Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Propostes d’IV davant la crisi sanitària i social

25 Març 2020 Posted by | 4 - Sindicats, ajudes socials, General, Laboral, Retribucions | , | Deixa un comentari

Nova dinàmica negociadora

Dijous passat, primer dia d’octubre, vam tindre reunió de la mesa negociadora de les Corts. En primer lloc, hem de dir que el president de les Corts, Enric Morera i Català (Compromís), va comunicar la vespra, en una reunió informal amb el Consell de Personal, la voluntat de la nova Mesa de les Corts de dur avant un canvi profund en la dinàmica de treball i negociació relacionada amb les millores laborals i d’organització de les Corts. En la reunió de la mesa negociadora va reiterar eixa mateixa intenció.

Ben mirat, va ser una sort que tinguera eixe propòsit, que confiem que es correspondrà ràpidament amb els fets, perquè els primers cinc minuts d’eixa reunió i de la mesa negociadora van servir per a modificar de nou la relació de llocs de treball (RLT) en l’apartat de personal eventual, tal com estàvem acostumats a vore que es fea seguit seguit. Per tant, per un moment, la nova dinàmica s’assemblava massa a l’antiga. Esperem que això es corregixca d’ara en avant.

Relació de llocs de treball (RLT)
En este cas, hi ha hagut un canvi diferent dels habituals: dos llocs de personal eventual classificats B 24 E038 (els de secretaria del lletrat major) esdevindran llocs de personal funcionari de carrera amb la classificació A2/C1 22 CV4, llocs que es cobriran per lliure designació. Tal com hem dit, en eixos cinc primers minuts les coses s’han estat fent com es feen fins ara. Però el president de les Corts mos ha assegurat que no, que la dinàmica serà diferent i que continuarem millorant les condicions laborals i l’organització de les Corts. Per tant, hem acordat un canvi de formes i que es cree una mesa tècnica on treballem totes les qüestions pendents relatives a l’RLT. Els interlocutors de la part política seran els secretaris Argüeso (Ciutadans) i Pallarès (Podem).
Deixem constància en este apartat del canvi de denominació del «lletrat major adjunt», que torna a ser «lletrat»; i que han anunciat ja la necessitat de cobrir dos vacants de lletrat.

Integració del grup E en el C2
Per una altra banda, hem acordat començar el procés d’integració de l’antic grup E en el C2, tal com marca l’EPCV. Això es farà a través d’un curs de formació. A canvi, els sindicats mos hem compromés a retirar els recursos que havíem interposat per la no-aplicació de l’EPCV. I per tal de no endarrerir encara més el tràmit, i a causa d’un problema legal derivat de la falta de previsió de l’EPCV, no hi haurà retroactivitat en l’efecte de la reclassificació. Segons fonts jurídiques i sindicals, seria difícil d’aplicar la retroactivitat, atés que no s’ha produït encara el procés i tenint en compte que la integració automàtica és constitucionalment dubtosa. Cal tindre en compte que, si ho haguera d’aclarir el Tribunal Constitucional (en el cas d’una possible qüestió d’inconstitucionalitat elevada per algun tribunal), el procés podria retardar-se més de sis anys.

Carrera professional
Quant a la carrera, la Mesa de les Corts ha acceptat quasi del tot la nova proposta sindical de carrera professional. El quasi que no hem aconseguit és important, però en esta ocasió hem pogut pactar unes condicions que atenuen el greuge de la no-inclusió del personal que no és funcionari de carrera de les Corts: es durà a terme un procés de consolidació de llocs de treball (tal com preveu l’EBEP); a més, el president de les Corts s’ha compromés a incloure els interins en la carrera quan la jurisprudència aclarixca la qüestió o, si això es produïx abans, quan l’administració del Consell els incloga en la seua carrera professional.

A més d’això, hem acordat que, per al procediment d’enquadrament, es reconeix tot el treball realitzat anteriorment en qualsevol administració pública.

Pel que fa a la implantació, s’ha ajornat a l’any que ve, i serà retribuïda en un 50% en 2016 i un 50% en 2017.

Retribucions
La mesa mos comunica un augment de les retribucions de l’1%, que és el màxim permés.
En este camp hi ha una modificació de detall: es refonen tres complements (CED) en un (un complement d’especial dedicació parlamentària), que es cobrarà en 12 pagues.

