Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

El Consell de Personal presenta les propostes per a millorar les Corts

En l’apunt anterior (de 28 de novembre del 2011) difoníem les 19 propostes que vam fer per a estalviar i millorar l’eficiència de les Corts. El Consell de Personal ens informa que ha presentat el document final que recull moltes de les aportacions rebudes:

PROPOSTA DE MESURES D’ESTALVI DEL PERSONAL DE LES CORTS VALENCIANES

Consideracions generals:

El passat 13 d’octubre es reuní el grup de treball per a proposar mesures d’estalvi i millorar l’eficiència de Les Corts. El Consell de Personal acordà en la seua reunió del 19 d’octubre, fer extensiva la participació als funcionaris i funcionàries de Les Corts. A la bústia del correu electrònic del Consell de Personal arribaren un conjunt de propostes individuals i coŀlectives que us passem a relacionar a continuació.

Considerem però que la principal i bàsica de totes és crear l’espai adient per a aconseguir la implicació i conscienciació de tot el personal (funcionar@s, diput@ts, treballad@rs) en l’aplicació de les mesures d’estalvi.

Podem classificar-les en dos grans grups:

1. Mesures d’estalvi material:
a. Relacionades amb el personal de Les Corts:

 • Estalvi de paper i utilització de les noves tecnologies. Ús de la Intranet:

  1. substitució de les fotocopies de repartiment de documents de registre i documentació de les carpetes de reunions per l’accés informàtic,
  2. tramitació de permisos, llicències i
  3. comunicació de la nòmina.

 • Estalvi energètic:

  1. gestionar la iŀluminació d’acord amb les necessitats de cada moment.
  2. tancament dels equips informàtics: PCs, monitors, impressores, escàners.
  3. Millorar la ventilació, la refrigeració i la calefacció.
  4. Instaŀlació de plaques solars per a aigua calenta
  5. Adaptació de l’horari i la jornada laboral a les feines i no a la presència en el lloc de treball : tancament dels edificis dilluns per la vesprada (igual que divendres), excepte necessitats derivades de l’activitat parlamentària o d’altres.

 • Estalvi d’aigua en els WC (cisternes, aixetes)
 • Estalvi consumibles (fonts d’aigua, gots de plàstic, eliminar el consum d’ampolles de plàstic)
 • Incentivació de la utilització dels mitjans de transport públic no contaminants

b. Relacionades amb els diputats i depeses generals:

 • Reducció vehicles oficials (nombre, marca i gama)
 • Revisió dels convenis establerts per les Corts amb diferents institucions per a valorar el seu cost i utilitat.
 • Reconsideració del lloguer del pàrking dels GGPP i com a complement de la mesura d’incentivació de la utilització de mitjans de transport públic no contaminants.
 • Treure profit de la despesa generada pel nou edifici i el trasllat dels GGPP:

  1. Aprofitament dels mobles, làmpades, cadires, etc..: actualitzar, si cal, el mobiliari d’algun departament de Les Corts.
  2. Reubicació dels serveis i departaments dins l’edifici alliberat.

2. Mesures d’estalvi laborals:

 • Reducció del personal eventual o confiança.
 • Instauració del teletreball

13 gener 2012 Posted by | 2 - Documents, 4 - Sindicats, 6 - Teletreball, Ergonomia, General, Laboral | | 1 comentari