Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Potenciar el teletreball escamotejant-lo

Els acords 655/X, 709/X i 766/X de la Mesa de les Corts Valencianes han reiterat la decisió de la institució de «preferència del teletreball» i de «potenciació del teletreball», expressions quasi sinònimes que han aparegut sempre en un punt «cinqué» d’eixos acords en què declaren que actuen amb «cautela i prevenció».

Per desgràcia, hem de considerar que la implantació d’un treball a distància improvisat sense cap normativa de suport, la falta de regulació del teletreball i les decisions que augmenten la presència física del personal de les Corts en les instal·lacions de la institució, són actuacions que s’oposen a la cautela i a la prevenció, són actuacions —provant a dir-ho amb sinònims— que apaivaguen, volatilitzen, suprimixen, lleven, eliminen o escamotegen el teletreball.

És a dir, al mateix temps que la Mesa de les Corts Valencianes diu que «potencia» el teletreball, cada setmana (amb la pandèmia encara activa) som més persones presents físicament en els edificis de les Corts Valencianes per a fer la mateixa faena que hem estat fent a distància i que podríem dur avant en condicions i amb eficàcia en la modalitat de teletreball.

Les autoritats sanitàries recomanen mesures preventives i de precaució perquè la crisi epidèmica encara no ha passat, però la Mesa de les Corts Valencianes decidix que es pot potenciar el teletreball escamotejant-lo.

Entenem que seria més raonable, prudent, eficient i eficaç que la Mesa de les Corts Valencianes actuara amb coherència i negociara, regulara i implantara el teletreball en els llocs del treball amb «una naturalesa i un contingut funcional» adequats per a eixa modalitat laboral. Això seria actuar amb «cautela i precaució». I també amb agilitat, eficàcia, modernitat, professionalitat, sensibilitat, solidaritat…


Alguns articles relacionats:

  • STAS (08.06.2020): «Conselleria d‘Educació i Teletreball, un amor impossible»
  • Valencia Plaza (21.06.2020): «Los técnicos lingüísticos piden a Educación que permita la opción de teletrabajar»
  • Generalitat Valenciana (23.06.2020): «El Consell Tripartit aprova la creació d’un grup de treball per a regular el teletreball»
  • Valencia Plaza (26.06.2020): «Funcionarios se concentran por la vuelta “irresponsable”»

29 Juny 2020 Posted by | 6 - Teletreball, Acords, Laboral, Seguretat | , | Deixa un comentari

L’edat de les beques

En el BOCV 11 (03.07.2019) d’esta desena legislatura s’han publicat unes «Bases de la convocatòria de beques de formació professional arxivística, relacionada amb l’activitat parlamentària i administrativa i els fons documentals de les Corts Valencianes».

En el punt 4 de la base segona s’establix una restricció per edat:

4) No haver complit 35 anys.

La secció sindical de l’STAS de les Corts Valencianes considera que eixa discriminació per motiu d’edat infringix l’article 14 de la Constitució espanyola.

Per tant, la secció sindical de l’STAS ha demanat als membres de la Mesa de les Corts Valencianes que adopten les mesures necessàries per a esmenar eixe punt de les bases i eliminar eixa discriminació injusta per motiu d’edat.

23 Juliol 2019 Posted by | Acords, Laboral | | Deixa un comentari

Convé respectar la negociació i els acords

El símptoma del canvi de jornada laboral

El calendari laboral per al 2019 acordat per la Mesa de les Corts (15.01.2019) establia, seguint l’article 9.3 de l’Acord sobre condicions de treball, després d’haver oït el Consell de Personal, que es faria la jornada laboral especial des de la dissolució de la cambra fins a la constitució de la cambra de la X legislatura.

Eixa mateixa previsió va ser confirmada en la circular del lletrat major del dia 5 de març del 2019. La circular incloïa, a més, una precisió sobre el dia final d’eixe horari: el dimecres 15 de maig del 2019. A partir de l’endemà, amb la constitució de la nova cambra, s’havia de tornar a la jornada laboral general.

En canvi, una circular del lletrat major del divendres 9 de maig modificava la decisió de la Mesa de les Corts i comunicava que la jornada laboral general començaria el dilluns següent, 13 de maig (i no el dijous 16). És a dir, la nova circular contradia la decisió anterior i avançava tres dies el canvi horari.

Activitat normal amb la cambra dissolta

Ara, passats els dies, els fets han confirmat que no hi havia cap circumstància nova que obligara al canvi en la jornada laboral establida des del mes de gener d’enguany i que la modificació no ha servit per a resoldre cap problema o circumstància sobrevinguts que no pugueren haver-se resol seguint la previsió inicial (art. 9.3 de l’ACT).