En resum, a pesar que les inèrcies del passat costaran de corregir, si es confirma la voluntat de la nova mesa i del president de començar un camí de millora de les condicions laborals i d’organització de la institució, podem valorar estes primeres reunions com a positives, atés que hem desencallat ja unes quantes qüestions en poques reunions. A pesar que la llista és llarga, esperem anar concretant a poc a poc les mesures de reforma i revisió que tenim pendents i que puguen sorgir seguint el camí de la proposta, el diàleg i la negociació.

7 Octubre 2015 Posted by | 3 - Carrera professional, 4 - Sindicats, General, Laboral, Retribucions, RLT | | 1 comentari

Mesa negociadora 22.12.2014: resum

El passa dilluns 22.12.2014 vam tindre una reunió de la mesa de negociació. El punt principal del dia era l’acord de retribucions, acord que no hem signat (cap dels sindicats) perquè continua amb la congelació de les retribucions. I ja fa uns quants anys que dura això.

En tot cas, hem proposat que l’acord incloga una referència a les quantitats que retribuiran la carrera professional l’any que ve, proposta que ha estat acceptada per la Mesa de les Corts. Els treballs per a implantar la carrera en les Corts estan bastant avançats i esperem, per tant, que comence a aplicar-se ben prompte esta nova faceta professional relacionada amb la formació i l’avaluació de l’acompliment.

D’altra banda, des de l’STAS vam voler saber per què no participaven en la mesa negociadora els representants de la candidatura CAP de les Corts. Eixa absència reduïx la representació dels treballadors i treballadores presents en la mesa negociadora. La part convocant va adduir que la CAP no era una «organització sindical», però des de l’STAS considerem que cal entendre «organització sindical» (que és qualsevol candidatura present en el Consell de Personal) en un sentit ample, i que cal distingir-lo de «sindicat», que entenem que és una entitat jurídica constituïda i registrada formalment.

El Consell de Personal havia tractat ja la qüestió i vam estat tots d’acord amb la participació de la CAP en la mesa negociadora. Esperem que el debat legal es resolga amb la inclusió de la CAP. Si les convocatòries de mesa negociadora no inclouen la CAP, l’STAS oferirà a la CAP espai per a la seua presència en la mesa negociadora.

Finalment, i com ja es tradició, els sindicats vam tornar a demanar que es convoquen oposicions per a cobrir els llocs vacants.

Dit això, vos desitgem bones festes de Nadal i un bon any 2015 (i reproduïm ací baix l’arbre del Nadal del 2008, que encara no ha perdut massa vigència).

Arbre dels desitjos sindicals

Arbre dels desitjos sindicals

26 Desembre 2014 Posted by | 1 - Consell de Personal, 3 - Carrera professional, 4 - Sindicats, Acords, General, Retribucions | | Deixa un comentari

Proposta d’acord sobre la paga extra del 2012

Hem presentat davant la Mesa de les Corts una proposta d’acord per al pagament de la paga extraordinària del 2012 que el Reial decret llei 20/2012 estatal i el Decret 6/2012 van retallar. Esperem que en la mesa negociadora de hui mateix es puga tractar la qüestió i que, si convé i amb la col·laboració de tots, es puga fins i tot millorar. Ací teniu la proposta de l’STAS:

PROPOSTA D’INTERSINDICAL VALENCIANA SOBRE UN ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LES CORTS VALENCIANES SOBRE EL PAGAMENT DELS DIES MERITATS DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012

Reunits a València, el … de … de 2014, en l’àmbit de la Mesa General de Negociació de les Corts Valencianes, a l’empara del que establixen l’article 47 de l’Estatut del personal de les Corts Valencianes (EPCV), l’article 33 i concordants de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) i l’article 153 i següents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana (LOGFPV), les representacions de les Corts i de les organitzacions sindicals presents en l’esmentada mesa general de negociació, manifesten:

L’article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, l’entrada en vigor del qual era de 15 de juliol de 2012, amb caràcter bàsic, va establir que per a l’any 2012 el personal del sector públic definit en l’article 22.U, de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressuposts generals de l’Estat per a 2012, tindria reduïda les seues retribucions en les quanties que corresponia percebre en el mes de desembre, com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del mencionat mes.

A la Comunitat Valenciana, el Consell va aprovar el Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses Reial decret llei 20/2012, que regulava l’aplicació de la mencionada mesura al personal de les Corts.

Recorreguda l’aplicació i execució de la mencionada normativa, han recaigut sentències en diversos àmbits i territoris de les administracions públiques, que s’han pronunciat en el sentit de reconéixer el dret de les persones recurrents a percebre la paga extraordinària del període meritat fins a l’entrada en vigor de l’esmentat Reial decret llei 20/2012, fonamentat, entre altres, en la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, reconeguda en l’article 9.3 de la Constitució espanyola. En este sentit, i en consideració a la normativa aplicable per a cada tipus de personal, els períodes meritats fins a l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012 són, per al personal funcionari i estatutari, des de l’1 de juny fins al 14 de juliol de 2012, i per al personal laboral, des de l’1 fins al 14 de juliol de 2012.

És d’especial rellevància que, amb una fonamentació semblant, s’han dictat també sentències que reconeixen a les persones recurrents, que presten servei en l’administració de justícia, el dret individual a la percepció corresponent al període meritat de la paga extraordinària de desembre de 2012, fins a l’entrada en vigor de la modificació de la Llei orgànica del poder judicial.

En relació amb això, i atenent el marc econòmic actual, el Consell de la Generalitat ha estimat convenient i possible abordar el pagament dels dies meritats de la paga extraordinària de desembre de 2012, per la qual cosa ha ratificat l’acord de la Mesa General de Negociació de la Generalitat al respecte en data 18 de juliol de 2014. En el punt vuité l’acord estableix que «amb la finalitat que les mesures en matèria de personal incloses en el present Acord tinguen el mateix impacte en tots els sectors i àmbits funcionals i subjectius que van resultar afectats per l’entrada en vigor del Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, (…) la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública es compromet a traslladar este acord, (…) per a assegurar l’abonament al seu personal dels dies meritats corresponents a la paga extraordinària de desembre del 2012».

D’altra banda, l’Estatut del personal de les Corts Valencianes diu en el seu article 36.1.c:

Article 36. Retribucions

1. El personal al servei de les Corts Valencianes percebrà les retribucions bàsiques següents:

c) Pagues extraordinàries: seran dues a l’any, cadascuna per un import igual a una mensualitat de la totalitat de les retribucions, a exclusió dels serveis extraordinaris fora de la jornada normal de treball o els complements prevists a aquest fi.

Atesos tots aquests antecedents, les Corts Valencianes estimen convenient i possible abordar eixe pagament al seu personal, i ambdues parts convenen que la situació jurídica del personal de les Corts —tant funcionari com laboral— s’assembla més a la del personal al servei de l’administració de justícia que a la de la resta de personal funcionari i laboral de la resta d’administracions.

Per tot això, en el context social, econòmic i jurídic descrits, fruit de les negociacions dutes a terme entre les Corts i les organitzacions sindicals presents en la mesa general de la cambra i després de l’emissió de l’informe favorable del servei econòmic, es firma l’acord següent:

ACORD

 

Primer. Àmbit de l’acord

1. Àmbit personal

L’acord serà aplicable al personal de les Corts Valencianes

2. Àmbit funcional

Este acord es referix a la paga extraordinària de desembre de 2012 meritada i que ha sigut objecte de negociació conforme a l’article 38 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i 154 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Segon. Període de vigència de l’acord

La vigència general de l’acord és des de la seua ratificació per la Mesa de les Corts fins, com a màxim, el 31 de desembre de 2014.

Tercer. Pagament dels dies meritats al personal funcionari

Es pagarà la quantia corresponent als dies meritats, d’1 de juny a 30 de novembre, de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en funció del temps treballat, al personal funcionari que es trobava en actiu entre les mencionades dates, en els termes establits en este acord.

Quart. Pagament dels dies meritats al personal laboral

La quantia que corresponga als dies meritats, d’1 de juliol a 31 de desembre, de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en funció del temps treballat, es pagarà al personal laboral que es trobava en actiu entre les dites dates.

Cinqué. Procediment i data de pagament

1. El pagament dels dies meritats de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en els termes establits en els punts anteriors, es farà efectiu, com a màxim, en la nòmina corresponent al mes de desembre de 2014.

2. Este pagament s’aplicarà d’ofici a tot el personal comprés en els punts tercer i quart d’aquest acord, estiga o no en servei actiu en les Corts Valencianes en la data de pagament.

Sisé. Excepcions a l’aplicació d’este acord

Este acord no serà aplicable al personal que haja percebut la liquidació corresponent a la paga extraordinària objecte del present acord o al personal a qui se li abone per execució de sentència judicial ferma o per qualsevol altra causa.

