Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Horaris més productius i satisfactoris

Continuant amb la sèrie d’articles dedicats a la millora de les condicions laborals, el diari El País (10.02.2019) oferia un article de Carlos Hidalgo, «Trabajar menos es más productivo», que contenia diversos exemples de gestió horària i laboral que s’haurien de tindre en compte. Per exemple:

Iberdrola así lo cree. En 2007 modificó la jornada laboral. De lunes a jueves su plantilla trabaja de 7.15 a 16.36 (con un margen voluntario de una hora y tres cuartos) y los viernes puede acabar a las 14.00. «Nuestra productividad ha mejorado un 6% […].»

En la farmacéutica se entra entre las 7.30 y las 10.30; se sale entre las 14.30 y las 17.00 y se puede teletrabajar entre cuatro y ocho días al mes. Todo ello ha aumentado el bienestar de los trabajadores, elevado la productividad y retenido el talento

Això sí, l’article assenyala un factor clau allà (i també en les Corts) que cal retindre i valorar:

La clave para aplicar cambios en las jornadas es la voluntad de los estamentos más altos de sus empresas. “Estas medidas se aplican en cascada, de arriba abajo”, explica Ana Gómez; es imprescindible el apoyo del comité de dirección. Las empresas que las han introducido no se plantean revertirlas, sino buscar otras maneras de seguir aplicándolas.

Anuncis

28 febrer 2019 Posted by | 1 - Consell de Personal, 6 - Teletreball, Acord de condicions, Laboral, Millores ACT | , | Deixa un comentari

Setmana laboral més saludable i productiva

La setmana laboral no hauria de ser tan sols una qüestió de fer hores, ni en l’empresa privada ni tampoc en les institucions públiques. La productivitat i la qualitat de la faena són elements que milloren quan es milloren les condicions laborals.

L’EPCV (art. 32) establix la jornada laboral general en la institució en 35 hores:

La jornada laboral general del personal al servei de les Corts és de 35 hores setmanals, sense perjudici de les especialitats que es puguen establir en els apartats següents.

Eixe mateix article preveu setmanes de 37 hores per al personal amb determinats complements específics (CV1, CV2, CV3 i CV4), i inclou també la possibilitat d’establir altres jornades laborals especials amb l’acord previ de la taula negociadora.

En relació amb eixes millores, podem llegir l’article de Will Stronge «El estrés y la ansiedad nos hacen menos productivos y una semana laboral de cuatro días puede solucionarlo» (Eldiario.es, 07.02.2019).
Entre altres aspectes que podem ressaltar, per exemple, pel que fa a la productivitat:

Les estratègies per a augmentar la productivitat han d’acceptar la realitat que la productivitat no es basa només en la quantitat d’hores de treball sinó en el benestar i la salut general de la mà d’obra, així com en el nivell d’inversió en tecnologia productiva.

I quant a la relació entre ascens professional i millores horàries:

Els empleats podrien tindre l’opció d’aconseguir ascensos que es traduïxquen en temps així com en diners, i la flexibilitat (i seguretat) de les hores treballades hauria de ser una opció normal, cosa que permetria als treballadors aconseguir l’equilibri de treball i temps lliure que millor li funcione a cada u.

11 febrer 2019 Posted by | 1 - Consell de Personal, 6 - Teletreball, Acord de condicions, Laboral, Millores ACT | , | Deixa un comentari

Balanç i perspectiva per a després de l’estiu

Ha passat poc més d’un any d’esta legislatura de canvi polític. Hem dut avant uns quants processos quasi des del primer dia, els més importants dels quals han estat l’aprovació de la carrera professional i, sobretot, la reclassificació del grup E al C2 —procés que ja ha conclòs: ¡han hagut de passar sis anys!—. Tanmateix, tal com consideràvem en desembre («Per al 2016», 30.12.2016), estem topant amb «les inèrcies de més de vint anys» que afecten —i sovint entrebanquen— tots els processos i procediments laborals i professionals.

