Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

La Mesa de les Corts contesta però no respon

La Mesa de les Corts va contestar en novembre de l’any passat a la nostra demanda de modificació del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes (RSPICV), demanda que vam plantejar en forma de recurs de reposició. Podeu llegir en l’apunt anterior d’este Diari Sindical de les Corts que díem que havien passat «sis mesos per a no res». Esta vegada la contestació té almenys un poc de contingut valorable, encara que la valoració ha de ser negativa, perquè no accepta la possibilitat de millorar el reglament. Per dir-ho clarament, el document que mos ha enviat la Mesa seguix el criteri «embolica, que fa fort».

Per no cansar-vos amb la nostra rèplica al seu escrit, vos avancem que l’única cosa que accepten és que la contestació a la nostra demanda «siga donada en la llengua que la formula».

Des del nostre punt de vista (podeu llegir el text en el document annex: [PDF]), es dediquen a interpretar de manera embolicada la llei de la funció pública. Si nosaltres en citàvem els articles 5 (que parla del principi de capacitat) i 20.3 (que parla de l’experiència i l’eficàcia), ells parlen de l’article 2 (sobre classificació del personal), un article que no s’oposa als articles anteriors ni els delimita. Vaja, que si naps, que si cols…

Segons diuen:

El reglament vigent de selecció de personal interí va considerar en el moment de la redacció que l’experiència que havia de ser objecte d’avaluació era la derivada de l’antiguitat.

És a dir, que si un lletrat participara en la selecció d’un hipotètic lloc de tècnic jurídic, no li importaria gens que li contaren l’antiguitat en les Corts i no l’experiència de lletrat, amb la qual cosa, un uixer, un OGP o un transcriptor corrector més antics li podrien passar al davant encara que siga simplement per haver entrat abans en la casa. Molt ens temem que eixe argument ja no seria vàlid en eixa ocasió.

Entenem que seria més lògic, si hi ha un error o una mancança, corregir-los. Si la redacció del reglament no va tindre en compte la valoració de l’experiència, que s’esmene, però que no pretenga fer-mos creure en l’experiència «derivada de l’antiguitat». Això no ho diu el reglament enlloc i és un «esperit» descobert massa ad hoc per a este cas.

A continuació, l’informe de la Mesa mos recrimina una restricció excessiva si igualem experiència i capacitat quan diu:

La capacitat ni es pot limitar a la valoració de l’experiència, no són conceptes coincidents, i pretendre aquest tipus de restriccions sí que comportaria una actuació discriminatòria per als qui no han tingut l’oportunitat de tenir experiència.

Cal recordar ara que el reglament no valora ni l’experiència ni la capacitació. ¿De què parlen, doncs? De no res, ja que ells sí que fan una restricció absoluta pel que fa a la valoració de la capacitat i l’experiència.

Més avant, la Mesa prova d’aclarir-mos la diferència administrativa entre discrecional i arbitrari. Li hem de dir que no calia, que tenim diccionaris i que si hem fet servir les dos paraules és perquè quan no hi ha una regulació escrita i pública, la decisió pot ser arbitrària, cosa que no mos agradaria. Si fóra discrecional, podria ser una decisió ajustada a dret, però la qüestió és que el reglament no indica de quina manera actuarà el tribunal pel que fa a la valoració de les titulacions de les escoles oficials d’idiomes.

Després, resulta estrany que la Mesa despatxe sense cap carambola jurídica la reclamació que fem sobre la constitució de la comissió de seguiment del reglament. En fi, segons l’informe, designar un representant equivaldria ara a constituir la comissió. La legislació i els diccionaris deixen clar que eixos dos verbs tenen valors diferents.

Mentrestant, els treballadors de les Corts patim els efectius negatius de les mancances d’un reglament que la Mesa no vol esmenar, una Mesa que contesta, però que no respon.

9 febrer 2010 Posted by | 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, General, Laboral | | Deixa un comentari