Seté. Comissió paritària

De conformitat amb l’article 38.5 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es constituirà una comissió paritària integrada per les mateixes parts que la Mesa de Negociació de les Corts Valencianes, les funcions de la qual seran les del seu seguiment.

 

24 Juliol 2014 Posted by | 2 - Documents, Acords, General, Retribucions | | Deixa un comentari

La paga extra del 2012

Pel que fa a la part meritada de la paga extra de 2012 que no vam cobrar, tal com podem llegir en el web de l’STAS:

Intersindical Valenciana recomana que presenteu una reclamació administrativa de cobrament el més aviat possible, per tal de començar la via individual per aconseguir l’extensió dels efectes de les sentències a totes les persones que treballen a la Generalitat.


La secció sindical de les Corts Valencianes hem adaptat per a la nostra administració el model que oferixen per als treballadors i treballadores de la Generalitat valenciana. Ací el teniu en format .doc (Word): model de reclamació.

A més a més, tal com indica el web de l’STAS:

Posem a la vostra disposició els nostres serveis jurídics per tal de dur endavant la tramitació de la reclamació. Si voleu que tramitem el vostre cas recordeu que heu de fer el següent:
• Presentar en un registre d’entrada de la Generalitat [en el cas de les Corts, en el seu registre d’entrada mateix] la reclamació que adjuntem a aquesta carta. Si la presenteu, recordeu que heu de seguir tota la tramitació fins el final, siga amb el nostre Sindicat o siga amb un altre servei jurídic.
• Fer-nos arribar una còpia de la reclamació, així com la teu adreça postal, l’e-mail o correu electrònic, i el telèfon de contacte, d’una de les següent maneres:
• En persona a les seus d’Intersindical Valenciana.
• Escanejada, per correu electrònic a l’adreça: pagaextra@intersindical.org
• Per correu postal certificat
Les persones que confien la tramitació de les reclamacions als nostres serveis jurídics rebran instruccions sobre el que s’ha de fer a continuació. Per a l’afiliació a Intersindical Valenciana aquest procediment és gratuït.

 

14 Abril 2014 Posted by | 2 - Documents, General, Laboral, Models, Retribucions | | Deixa un comentari

Sobre l’acord retributiu per al 2011

El passat dimarts 21 de desembre del 2010 es va celebrar la mesa de negociació de l’acord retributiu per al 2011, on van quedar aprovades les taules retributives del personal de les corts per a enguany.

STAS-Intersindical Valenciana va manifestar la seua conformitat amb les taules, i això perquè malgrat que reproduïen la retallada salarial produïda en el 2010, estes taules compensen diverses partides de l’IPC deixades de percebre en els anys anteriors.

A més, el vicepresident de les Corts es va comprometre personalment per al 2011 que començaríem a cobrar el complement de carrera professional i ens va indicar inclús la partida pressupostària de la qual eixiria. Per a nosaltres són motius de pes suficients per a donar suport a les retribucions del 2011, i més tenint en compte que la retallada del 2010 —a què ens oposem absolutament— afecta el conjunt d’administracions publiques de l’estat espanyol.

Altres organitzacions sindicals han manifestat que per coherència no podien recolzar l’acord. Comprenem la seua actitud, ja que han interposat un recurs contra la retallada en les Corts del 2010. STAS-Intersindical no ha va portar avant eixe recurs simplement perquè els nostres serveis jurídics no hi veien cap possibilitat de guanyar. Amb tot, si els tribunals anuŀlaren la retallada del 2010, els companys de l’STAS-Intersindical ho celebrarem amb la resta de treballadors i treballadores i les altres seccions sindicals, en coherència amb el fet que l’STAS-Intersindical es preocupa per la millora de les condicions laborals de tots.

Dit això, no creiem que siga necessari carregar contra els altres sindicats amb comentaris sense fonament, i per això nosaltres no ho farem. La nostra decisió no perjudica per a res el procediment judicial que s’està duent a terme i per això hem actuat en eixe sentit.

A més a més, pel que fa al 2011, totes les seccions sindicals es manifesten a favor de l’acord retributiu d’enguany i totes afirmen que no van a interposar cap recurs contra este acord. Llavors totes poden entendre perfectament per què nosaltres sí que hem firmat i, per tant, això no ha de provocar cap malestar als que no ho han fet, per haver dit esta vegada que no, ni a nosaltres, per haver manifestat un altre criteri.

