Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Horari de treball (2018)

El període de sessions del 2018 començarà l’1 de febrer, segons l’acord de la Mesa de les Corts de 19 de desembre del 2017 (BOC 237, 29.12.2017):

Acord de la Mesa de les Corts sobre la fixació del període ordinari de sessions

MESA DE LES CORTS

Atès que l’article 25.3 de l’Estatut d’autonomia i l’article 60.2 del Reglament de les Corts preveuen que els períodes ordinaris de sessions seran dos per any, duraran com a mínim vuit mesos i s’iniciaran el primer al setembre i el segon al febrer, la Mesa de les Corts, en la reunió del dia 19 de desembre de 2017, de conformitat amb la Junta de Síndics i en aplicació de l’article 60.3 del Reglament de les Corts, ha acordat que el segon període de sessions s’inicie l’1 de febrer i finalitze el 15 de juliol de 2018.

Palau de les Corts
València, 19 de desembre de 2017

El president
Enric Morera i Català

El secretari primer
Emilio Argüeso Torres


L’horari laboral general de les Corts està regulat en l’article 33 de l’Estatut del personal de les Corts Valencianes (EPCV 2010):

Article 33

Horari de treball

L’horari de treball del personal de les Corts es desenvolupa de dilluns a divendres entre les 08.30 i les 20.30 hores, amb caràcter general i sense perjudici de les necessitats derivades de l’activitat parlamentària, amb les pauses legalment previstes.

A banda d’això, l’acord prorrogat (consulta: 16.01.2017) sobre condicions de treball establix les condicions següents:

TÍTOL III

HORARI I JORNADA LABORAL

Article 9. Jornada de treball

  1. La jornada laboral general del personal al servei de Les Corts serà de trenta-cinc hores setmanals, sense perjudici de les especialitats que es puguen establir en els apartats següents.
  2. El personal que tinga un complement específic CV-1, CV-2, CV-3 i CV-4 actuals tindrà una jornada laboral especial de trenta-set hores.
  3. En els períodes de vacances parlamentàries i els que es determinen per acord de la Mesa, després de la negociació prèvia amb el Consell de Personal, es realitzarà una jornada especial que comportarà una reducció de tres hores setmanals respecte de la jornada laboral, sense perjudici que l’activitat parlamentària o les necessitats pròpies de cada àrea o servei requeresquen alterar el que preveu aquest apartat.
  4. Quan l’activitat parlamentària o les necessitats pròpies de cada àrea o servei així ho exigesquen, el personal podrà ser requerit per a realitzar una jornada laboral superior a l’establerta en els apartats anteriors. En aquests casos el nombre de funcionaris que hagen d’acabar la jornada fora de l’horari establert serà el més reduït possible.
  5. El temps d’assistència a cursos, seminaris o jornades de formació, organitzats per les administracions públiques, organitzacions sindicals o aquells altres reconeguts per Les Corts, computaran com a temps de treball amb caràcter general, si tenen lloc dins de la jornada laboral.
  6. La Mesa de Les Corts, a proposta del lletrat major, establirà els sistemes de control horari que en garantesquen el compliment.

Article 10. Horari de treball

  1. L’horari de treball del personal de Les Corts es desenvoluparà de dilluns a divendres entre les 8.30 i les 19.30 hores, amb caràcter general.
  2. La jornada ordinària per al personal serà de 8.30 a 15.00 hores i una vesprada de 16.30 a 19.30 hores. La jornada ordinària per al personal amb el complement CV-1, CV-2, CV-3 i CV-4 serà 8.30 a 15.00 hores i dues vesprades de 16.30 a 19.00 hores.
  3.  La jornada laboral del personal que desenvolupe torns serà de 8.30 a 14.30 hores i de 14.30 a 20.30 hores. Aquest personal haurà de treballar, a més del torn corresponent, una vesprada o un matí.

%d bloggers like this: