Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Reclassificació del grup E al C2

Entre les diverses qüestions que estem negociant sindicalment en estos moments, estem acabant de perfilar la reclassificació del grup E al C2. Es tracta d’un procés voluntari per als treballadors i treballadores. En tot cas, les places d’uixers i auxiliars de manteniment vacants, les del personal que supere el procés i les de nova creació, correspondran al nou grup de titulació.

Hem arribat a perfilar ja les funcions dels col·lectius afectats pel procés. El el cas dels uixers, això s’ha concretat en:

 1. Assistència i suport a las sessions del Ple, les comissions, la Diputació Permanent, les reunions de la Mesa, la Junta de Síndics, els grups parlamentaris, els diputats i les diputades, a qualsevol altre òrgan de la cambra i a las àrees i serveis de les Corts, inclosos els actes protocol·laris i institucionals de les Corts.
 2. La supervisió i condicionament de las dependències parlamentàries. Col·laborant, si és el cas, amb els ajudants de manteniment en els trasllats de mobiliari en la seu de la institució.
 3. Atenció al públic en seu parlamentària, control d’entrada i recepció de visites. Col·laboració eventual en l’atenció de la centraleta telefònica.
 4. L’arreplega, trasllat, distribució i port de documents i matèrial administratiu en l’interior o, si és el cas, en l’exterior de la seu de les Corts.
 5. La utilització de màquines d’impressió, auxiliars d’edició i altres màquines anàlogues.
 6. Realització d’activitats administratives auxiliars de classificació i arxiu de documents i correspondència, així com d’execució i seguiment de les tasques i procediments administratius de tràmit, sota la supervisió del resposable de la tasca.
 7. Maneig d’equips i ferramentes ofimàtiques relacionades amb les funcions descrites.
 8. Les funcions indicades seran sense perjudici de les competències atribuïdes a este servei per l’Estatut del Personal de les Corts Valencianes dins del cos de serveis auxiliars de les Corts (art. 12.e).

 En el cas dels auxiliars de manteniment, les funcions són:

 1. Realitzar operacions de manteniment, substitució, reparació, de les instal·lacions i elements de fusteria, llanterneria i electricitat, així com de béns i objectes que formen part de les xarxes hidràuliques i d’electricitat que es troben al servei de la institució.
 2. Execució directa de tasques no especialitzades de fusteria, llanterneria, electricitat, obra, bricolatge, manyeria, electrònica, pintura i mecànica.
 3. Trasllat de mobiliari i efectes en els diversos edificis que conformen el complex de les Corts.
 4. Condicionament de les dependències de la cambra.
 5. Assistència al tècnic de manteniment en totes les seues funcions.
 6. Les funcions indicades seran sense perjudici de les competències atribuïdes a este servei per l’Estatut del personal de les Corts Valencianes dins del cos de serveis auxiliars de les Corts (art. 12.e).

 Quant als temaris, falta perfilar els temes concrets en el cas dels uixers, on s’han definit les àrees i la distribució per hores aixina:

 1. Dret administratiu: 7,5 hores
 2. Dret parlamentari: 7,5 hores
 3. Ofimàtica: 10 hores
 4. Classes en els serveis de la cambra: 5 hores
 5. Estudi de la documentació: 5 hores
 6. Protocol: 5 hores

En el cas dels auxiliars de manteniment tenim un temari més detallat:

— 30 hores per a:

  1. Materials: metalls, composts, coles, pintures, etc. Característiques i usos
  2. Ferramentes, màquines ferramentes. Usos, maneig, riscs i precaucions
  3. Mesures de seguretat en el treball, treballs amb escales, en altures o zones de difícil accés. Maneig de càrregues i elements pesats. Ergonomia en el treball. Pla de prevenció. EPI
  4. Inventari de materials i ferramentes. Gestió d’altes i baixes
  5. Foc, extintors i mànegues. Situacions de risc
  6. Pla d’emergències, equips d’alarma i evacuació. Coneixements bàsics
  7. Senyalística, il·luminació d’emergència, grup electrogen. Portes d’emergència. Vies d’evacuació
  8. Xarxes hidràuliques. Manteniment i vigilància
  9. Xarxes elèctriques. Sistemes i equips d’il·luminació. Quadres elèctrics. Cablejats i connectors. Riscs elèctrics
  10. Xarxes de televisió, veu i dades, telefonia. Distribució, aparells i equips

— 5 hores per a:

   1. Serveis

— 5 hores per a:

   1. Documentació

A més, quant a la gestió del procés, hi haurà una comissió de seguiment que tractarà de resoldre les qüestions de tràmit o d’interpretació.

En relació amb els interins, hem demanat que les Corts es comprometen a fer cursos de reciclatge similars a este immediatament després de la reclassificació. Cal tindre en compte, a més, que una vegada es produïxca el canvi de grup, també s’obrirà la borsa de treball per tal que les persones que la conformen puguen, si cal, aportar el nou requisit de titulació.

Desitgem que el procés de reclassificació s’inicie com més prompte millor i que es puga programar de la forma més àgil possible.

Vos agraïm la paciència, els comentaris i la col·laboració.

16 febrer 2016 Posted by | Laboral, RLT | | Deixa un comentari