Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

L’últim no res

Podríem dir que el silenci haguera estat un comiat trist i conseqüent amb el comportament de la Mesa de les Corts de la legislatura passada, presidida pel PP. Han aprofitat, però, fins a l’últim moment per a mostrar que no han sabut apreciar que era més elegant no dir res que enviar un últim escrit com el que han fet arribar al Consell de Personal de les Corts (escrit del 08.06.2015). La divergència sindical de què parlen era banal i fàcil de resoldre: uns opinàvem que esta mesa no aprovaria la carrera professional i uns altres encara confiaven que esta mesa podia aprovar algun nyap de carrera. Han resolt la divergència: un bon no res.

Cal dir que encara estem esperant la resposta a la proposta consensuada per l’STAS i la resta de sindicats (i també per la CAP, que no formava part de la mesa negociadora) que els vam fer arribar desembre passat. Per tant, no té tampoc trellat ni forrellat la petició que fan de propostes sindicals sobre la carrera professional. Tenim un bon document consensuat sindicalment, tal com comentàvem en l’apunt anterior («La carrera imminent»), i esperem que la nova Mesa de les Corts tinga més interés en millorar el funcionament de la institució en tots els àmbits.

11 Juny 2015 Posted by | 2 - Documents, 3 - Carrera professional, Laboral | | 1 comentari

Revisió del RSPICV: reunió del 03.11.2014

En la reunió d’ahir de la mesa tècnica (amb presència de l’STAS, CCOO i UGT), vam continuar fent propostes per a millorar la nova versió de reglament d’interinitats (RSPICV). S’hi han incorporat algunes esmenes, i els n’hem hagut de recordar algunes que havíem acordat en la reunió anterior i que no s’havien incorporat al text. La previsió és que continuarem divendres, i esperem poder-vos oferir abans la nova versió de la proposta de RSPICV. Mentrestant, ací teniu una pinzellada sobre com va evolucionant el text.

Un tret del text que encara és millorable és que l’inici del procés es dóna després d’informar la Mesa de les Corts (MC). De fet, seria més simple dur a la MC el resultat del procés, amb la qual cosa es podria fer la selecció del personal més ràpidament.

La prova per a tots els membres de les borses de treball, queda condicionada a circumstàncies excepcionals. Caldrà redactar-ho bé per a tindre en compte que, si mai es dóna el cas, no cal que facen la prova els membres de la borsa que estiguen ocupant un lloc d’interí relacionat amb la borsa en eixe moment.

S’han inclòs detalladament en el document les causes que justifiquen la renúncia al lloc de treball oferit (adaptant les causes d’una ordre de la Generalitat del 2006 sobre borses).

El barem continua valorant amb més punts l’assistència a cursos sobre la impartició dels cursos, amb la qual cosa els docents obtindran menys punts que l’alumnat durant els mateixos cursos. Considerem que eixa diferència és injusta.

Quant a la valoració del valencià, s’ha augmentat el màxim a 3,5 punts. Tanmateix, s’ha rebaixat la puntuació del certificat superior, i això provoca que es deixarà fora precisament el certificat de correcció de texts, el de major dificultat i alhora el més aplicable en les tasques tècniques de les Corts, ja que és possible aconseguir el màxim amb el grau superior (2,5) i els certificats de llenguatge administratiu i mitjans de comunicació (0,5+0,75). Farem una proposta alternativa que no provoque eixe desajust.

Quant als altres idiomes, s’ha establit que no cal que pertanyen a la Unió Europea. Caldrà aclarir la distinció entre «titulacions oficials», que és un requisit necessari, i «llengües oficials», que és una restricció que no té cap relació amb el possible coneixement d’una llengua. Per exemple, el bretó és una llengua que no és oficial (almenys en França), però que és una de les llengües amb què es pot aconseguir el diplôme de compétence en langue emés per l’estat francés (dins del marc comú europeu de referència).