Respecte a les reclassificacions del grup E al D, STAS-Intersindical Valenciana hi estem totalment d’acord. Pensem que ja seria hora d’arribar a acords respecte a la nova Relació de llocs de treball (RLT). Nosaltres proposem una RLT on es reconega el treball de totes les persones de les Corts. És a dir, volem una reforma de l’RLT global. Les reivindicacions que hem fet durant tots els anys que hi ha secció de l’STAS-Intersindical a les Corts Valencianes així ho manifesten. Els representants dels sindicats han canviat, però la informació sobre el que ha fet Intersindical Valenciana per aconseguir una RLT coherent és ben coneguda. Per a més informació, podeu consultar amb la secció sindical (fins i tot a través d’este Diari Sindical de les Corts).

En tot cas, si encara no s’arriba a dur avant una reforma global, continuarem proposant reformes parcials que resolguen els problemes més greus i urgents, com la que suposarà que el personal del grup E siga reclassificat en el grup D. Ho impulsarem tal com sempre fem, sense discriminar cap coŀlectiu i sense mirar l’afiliació sindical dels treballadors i treballadores que obtinguen esta millora.

14 gener 2011 Posted by | 4 - Sindicats, Retribucions, RLT | | Deixa un comentari

Acord retributiu per al 2009

Acord retributiu firmat per UGT amb l’oposició de l’STAS i CC OO: BOCV 119 del 2009 [PDF].

Este acord no inclou el 0,5% del «fons compensatori extraordinari» de la Generalitat valenciana per a aconseguir «la implicació i el compromís» dels empleats públics «com a un element fonamental del sistema» (DOCV núm. 5.710, de 25.02.2008), concepte que se’ns havia traslladat l’any passat (d’acord amb l’acord sobre condicions de treball) i que la Mesa ha decidit retallar enguany, amb la conformitat d’UGT.

3 Març 2009 Posted by | 2 - Documents, 4 - Sindicats, General, Retribucions | Deixa un comentari

Amenaces i un acord retributiu que retalla retribucions

Hem sabut a través d’un missatge de la secció sindical d’UGT que han signat l’acord retributiu per a l’any 2009, cosa que ens detallen. Però en el missatge no inclouen res que no sabérem, ja que tot es correspon amb l’acord sobre condicions de treball (ACT) vigent… Llevat d’un detall: la retallada d’un 05% que han acordat amb la Mesa de les Corts, cosa que no diuen.

El missatge de la secció sindical d’UGT és el següent:


En la reunió de la Mesa Negociadora d’avui hem [UGT] signat l’Acord Retributiu per a 2009 que inclou les següents mides amb caràcter general:
— Augment del 2,8% :
• Augment 2% general
• Augment del 0,8% de clàusula de revisió salarial.

— La diferència del 0,8% de l’any passat s’abonarà com tots els anys en el mes de març
— Es completaran el 100% de les pagues extraordinàries
— S’aplicarà el complement compensatori del 20% del complement de destí.
— L’Aportació al Pla de pensions en 2009 serà del 1100€ per partícip
— Revisió de les assignacions als conceptes de l’Acord de Condicions amb un 4,5%

L’Acord Retributiu ha estat signat per la FSP-UGT, no així per la resta de seccions sindicals presents en la Mesa Negociadora.

COMPTE AMB ELS RECURSOS D’ AVANT ELS TRIBUNALS QUE PUGUEN PLANTEJAR ALTRES ORGANITZACIONS SINDICALS, NO SIGA QUE PER EXCÉS ENS QUEDEM SENSE PART DE L’ACORD DE CONDICIONS
(vs. Clàusula de revisió salarial)

Bon Nadal i Millor Any


Desitjàvem un millor Nadal i bon any, a pesar de la crisi, però els representants d’UGT i de la Mesa de les Corts han retallat el 0,5% del «fons compensatori extraordinari» de la Generalitat valenciana per a aconseguir «la implicació i el compromís» dels empleats públics «com a un element fonamental del sistema» (DOCV núm. 5.710, de 25.02.2008), concepte que se’ns havia traslladat l’any passat (d’acord amb l’acord sobre condicions de treball). Per cert, el representants d’UGT no canten res d’això en els seus missatges nadalencs…

No els hem acompanyat en eixa cançó, és clar. I, pel que fa a la resta que diuen que han signat els d’UGT, cap novetat, el mateix que ja teníem en l’ACT. Per tant, ¿quina bona nova nadalenca ens han anunciat? Ni una, ni cap.