Respecte de la negociació i dels acords

La secció sindical de l’STAS, com sempre, està disposada a potenciar el valor de la negociació i l’acord entre els gestors de la institució i els òrgans de representació i participació del personal de les Corts, que són les vies més adequades per a atendre la millora de les matèries laborals.

En resum, per tal d’intentar que la gestió laboral de la cambra s’administre amb més comunicació i participació informada, esperem que la nova Mesa de les Corts millore l’administració de la cambra amb una gestió laboral que motive les decisions, que atenga les circumstàncies reals i que dialogue i negocie amb els representants dels treballadors i treballadores des de la confiança que els acords seran respectats i que les decisions seran fonamentades, motivades i coherents amb les necessitats laborals i professionals de la institució.

7 Juny 2019 Posted by | 1 - Consell de Personal, Acord de condicions, Acords, Laboral | | Deixa un comentari

ACT: modificació

S’ha aprovat una revisió de l’article 21.1 de l’acord sobre condicions de treball. Davant el fet que, segons la Mesa de les Corts, no s’havien fixat amb prou precisió la relació entre els períodes de temps i la indemnització, les seccions sindicals hem acceptat la redacció següent, que afig un paràgraf final que aclarix la qüestió:

Aquestes quanties seran objecte de reducció proporcionalment als dies que resten a la persona beneficiària per a complir el següent tram d’edat o l’edat de 65 anys.

La redacció final de l’article és la següent [veg. BOC 27; 29.10.2015]:

Article 22. Subsidi de jubilació

1. Els funcionaris o les funcionàries de carrera i el personal laboral fix que es jubilen anticipadament i que hagen treballat un mínim de quinze anys en Les Corts, dels quals almenys els últims cinc anys s’hagen prestat immediatament abans del fet causant, a petició pròpia, tindran dret a percebre una prima, en un únic pagament, junt amb la liquidació d’havers, la quantia de la qual s’estableix d’acord amb l’escala següent:

Edat Quantia
60 anys 24.000 euros
61 anys 21.000 euros
62 anys 18.000 euros
63 anys 15.000 euros
64 anys 12.000 euros

Aquestes quanties seran objecte de reducció proporcionalment als dies que resten a la persona beneficiària per a complir el següent tram d’edat o l’edat de 65 anys.

12 Novembre 2015 Posted by | Acord de condicions, Acords, Laboral | , | 1 comentari

Mesa negociadora 22.12.2014: resum

El passa dilluns 22.12.2014 vam tindre una reunió de la mesa de negociació. El punt principal del dia era l’acord de retribucions, acord que no hem signat (cap dels sindicats) perquè continua amb la congelació de les retribucions. I ja fa uns quants anys que dura això.

En tot cas, hem proposat que l’acord incloga una referència a les quantitats que retribuiran la carrera professional l’any que ve, proposta que ha estat acceptada per la Mesa de les Corts. Els treballs per a implantar la carrera en les Corts estan bastant avançats i esperem, per tant, que comence a aplicar-se ben prompte esta nova faceta professional relacionada amb la formació i l’avaluació de l’acompliment.

D’altra banda, des de l’STAS vam voler saber per què no participaven en la mesa negociadora els representants de la candidatura CAP de les Corts. Eixa absència reduïx la representació dels treballadors i treballadores presents en la mesa negociadora. La part convocant va adduir que la CAP no era una «organització sindical», però des de l’STAS considerem que cal entendre «organització sindical» (que és qualsevol candidatura present en el Consell de Personal) en un sentit ample, i que cal distingir-lo de «sindicat», que entenem que és una entitat jurídica constituïda i registrada formalment.

El Consell de Personal havia tractat ja la qüestió i vam estat tots d’acord amb la participació de la CAP en la mesa negociadora. Esperem que el debat legal es resolga amb la inclusió de la CAP. Si les convocatòries de mesa negociadora no inclouen la CAP, l’STAS oferirà a la CAP espai per a la seua presència en la mesa negociadora.

Finalment, i com ja es tradició, els sindicats vam tornar a demanar que es convoquen oposicions per a cobrir els llocs vacants.

Dit això, vos desitgem bones festes de Nadal i un bon any 2015 (i reproduïm ací baix l’arbre del Nadal del 2008, que encara no ha perdut massa vigència).