Pel que fa a l’antiguitat i l’experiència, saludem que al cap de més d’una dècada hem pogut incloure la valoració de l’experiència. Hem de constatar negativament que continuen valorant més la presència en el lloc de treball (antiguitat) que la realització de les funcions del lloc de treball (experiència). Sorprenentment, fins i tot hi ha hagut una reculada sobre l’última proposta de la MC, que era: antiguitat, 3,5; experiència, 2,5; volen tornar-la ara a 4 i 2, respectivament, com en el primer esborrany. Amb tot, és una sort que hagen inclòs la valoració de l’experiència: ha de tindre més valor l’experiència en les funcions del lloc que la simple relació laboral com a funcionari de la institució. Insistirem en este punt.

Finalment, la realització d’una memòria queda reservada als llocs de cap, direcció o coordinació (independentment de la titulació exigida en eixos llocs).

4 Novembre 2014 Posted by | 2 - Documents, 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, Laboral | , | Deixa un comentari

Revisió del RSPICV

Després de la reunió (13.10.2014) de la mesa tècnica que tracta la revisió del Reglament de selecció de personal interí de les Corts Valencianes, on les seccions sindicals vam aportar propostes i esmenes a una proposta inicial de la Mesa de les Corts, han enviat ara versió revisada de la seua proposta. L’haurem de tractar en una reunió dilluns que ve a les 10:30.

No cal dir que pel poc que hem pogut vore de moment, a pesar d’algunes millores i correccions, continua mantenint mancances formals i de fons que els haurem de fer notar. En el DSC podeu trobar els documents següents:

Els companys de la secció sindical de l’STAS esperem les vostres esmenes i propostes sobre el nou document presentat per la Mesa de les Corts.

30 Octubre 2014 Posted by | 2 - Documents, 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, General, Laboral | | Deixa un comentari

Desaparició de l’Àrea Econòmica

La Mesa de les Corts, després de rebre el criteri negatiu (veg. PDF) del Consell de Personal relatiu a l’eliminació de l’Àrea Econòmica i la creació de la intervenció i del servei econòmic, ha continuat avant amb la seua intenció i ha tramés al Consell de Personal de nou la proposta, ara amb la descripció de les funcions dels llocs de treball afectats (veg. la proposta).

No cal dir que la secció de l’STAS compartix el criteri negatiu (veg. PDF) emés per l’anterior Consell de Personal. L’actual Consell de Personal tindrà demà una conversa amb els treballadors i treballadores de l’Àrea Econòmica per a tractar eixa modificació. Al mateix temps, la secció de l’STAS està estudiant el document i els comentaris i propostes que ens està fent arribar el personal de les Corts.

29 Octubre 2014 Posted by | 1 - Consell de Personal, 2 - Documents, Laboral, RLT | | Deixa un comentari

La Mesa de les Corts contesta però no respon

La Mesa de les Corts va contestar en novembre de l’any passat a la nostra demanda de modificació del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes (RSPICV), demanda que vam plantejar en forma de recurs de reposició. Podeu llegir en l’apunt anterior d’este Diari Sindical de les Corts que díem que havien passat «sis mesos per a no res». Esta vegada la contestació té almenys un poc de contingut valorable, encara que la valoració ha de ser negativa, perquè no accepta la possibilitat de millorar el reglament. Per dir-ho clarament, el document que mos ha enviat la Mesa seguix el criteri «embolica, que fa fort».

Per no cansar-vos amb la nostra rèplica al seu escrit, vos avancem que l’única cosa que accepten és que la contestació a la nostra demanda «siga donada en la llengua que la formula».

Des del nostre punt de vista (podeu llegir el text en el document annex: [PDF]), es dediquen a interpretar de manera embolicada la llei de la funció pública. Si nosaltres en citàvem els articles 5 (que parla del principi de capacitat) i 20.3 (que parla de l’experiència i l’eficàcia), ells parlen de l’article 2 (sobre classificació del personal), un article que no s’oposa als articles anteriors ni els delimita. Vaja, que si naps, que si cols…

Segons diuen:

El reglament vigent de selecció de personal interí va considerar en el moment de la redacció que l’experiència que havia de ser objecte d’avaluació era la derivada de l’antiguitat.

