa als cossos, les escales i les subescales), està per desenvolupar.

En la darrera reunió es va quedar en fer la pròxima el dia 22 d’abril, per a tractar la proposta que ens van passar del títol VII, dedicat al règim disciplinari. Però eixe dia no va haver-hi cap reunió, ni tan sols un avís per a desconvocar-la. I esta es l’hora que no tenim notícia de quan es produirà. (També queda pendent per part dels representants de les Corts la presentació dels títols V, sobre la carrera professional, i dels títols VIII fins el final.)

Entenem que l’activitat parlamentària, de vegades, puga alterar els plans, però cal demanar una major formalitat en les convocatòries, i una miqueta més de consideració amb els representants sindicals, en eixe sentit.

A estes altures, esperàvem tindre alguna cosa més per posar a la vostra consideració, però açò és el que hi ha. Si tenim alguna notícia més, vos la farem saber. I si voleu afegir res o fer algun comentari, només cal que ens ho digau.

15 Mai 2009 Posted by | Acord de condicions, EBEP, Laboral | | Deixa un comentari