Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Proposta d’acord sobre la paga extra del 2012

Hem presentat davant la Mesa de les Corts una proposta d’acord per al pagament de la paga extraordinària del 2012 que el Reial decret llei 20/2012 estatal i el Decret 6/2012 van retallar. Esperem que en la mesa negociadora de hui mateix es puga tractar la qüestió i que, si convé i amb la col·laboració de tots, es puga fins i tot millorar. Ací teniu la proposta de l’STAS:

PROPOSTA D’INTERSINDICAL VALENCIANA SOBRE UN ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LES CORTS VALENCIANES SOBRE EL PAGAMENT DELS DIES MERITATS DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012

Reunits a València, el … de … de 2014, en l’àmbit de la Mesa General de Negociació de les Corts Valencianes, a l’empara del que establixen l’article 47 de l’Estatut del personal de les Corts Valencianes (EPCV), l’article 33 i concordants de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) i l’article 153 i següents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana (LOGFPV), les representacions de les Corts i de les organitzacions sindicals presents en l’esmentada mesa general de negociació, manifesten:

L’article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, l’entrada en vigor del qual era de 15 de juliol de 2012, amb caràcter bàsic, va establir que per a l’any 2012 el personal del sector públic definit en l’article 22.U, de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressuposts generals de l’Estat per a 2012, tindria reduïda les seues retribucions en les quanties que corresponia percebre en el mes de desembre, com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del mencionat mes.

A la Comunitat Valenciana, el Consell va aprovar el Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses Reial decret llei 20/2012, que regulava l’aplicació de la mencionada mesura al personal de les Corts.

Recorreguda l’aplicació i execució de la mencionada normativa, han recaigut sentències en diversos àmbits i territoris de les administracions públiques, que s’han pronunciat en el sentit de reconéixer el dret de les persones recurrents a percebre la paga extraordinària del període meritat fins a l’entrada en vigor de l’esmentat Reial decret llei 20/2012, fonamentat, entre altres, en la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, reconeguda en l’article 9.3 de la Constitució espanyola. En este sentit, i en consideració a la normativa aplicable per a cada tipus de personal, els períodes meritats fins a l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012 són, per al personal funcionari i estatutari, des de l’1 de juny fins al 14 de juliol de 2012, i per al personal laboral, des de l’1 fins al 14 de juliol de 2012.

És d’especial rellevància que, amb una fonamentació semblant, s’han dictat també sentències que reconeixen a les persones recurrents, que presten servei en l’administració de justícia, el dret individual a la percepció corresponent al període meritat de la paga extraordinària de desembre de 2012, fins a l’entrada en vigor de la modificació de la Llei orgànica del poder judicial.

En relació amb això, i atenent el marc econòmic actual, el Consell de la Generalitat ha estimat convenient i possible abordar el pagament dels dies meritats de la paga extraordinària de desembre de 2012, per la qual cosa ha ratificat l’acord de la Mesa General de Negociació de la Generalitat al respecte en data 18 de juliol de 2014. En el punt vuité l’acord estableix que «amb la finalitat que les mesures en matèria de personal incloses en el present Acord tinguen el mateix impacte en tots els sectors i àmbits funcionals i subjectius que van resultar afectats per l’entrada en vigor del Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, (…) la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública es compromet a traslladar este acord, (…) per a assegurar l’abonament al seu personal dels dies meritats corresponents a la paga extraordinària de desembre del 2012».

D’altra banda, l’Estatut del personal de les Corts Valencianes diu en el seu article 36.1.c:

Article 36. Retribucions

1. El personal al servei de les Corts Valencianes percebrà les retribucions bàsiques següents:

c) Pagues extraordinàries: seran dues a l’any, cadascuna per un import igual a una mensualitat de la totalitat de les retribucions, a exclusió dels serveis extraordinaris fora de la jornada normal de treball o els complements prevists a aquest fi.

Atesos tots aquests antecedents, les Corts Valencianes estimen convenient i possible abordar eixe pagament al seu personal, i ambdues parts convenen que la situació jurídica del personal de les Corts —tant funcionari com laboral— s’assembla més a la del personal al servei de l’administració de justícia que a la de la resta de personal funcionari i laboral de la resta d’administracions.

Per tot això, en el context social, econòmic i jurídic descrits, fruit de les negociacions dutes a terme entre les Corts i les organitzacions sindicals presents en la mesa general de la cambra i després de l’emissió de l’informe favorable del servei econòmic, es firma l’acord següent:

ACORD

 

Primer. Àmbit de l’acord

1. Àmbit personal

L’acord serà aplicable al personal de les Corts Valencianes

2. Àmbit funcional

Este acord es referix a la paga extraordinària de desembre de 2012 meritada i que ha sigut objecte de negociació conforme a l’article 38 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i 154 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Segon. Període de vigència de l’acord

La vigència general de l’acord és des de la seua ratificació per la Mesa de les Corts fins, com a màxim, el 31 de desembre de 2014.

Tercer. Pagament dels dies meritats al personal funcionari

Es pagarà la quantia corresponent als dies meritats, d’1 de juny a 30 de novembre, de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en funció del temps treballat, al personal funcionari que es trobava en actiu entre les mencionades dates, en els termes establits en este acord.

Quart. Pagament dels dies meritats al personal laboral

La quantia que corresponga als dies meritats, d’1 de juliol a 31 de desembre, de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en funció del temps treballat, es pagarà al personal laboral que es trobava en actiu entre les dites dates.

Cinqué. Procediment i data de pagament

1. El pagament dels dies meritats de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en els termes establits en els punts anteriors, es farà efectiu, com a màxim, en la nòmina corresponent al mes de desembre de 2014.

2. Este pagament s’aplicarà d’ofici a tot el personal comprés en els punts tercer i quart d’aquest acord, estiga o no en servei actiu en les Corts Valencianes en la data de pagament.

Sisé. Excepcions a l’aplicació d’este acord

Este acord no serà aplicable al personal que haja percebut la liquidació corresponent a la paga extraordinària objecte del present acord o al personal a qui se li abone per execució de sentència judicial ferma o per qualsevol altra causa.

Seté. Comissió paritària

De conformitat amb l’article 38.5 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es constituirà una comissió paritària integrada per les mateixes parts que la Mesa de Negociació de les Corts Valencianes, les funcions de la qual seran les del seu seguiment.

 

24 Juliol 2014 Posted by | 2 - Documents, Acords, General, Retribucions | | Deixa un comentari