És a dir, que si un lletrat participara en la selecció d’un hipotètic lloc de tècnic jurídic, no li importaria gens que li contaren l’antiguitat en les Corts i no l’experiència de lletrat, amb la qual cosa, un uixer, un OGP o un transcriptor corrector més antics li podrien passar al davant encara que siga simplement per haver entrat abans en la casa. Molt ens temem que eixe argument ja no seria vàlid en eixa ocasió.

Entenem que seria més lògic, si hi ha un error o una mancança, corregir-los. Si la redacció del reglament no va tindre en compte la valoració de l’experiència, que s’esmene, però que no pretenga fer-mos creure en l’experiència «derivada de l’antiguitat». Això no ho diu el reglament enlloc i és un «esperit» descobert massa ad hoc per a este cas.

A continuació, l’informe de la Mesa mos recrimina una restricció excessiva si igualem experiència i capacitat quan diu:

La capacitat ni es pot limitar a la valoració de l’experiència, no són conceptes coincidents, i pretendre aquest tipus de restriccions sí que comportaria una actuació discriminatòria per als qui no han tingut l’oportunitat de tenir experiència.

Cal recordar ara que el reglament no valora ni l’experiència ni la capacitació. ¿De què parlen, doncs? De no res, ja que ells sí que fan una restricció absoluta pel que fa a la valoració de la capacitat i l’experiència.

Més avant, la Mesa prova d’aclarir-mos la diferència administrativa entre discrecional i arbitrari. Li hem de dir que no calia, que tenim diccionaris i que si hem fet servir les dos paraules és perquè quan no hi ha una regulació escrita i pública, la decisió pot ser arbitrària, cosa que no mos agradaria. Si fóra discrecional, podria ser una decisió ajustada a dret, però la qüestió és que el reglament no indica de quina manera actuarà el tribunal pel que fa a la valoració de les titulacions de les escoles oficials d’idiomes.

Després, resulta estrany que la Mesa despatxe sense cap carambola jurídica la reclamació que fem sobre la constitució de la comissió de seguiment del reglament. En fi, segons l’informe, designar un representant equivaldria ara a constituir la comissió. La legislació i els diccionaris deixen clar que eixos dos verbs tenen valors diferents.

Mentrestant, els treballadors de les Corts patim els efectius negatius de les mancances d’un reglament que la Mesa no vol esmenar, una Mesa que contesta, però que no respon.

9 febrer 2010 Posted by | 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, General, Laboral | | Deixa un comentari

Sis mesos per a no res

La Mesa de les Corts ha tardat vora sis mesos en contestar mitjançant un acord [veg.] als escrits adreçats per diversos treballadors davant la convocatòria d’un concurs intern per a cobrir un lloc de treball vacant (núm. 3.410). Sis mesos són un temps de tramitació que mostra la importància que la mesa dóna a les qüestions que afecten laboralment i professionalment els treballadors i treballadores de les Corts.

Començarem per indicar la part positiva de la resposta de la mesa, que ha consistit en admetre que convenia incloure en la convocatòria la referència explícita a la possibilitat d’interposar un recurs en contra de la resolució que la fa pública.

En segon lloc, també dins de l’aspecte mínimament positiu, la Mesa de les Corts, al cap de més de vint-i-cinc anys de promulgar-se la Llei 4/1983, d’ús i ensenyament del valencià, accepta incorporar la redacció bilingüe del model de sol·licitud —s’havia fet només en castellà—. Malauradament, la mesa no ha aplicat eixe criteri en la resposta que ens ha tramés, ja que ho ha fet només en castellà, incomplint així el que establix la legislació lingüística vigent (atés que ens hi havíem adreçat en valencià).

En la part que valorem negativament, que és la més gruixuda, com voreu tot seguit, comencem pel fet que la mesa ha decidit tornar a obrir la convocatòria del lloc de treball esmentat, però sense haver-los comunicat res als treballadors i treballadores que, acabat el termini de presentació de sol·licituds, estaven esperant la resolució del concurs.