I pel que fa als recursos «d’avant» o davant dels tribunals… ¿Ens han volgut donar la idea de presentar un recurs? ¿Pot ser que saben que s’ha produït un incompliment de l’article 1.2 de l’acord sobre condicions de treball i els ha traït el subconscient? ¿Per què ens amenacen que ens quedarem sense part de l’acord sobre condicions, si això és el que acaba d’ocórrer i amb el seu consentiment? ¿Tenen alguna informació més que no volen compartir amb la resta dels treballadors i treballadores?

22 Desembre 2008 Posted by | 4 - Sindicats, General, Millores ACT, Retribucions | Deixa un comentari

Les pensions dels diputats i diputades s’engulen l’RLT

¿Que s’ha fet de la nova relació de llocs de treball? Els diners reservats —en el seu moment, per Julio de España— que havien de servir per a resoldre les mancances professionals i d’organització de la cambra amb la nova RLT, sembla que se n’han anat al sac de les pensions dels antics diputats i diputades.

La notícia és del diari Levante (31.10.2008):

L’estalvi per la congelació de sous va a la partida per a pagar les pensions

La cambra publica l’acord del «canvi» dels comptes

J. G. G., València

Les Corts Valencianes van fer ahir públic l’acord que va materialitzar el canvi parlamentari dels pressupostos del Parlament per al pròxim any, de manera que s’han modificat els comptes que es van remetre al Consell per a la seua aprovació dins del projecte global amb la finalitat d’arreplegar in extremis la congelació salarial imposada des de l’executiu sense que aquest haja donat la seua sanció al nou text. Amb aquesta irregular maniobra, els responsables del PP eviten així la humiliació pública d’haver d’aprovar en el tràmit parlamentari una esmena al PSPV per a congelar el sou als parlamentaris —una cosa a què es van negar un dia abans que el Consell ho aprovara per als membres del govern— o, el que és pitjor, haver de presentar una esmena pròpia

La resolució aporta una altra dada. Els 138.757,41 euros d’estalvi que generarà la congelació de la nòmina de les seues senyories es traslladen a la partida Dotació, que contava amb 100.000 euros. Aquesta és la partida des de la qual la cambra pretén abonar les pensions parlamentàries als antics diputats que hi tinguen dret, una vegada es determine cost i procediment. Els comptes també trauen 950.000 euros dels dinerets estalviats per a integrar-los en aquest mateix fons (i que acumula quasi 1,2 milions), que al seu dia havia de fer front a la reorganització de la cambra.

24 Novembre 2008 Posted by | General, Pensions, Retribucions, RLT | , | Deixa un comentari

Resum de la mesa negociadora del 16.10.2008

Teníem una altra versió de la reunió, però hem triat la més indolora.

Resum de la reunió de la Mesa Negociadora del 16.10.2008

Tal com haviem acordat en l’anterior reunió de 30 de setembre, el dijous dia 16 va haver-hi reunió de Mesa Negociadora per a fixar un calendari de treball per a tractar els temes generals de l’Estatut de Personal.

En aquesta reunió es van acordar unes línies generals coincidents, en part, amb el guió que ens va donar la institució en la reunió passada.

També es va fixar la data de la pròxima reunió de la ponència, que serà el dia 4 de novembre a les 9:00, on es tractarà l’apartat relacionat amb l’àmbit d’aplicació de l’Estatut de Personal de Les Corts.

Tant STAPV-IV com CC OO vam tornar a demanar una resposta concreta —i per escrit— sobre la petició del Consell de Personal de l’aplicació de l’augment del 0,5% de la massa salarial, en compliment de l’article 1.2 de l’Acord sobre condicions de treball. Els representants de la institució van tornar a argumentar en contra i van tornar a ajornar la resposta concreta per a la reunió de retribucions de la pròxima mesa negociadora, que serà possiblement a finals de novembre o principis de desembre, quan ja tindrem les dades de l’IPC de novembre.

Continuarem informant-vos de totes les novetats que vagen sorgint, com ara, de les signatures que molts treballadors han presentat per a reclamar el compliment de l’Acord sobre condicions de treball quant a l’extensió a les Corts del «fons compensatori extraordinari» de la Generalitat valenciana per a aconseguir «la implicació i el compromís» dels empleats públics «com a un element fonamental del sistema» (DOCV núm. 5.710, de 25.02.2008).

23 Octubre 2008 Posted by | EBEP, General, Retribucions | | Deixa un comentari