A la tornada de les vacances esperem poder concloure ràpidament la revisió de l’acord sobre condicions de treball en el punt que afecta les gratificacions per serveis extraordinaries, atés que la cambra necessitarà tindre eixa qüestió clara, tenint en compte que l’augment de l’activitat parlamentària no ha anat aparellat encara amb una adequació de les necessitats de personal (laborals i professionals) i d’organització.

Tenim un horitzó de negociació amb moltes qüestions que caldrà atendre, entre les quals: oferta pública d’ocupació, revisió de la relació de llocs de treball, aula de conciliació, teletreball, permisos i reduccions de jornada… El parlament valencià està ben viu i actiu i ha incrementat molta la seua activitat darrerament. Per tant, caldrà estar revisant i millorant la qualitat i l’adequació de la gestió en tots els àmbits, tant si es tracta de tramitació parlamentària, de carrera professional, d’ergonomia o de drets laborals.

5 Agost 2016 Posted by | 6 - Teletreball, General, Laboral | | Deixa un comentari

El Consell de Personal presenta les propostes per a millorar les Corts

En l’apunt anterior (de 28 de novembre del 2011) difoníem les 19 propostes que vam fer per a estalviar i millorar l’eficiència de les Corts. El Consell de Personal ens informa que ha presentat el document final que recull moltes de les aportacions rebudes:

PROPOSTA DE MESURES D’ESTALVI DEL PERSONAL DE LES CORTS VALENCIANES

Consideracions generals:

El passat 13 d’octubre es reuní el grup de treball per a proposar mesures d’estalvi i millorar l’eficiència de Les Corts. El Consell de Personal acordà en la seua reunió del 19 d’octubre, fer extensiva la participació als funcionaris i funcionàries de Les Corts. A la bústia del correu electrònic del Consell de Personal arribaren un conjunt de propostes individuals i coŀlectives que us passem a relacionar a continuació.

Considerem però que la principal i bàsica de totes és crear l’espai adient per a aconseguir la implicació i conscienciació de tot el personal (funcionar@s, diput@ts, treballad@rs) en l’aplicació de les mesures d’estalvi.

Podem classificar-les en dos grans grups:

1. Mesures d’estalvi material:
a. Relacionades amb el personal de Les Corts:

 • Estalvi de paper i utilització de les noves tecnologies. Ús de la Intranet:

  1. substitució de les fotocopies de repartiment de documents de registre i documentació de les carpetes de reunions per l’accés informàtic,
  2. tramitació de permisos, llicències i
  3. comunicació de la nòmina.

 • Estalvi energètic:

  1. gestionar la iŀluminació d’acord amb les necessitats de cada moment.
  2. tancament dels equips informàtics: PCs, monitors, impressores, escàners.
  3. Millorar la ventilació, la refrigeració i la calefacció.
  4. Instaŀlació de plaques solars per a aigua calenta
  5. Adaptació de l’horari i la jornada laboral a les feines i no a la presència en el lloc de treball : tancament dels edificis dilluns per la vesprada (igual que divendres), excepte necessitats derivades de l’activitat parlamentària o d’altres.

 • Estalvi d’aigua en els WC (cisternes, aixetes)
 • Estalvi consumibles (fonts d’aigua, gots de plàstic, eliminar el consum d’ampolles de plàstic)
 • Incentivació de la utilització dels mitjans de transport públic no contaminants

b. Relacionades amb els diputats i depeses generals:

 • Reducció vehicles oficials (nombre, marca i gama)
 • Revisió dels convenis establerts per les Corts amb diferents institucions per a valorar el seu cost i utilitat.
 • Reconsideració del lloguer del pàrking dels GGPP i com a complement de la mesura d’incentivació de la utilització de mitjans de transport públic no contaminants.
 • Treure profit de la despesa generada pel nou edifici i el trasllat dels GGPP:

  1. Aprofitament dels mobles, làmpades, cadires, etc..: actualitzar, si cal, el mobiliari d’algun departament de Les Corts.
  2. Reubicació dels serveis i departaments dins l’edifici alliberat.