A continuació llegim la part més abstrusa de l’acord que ens envia la Mesa de les Corts (i que firma el secretari segon, Antoni Such i Botella), que consistix en rebutjar els punts en què els escrits presentats reclamaven la valoració de l’experiència i la capacitat, inexistent en el barem de la convocatòria (i del reglament), ja que només s’hi valora l’antiguitat, tal com diu el reglament:

El reglament de les Corts no valora l'experiència

Tal com es pot llegir en el fragment citat del barem del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes (RSPICV), s’enuncia amb el terme «experiència professional» la valoració de l’«antiguitat», però no es valora enlloc eixa experiència. Per tant, ni es respecta la legislació vigent (Llei de la funció pública valenciana [LFPV]) ni es té en compte l’experiència i la capacitació que hagen pogut adquirir els treballadors en haver ocupat anteriorment eixos mateixos llocs de treball.

El cas és que l’acord de la mesa rebutja la demanda de valoració de l’experiència indicant que el fonament jurídic és eixe punt 2. ¿Cal entendre, per tant, que la Mesa de les Corts creu que valorant l’antiguitat valora l’experiència? Això és una lectura que faria sinònims els dos termes (experiència i antiguitat), quan és evident que no ho són gens i que una cosa és haver treballat en l’administració i una altra cosa ben diferent és haver treballat en un lloc igual o similar al que s’ha tret a concurs. I per eixe motiu, la legislació vigent no diu que siguen el mateix, sinó que introduïx els dos conceptes entre els aspectes que s’han de valorar (art. 20.3, LFPV):

En els requisits i les condicions indicats en el número anterior hauran de tenir-se en compte, bàsicament, com a mèrits els següents: titulació, puntuació obtinguda en la prova d’accés, experiència, antiguitat, eficàcia demostrada en destinacions anteriors, diplomes, cursos i, si s’escau, publicacions directament relacionades amb les funcions del lloc convocat.

En un altre àmbit, l’acord adoptat per les Corts ens informa que no accedixen a adaptar la valoració dels coneixements d’idiomes prevista en el concurs i en el RSPICV al nou currículum de les escoles oficials d’idiomes. El cas és que la mesa, fins i tot, cita una referència inexistent, ja que diu que el reglament establix una equivalència «amb l’últim decret que siga aplicable oficialment en les escoles oficials d’idiomes [RD 1629/2006]», equivalència que no apareix en el reglament i que no indiquen com podrien aplicar-la les comissions de valoració, si el reglament (ni la convocatòria) no en diu res.

Finalment, una presència enigmàtica: la mesa decidix enviar el seu acord als sol·licitants i «als membres de la Comissió de Seguiment del Reglament de Provisió de Places d’Interí». Malauradament, eixa comissió no existix de fet, perquè no s’ha creat mai. Els membres apareixen descrits en el reglament i esperem que l’enviament d’este document siga el primer pas per a crear realment eixa comissió.

Hem rebut, per tant, un acord de la Mesa de les Corts que accepta esmenar dos aspectes formals de la convocatòria, però que ignora i cita poc acuradament referències legals per a rebutjar les demandes dels treballadors. Treballadors que, ells sí, pretenen aplicar i complir la legislació, perquè els afecta laboralment i professionalment, i perquè les mancances assenyalades, a més a més, afecten el funcionament administratiu de la mateixa institució.

16 Setembre 2009 Posted by | 2 - Documents, 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, Acords, General, Laboral | | 1 comentari

Demanem a la Mesa que esmene el reglament de selecció de personal interí

La secció sindical de l’STAS (antic STAPV-iv) ha adreçat un escrit a la Mesa de les Corts (l’adjuntem més avall) davant el fet que les mancances del reglament de selecció de personal interí encara no s’han resolt i continuen duent-se a terme concursos de provisió interina de llocs de treball de les Corts que no valoren ni l’experiència professional ni la capacitació ni el mèrit, fet que perjudica laboralment i personalment els treballadors i treballadores de les Corts.

