Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Concursos: proposta de l’STAPV-iv al Consell de Personal

STAPV Corts ValencianesLa secció sindical de l’STAPV-iv de les Corts Valencianes, davant la convocatòria de concurs intern entre el personal de les Corts Valencianes per a cobrir el lloc de treball número 3.404 de traductor/ra corrector/ra feta pública a través d’una resolució del lletrat major de 15 de novembre del 2007, ha observat:

1. Que la resolució del lletrat no indica els recursos possibles contra la mateixa resolució del lletrat major o contra la convocatòria, contràriament al que establix l’article 89.3 de la Llei estatal 30/1992.

2. Que la resolució del lletrat major inclou un annex amb un model de sol·licitud que està redactat únicament en castellà, fet que infringix l’article 30.4 de la Llei 4/1983 de la Generalitat Valenciana que establix: «Els impresos, formularis i models oficials que hagen d’utilitzar els poders públics a la Comunitat Valenciana hauran de redactar-se de forma bilingüe.»

3. Que la convocatòria inclou un concurs intern, de conformitat amb el Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes, però este concurs no valora l’experiència professional, contra el que establix l’article 20.3 de la Llei de la funció pública valenciana: […] hauran de tenir-se en compte, bàsicament, com a mèrits els següents: titulació, puntuació obtinguda en la prova d’accés, experiència, antiguitat, eficàcia demostrada en destinacions anteriors, diplomes, cursos i, si s’escau, publicacions directament relacionades amb les funcions del lloc convocat.

4. Que el Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes fixa en l’article 6 la constitució d’una comissió de seguiment per a «proposar i elevar a la Mesa de les Corts Valencianes, mitjançant el lletrat o la lletrada major, les propostes relatives a les qüestions que puguen suscitar-se en aquesta selecció de personal funcionari interí», comissió que no ha estat mai convocada, a pesar de les sol·licituds fetes en eixe sentit pel Consell de Personal i a pesar de les mancances observades tant en el reglament com en la seua aplicació.

Per tot això, la secció sindical de l’STAPV-iv considera que cal que el Consell de Personal intente resoldre estes qüestions i, per tant, cal que li les expose al lletrat major i que li sol·licite: Que, abans de continuar amb el procediment de selecció, s’esmenen les deficiències assenyalades, que s’incloga la valoració de l’experiència en el concurs i que es constituïxca la comissió de seguiment establida en l’article 6 del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes.

València, 26 de novembre del 2007

27 Novembre 2007 Posted by | 1 - Consell de Personal, 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, General, Laboral | , , , , | Deixa un comentari