Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Els alts càrrecs de la Generalitat valenciana abans que els ciutadans

Els alts càrrecs de l’administració —nomenats pels caps polítics— haurien de tindre la funció d’orientar i aplicar les polítiques de l’administració decidides pel govern de torn. A més, però, sembla que tenen una utilitat més directa: actuar com a forces d’interposició entre els representants polítics del parlament i els seus representats, entre els ciutadans i els que es suposa que són els seus representants polítics.

¿Com es pot considerar que les comissions són públiques si s’hi nega l’accés en igualtat de condicions al «públic», és a dir, als ciutadans? L’activitat parlamentària dels diputats i diputades ¿és una activitat adreçada als ciutadans? Pensem que sí, que això és la democràcia, ¿per què pensa, doncs, la presidenta de les Corts valencianes que els alts càrrecs de l’administració tenen més dret que la resta de ciutadans a accedir a les dependències de les Corts? Amb eixes decisions, ¿a qui representen les Corts? Amb eixes decisions, ¿són encara «la nostra veu»?

Els ciutadans n’hauríem de prendre bona nota, ja que la presidenta de les Corts acaba d’establir que l’accés a les comissions no és públic i democràtic, sinó restringit i classista: primer hi podran accedir els alts càrrecs de l’administració de La Generalitat. Després, si hi ha algun lloc buit, la resta de la humanitat.

A continuació, la resolució que establix que, en les Corts Valencianes, els alts càrrecs de la Generalitat valenciana són més iguals que la resta dels ciutadans.


Resolució de caràcter general 1/VII sobre l’assistència de públic a les comissions

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

L’article 63.1 del RC estableix que «Les sessions de les comissions seran públiques. Podran assistir els representants degudament acreditats dels mitjans de comunicació social, excepte quan aquelles tinguen caràcter secret». Els punts 2 i 3 d’aquest article determinen quines comissions són de caràcter secret.

En virtut del que estableix l’article 63.1 del RC, i sense perjudici del que determinen els punts 2 i 3 d’aquest article, els representants acreditats dels mitjans de comunicació social poden tenir accés a les sessions de les comissions que no tinguen caràcter secret i, a més, en compliment del que disposen els articles 94 i següents, en les publicacions oficials de Les Corts, de forma especial en el diari de sessions de comissió i en la pàgina web, s’insereixen íntegrament aquestes sessions.

No obstant això, i davant de les peticions que últimament es produeixen per part de diversos ciutadans per a assistir a algunes sessions de les comissions i la carència d’una norma reglamentària que regule aquesta assistència, es fa necessària la promulgació d’una resolució de caràcter general que, en desenvolupament del que disposa l’article 63 del RC, establesca la norma necessària.

Per això, fent ús de les facultats que em concedeix l’article 31.2 del RC, oït el parer favorable de la Mesa i de la Junta de Síndics, aquesta Presidència ha resolt determinar les normes que regiran per a l’assistència de públic a les sessions de comissió que tinguen caràcter públic, sense perjudici del que estableix l’article 63.2 i 63.3 del Reglament de la cambra i de la presència dels representants acreditats dels mitjans de comunicació social i alts càrrecs de l’administració que també, amb alguna freqüència, desitgen acudir-hi i que són les següents:

1. Sense perjudici del que estableix l’article 63, en els seus punts 2 i 3, els representants degudament acreditats dels mitjans de comunicació social tindran prioritat per a assistir a les sessions de comissió i ocuparan la tribuna existent a les sales A, B i C que se’n considera d’ús exclusiu i per tant Tribuna de Premsa.

2. Els alts càrrecs de l’administració de La Generalitat i públic en general que desitgen assistir a una sessió de comissió hauran de sol·licitar-ho mitjançant un escrit dirigit a la presidència de la comissió, a través del Registre de Les Corts, amb una antelació, com a mínim, de dos dies hàbils, acompanyant la petició, aquestos últims, d’una fotocòpia del document nacional d’identitat.

3. La presidència de la comissió ostenta la facultat d’autoritzar o no l’assistència del públic en general a la comissió atesa la limitació d’espai de la sala, sense perjudici que, en tot cas, hauran de prevaldre les peticions dels alts càrrecs de l’administració de La Generalitat.

En aquest sentit la presidència de la comissió podrà ordenar l’habilitació de fins a un màxim de cinc seients, que se situaran davant de la Tribuna de Premsa de manera que no envaesquen la zona reservada als diputats.

4. La presidència de la comissió vetlarà pel manteniment de l’orde de les tribunes no permetent que els qui les ocupen donen mostres d’aprovació o desaprovació i haurà d’expulsar immediatament de la sala els qui pertorben l’orde o falten a les degudes maneres requerint per a això, si calguera, la presència dels serveis de la cambra.

En aquest últim cas, la presidència de la comissió informarà tot seguit a la Presidència de Les Corts perquè, si de cas, adopte les mesures oportunes.

Disposició final. Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí Oficial de Les Corts, BOC.

Palau de les Corts

València, 12 de maig de 2009

La presidenta
María Milagrosa Martínez Navarro

21 Mai 2009 Posted by | 2 - Documents, General, Resolucions | | Deixa un comentari