2. Mesures d’estalvi laborals:

 • Reducció del personal eventual o confiança.
 • Instauració del teletreball

13 gener 2012 Posted by | 2 - Documents, 4 - Sindicats, 6 - Teletreball, Ergonomia, General, Laboral | | 1 comentari

Propostes per a millorar les Corts

El 4 de novembre passat vaig aprofitar l’oportunitat que mos va brindar el Consell de Personal de fer-los arribar idees i propostes per a estalviar i per a millorar l’eficiència de les Corts valencianes, i els vaig enviar les propostes següents:

1. Instaurar el teletreball en els llocs de treball on siga possible
2. Reduir l’ús de les fotocòpies i fer-les per les dos cares del full
3. En els proveïdors d’aigua, eliminar els gots d’un sol ús i fer servir gots personals permanents reutilitzables
4. Incorporar en els edificis ACS solar i panells solars fotovoltaics
5. Utilitzar tant de programari lliure com siga possible
6. Distribuir els mitjans i l’espai d’acord amb les necessitats i no d’acord amb l’estatus
7. Millorar la ventilació, la refrigeració i la calefacció
8. Caldria que el nou edifici fóra bioclimàtic i sostenible: a pesar de tot, s’hi poden incorporar millores
9. Professionalitzar l’administració : suprimir els llocs de treball de personal eventual
10. Professionalitzar l’administració: canviar la lliure designació per concurs oposició
11. Professionalitzar l’administració: resoldre les mancances laborals i organitzatives derivades d’una relació de llocs de treball deficient
12. Professionalitzar l’administració: adaptar els horaris i les jornades de treball a les faenes i no a la presència en el lloc de treball
13. Professionalitzar l’administració: complir l’Estatut del personal de les Corts Valencianes (antic grup D i antic grup E: subgrup C2) i l’Acord sobre condicions de treball (funcionament de les comissions derivades)
14. Retre comptes de la gestió econòmica de manera pública, rigorosa i transparent
15. Utilitzar mitjans de transport no contaminants
16. Oferir formació i reciclatge en matèries relacionades amb la faena i en períodes en què el personal hi puga accedir
17. Gestionar la iŀluminació d’acord amb les necessitats de cada moment
18. Fer campanyes d’informació útil i concreta per als ciutadans i no de publicitat amb finalitat vanitosa
19. Convertir el jardí en un hort urbà ecològic per a proveir el servei de bar i restaurant

Espere haver contribuït amb alguna idea que consideren raonable i que resulte beneficiosa per a tots.

28 Novembre 2011 Posted by | 1 - Consell de Personal, 2 - Documents, 6 - Teletreball, Laboral | 1 comentari

El teletreball comença a implantar-se

En el procés de modernització i millora de les administracions públiques sembla que finalment arriba el moment d’impulsar el teletreball. Segons podem llegir en el diari El País:

El Consell limita la oferta pública de empleo a 50 plazas

El Gobierno ensaya nuevas fórmulas de ahorro como el teletrabajo

[veg.]

Arranca el proyecto piloto de teletrabajo para funcionarios vascos

Una treintena de empleados del Departamento de Justicia en Euskadi participan desde hoy en un proyecto piloto de trabajo desde casa.- Durará cuatro meses y los empleados trabajarán a distancia tres días a la semana

[veg.]

Funcionarios de Justicia del País Vasco ensayan el teletrabajo

Una treintena de empleados participa en un proyecto piloto durante cuatro meses

[veg.]

Pel que fa al cas de l’administració del Consell de la Generalitat valenciana podem dir que ha començat l’experiència en gener d’enguany amb la participació d’uns quants traductors dels que elaboren el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


Ampliació de la informació (El País, 24.01.2011):

Demasiado antiguos para el teletrabajo

El índice de los empleados a distancia en España es del 8%; mientras que en países nórdicos como Finlandia es del 17% – El cambio requiere una nueva cultura empresarial y un tejido productivo más centrado en el conocimiento

[veg.]

20 gener 2011 Posted by | 6 - Teletreball, General, Laboral | | Deixa un comentari