Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

El grup B en l’Estatut bàsic

Reproduïm un comentari informatiu de l’STAPV-iv sobre l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP: [PDF]) rebut a través del correu electrònic:

El nou Grup B de l’Estatut bàsic: qui en formarà part?

Moltes de les consultes rebudes en STAPV respon es refereixen específicament a la regulació que el nou Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) fa dels grups de titulació, en concret al grup B. Diu el EBEP “Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior” (art. 76 EBEP). Posteriorment, la Disposició Transitòria Tercera, punt dos, al regular la integració dels antics grups en els nous, disposa la integració del grup C en el Subgrup C1 i del grup B en el Subgrup A2. Cap clàusula disposa la integració al nou grup B.

Tanmateix, les autoritats acadèmiques (conselleria de Cultura, Educació i Esport en el cas valencià) no tenen cap problema en determinar que l’antiga titulació de Tècnic Especialista (FP II i Mòduls professionals de Nivell 3) tenen els mateixos efectes acadèmics i professionals que el títol de Tècnico Superior (Cicles formatius de Grau Superior).

En conseqüència, en opinió de STAPV-Iv, els llocs de treball per als que es requeria fins el moment la titulació de Tècnic Especialista (FP II i Mòduls professionals de Nivell 3), classificats com a grup C, han de ser classificats com a grup B a partir de l’entrada en vigor del nou Estatut Bàsic, per ser eixa titulació equivalent a la de Tècnic Superior. Una altra cosa és que les persones funcionàries hagen de pasar algún procés de promoció interna per a passar al grup B, ja que l’EBEP no preveu el seu pas directe en la Disposició Transitòria 3.2. En eixe supòsit, STAPV-Iv considera que la promoció interna hauria de ser del tipus de la regularització que va tindre lloc a principis d’aquesta dècada en la Generalitat.

Podeu formular preguntes semblant i consultar les respostes que ja s’han donat en STAPV respon.

9 Mai 2007 Posted by | EBEP, General, Laboral | 3 comentaris