La responsabilitat davant les mancances està repartida, però no és inexistent, ja que la marca tant el reglament esmentat. Si una administració té mancances, a més de complir les seues funcions, els funcionaris poden, com a demostració del seu interés professional, intentar resoldre allò que estiga al seu abast o fer les propostes de millora que consideren necessàries. La responsabilitat, però, és dels gestors polítics d’eixa administració, sobretot quan les deficiències corresponen als reglaments i normatives que regixen l’activitat d’eixa administració.

L’STAS (antic STAPV-iv) actua amb responsabilitat professional assenyalant el que considera mancances i proposant solucions. El cas és que no n’hi ha prou amb reconéixer-les i lamentar-les —com s’ha fet—, sinó que cal resoldre-les.


La secció sindical de l’STAPV-iv de les Corts Valencianes, davant la convocatòria de concurs intern entre el personal de les Corts Valencianes per a cobrir el lloc de treball número 3.410 de transcriptor/ra corrector/ra feta pública a través d’una resolució del lletrat major de 12 de febrer del 2009, ha observat:

1. Que la resolució del lletrat no indica els recursos possibles contra la mateixa resolució del lletrat major o contra la convocatòria, contràriament al que establix l’article 89.3 de la Llei estatal 30/1992.

2. Que la resolució del lletrat major inclou un annex amb un model de sol·licitud que està redactat només en castellà (i amb una expressió només en valencià: «Model de sol·licitud»), fet que infringix, entre altres, l’article 30.4 de la Llei 4/1983 de la Generalitat Valenciana que establix:

Els impresos, formularis i models oficials que hagen d’utilitzar els poders públics a la Comunitat Valenciana hauran de redactar-se de forma bilingüe.

3. Que la convocatòria inclou un concurs intern, de conformitat amb el Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes, però este concurs no valora l’experiència professional ni l’eficàcia demostrada en destinacions anteriors, contra el que establix l’article 20.3 de la Llei de la funció pública valenciana:

[…] hauran de tenir-se en compte, bàsicament, com a mèrits els següents: titulació, puntuació obtinguda en la prova d’accés, experiència, antiguitat, eficàcia demostrada en destinacions anteriors, diplomes, cursos i, si s’escau, publicacions directament relacionades amb les funcions del lloc convocat.

4. En no efectuar eixa valoració, la convocatòria no respecta el principi de capacitat establit en l’article 5 de la Llei de la funció pública valenciana:

La selecció del personal funcionari interí serà feta pel sistema abreujat que s’establisca reglamentàriament, després de la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals més representatives, en els termes que estableix la Llei 9/1987, de 12 de juny, en què es respectaran els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

5. El concurs no té en compte que les titulacions de les escoles oficials d’idiomes han canviat, fet que no es reflectix en el barem de puntuació.

6. Que el Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes (aprovat en maig del 2003) fixa en l’article 6 la constitució d’una comissió de seguiment per a:

«proposar i elevar a la Mesa de les Corts Valencianes, mitjançant el lletrat o la lletrada major, les propostes relatives a les qüestions que puguen suscitar-se en aquesta selecció de personal funcionari interí»

Eixa comissió no ha estat mai convocada, a pesar de les sol·licituds fetes en eixe sentit pel Consell de Personal i a pesar de les mancances observades tant en el reglament com en la seua aplicació.

Per tot això, la secció sindical de l’STAPV-iv demana que es resolguen estes qüestions i, per a la qual cosa caldrà la intervenció de la Mesa de les Corts i que, abans de continuar amb el procediment de selecció, s’esmenen les deficiències assenyalades, que s’incloga la valoració de l’experiència en el concurs i que es constituïxca i complixca la seua funció la comissió de seguiment establida en l’article 6 del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes.

València, 12 de febrer del 2009

18 febrer 2009 Posted by | 2 - Documents, 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, General, Laboral | , | 1 comentari