Arbre dels desitjos sindicals

Arbre dels desitjos sindicals

26 Desembre 2014 Posted by | 1 - Consell de Personal, 3 - Carrera professional, 4 - Sindicats, Acords, General, Retribucions | | Deixa un comentari

Proposta d’acord sobre la paga extra del 2012

Hem presentat davant la Mesa de les Corts una proposta d’acord per al pagament de la paga extraordinària del 2012 que el Reial decret llei 20/2012 estatal i el Decret 6/2012 van retallar. Esperem que en la mesa negociadora de hui mateix es puga tractar la qüestió i que, si convé i amb la col·laboració de tots, es puga fins i tot millorar. Ací teniu la proposta de l’STAS:

PROPOSTA D’INTERSINDICAL VALENCIANA SOBRE UN ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LES CORTS VALENCIANES SOBRE EL PAGAMENT DELS DIES MERITATS DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012

Reunits a València, el … de … de 2014, en l’àmbit de la Mesa General de Negociació de les Corts Valencianes, a l’empara del que establixen l’article 47 de l’Estatut del personal de les Corts Valencianes (EPCV), l’article 33 i concordants de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) i l’article 153 i següents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana (LOGFPV), les representacions de les Corts i de les organitzacions sindicals presents en l’esmentada mesa general de negociació, manifesten:

L’article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, l’entrada en vigor del qual era de 15 de juliol de 2012, amb caràcter bàsic, va establir que per a l’any 2012 el personal del sector públic definit en l’article 22.U, de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressuposts generals de l’Estat per a 2012, tindria reduïda les seues retribucions en les quanties que corresponia percebre en el mes de desembre, com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del mencionat mes.

A la Comunitat Valenciana, el Consell va aprovar el Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses Reial decret llei 20/2012, que regulava l’aplicació de la mencionada mesura al personal de les Corts.

Recorreguda l’aplicació i execució de la mencionada normativa, han recaigut sentències en diversos àmbits i territoris de les administracions públiques, que s’han pronunciat en el sentit de reconéixer el dret de les persones recurrents a percebre la paga extraordinària del període meritat fins a l’entrada en vigor de l’esmentat Reial decret llei 20/2012, fonamentat, entre altres, en la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, reconeguda en l’article 9.3 de la Constitució espanyola. En este sentit, i en consideració a la normativa aplicable per a cada tipus de personal, els períodes meritats fins a l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012 són, per al personal funcionari i estatutari, des de l’1 de juny fins al 14 de juliol de 2012, i per al personal laboral, des de l’1 fins al 14 de juliol de 2012.

És d’especial rellevància que, amb una fonamentació semblant, s’han dictat també sentències que reconeixen a les persones recurrents, que presten servei en l’administració de justícia, el dret individual a la percepció corresponent al període meritat de la paga extraordinària de desembre de 2012, fins a l’entrada en vigor de la modificació de la Llei orgànica del poder judicial.

En relació amb això, i atenent el marc econòmic actual, el Consell de la Generalitat ha estimat convenient i possible abordar el pagament dels dies meritats de la paga extraordinària de desembre de 2012, per la qual cosa ha ratificat l’acord de la Mesa General de Negociació de la Generalitat al respecte en data 18 de juliol de 2014. En el punt vuité l’acord estableix que «amb la finalitat que les mesures en matèria de personal incloses en el present Acord tinguen el mateix impacte en tots els sectors i àmbits funcionals i subjectius que van resultar afectats per l’entrada en vigor del Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, (…) la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública es compromet a traslladar este acord, (…) per a assegurar l’abonament al seu personal dels dies meritats corresponents a la paga extraordinària de desembre del 2012».

D’altra banda, l’Estatut del personal de les Corts Valencianes diu en el seu article 36.1.c:

Article 36. Retribucions

1. El personal al servei de les Corts Valencianes percebrà les retribucions bàsiques següents:

c) Pagues extraordinàries: seran dues a l’any, cadascuna per un import igual a una mensualitat de la totalitat de les retribucions, a exclusió dels serveis extraordinaris fora de la jornada normal de treball o els complements prevists a aquest fi.

Atesos tots aquests antecedents, les Corts Valencianes estimen convenient i possible abordar eixe pagament al seu personal, i ambdues parts convenen que la situació jurídica del personal de les Corts —tant funcionari com laboral— s’assembla més a la del personal al servei de l’administració de justícia que a la de la resta de personal funcionari i laboral de la resta d’administracions.

Per tot això, en el context social, econòmic i jurídic descrits, fruit de les negociacions dutes a terme entre les Corts i les organitzacions sindicals presents en la mesa general de la cambra i després de l’emissió de l’informe favorable del servei econòmic, es firma l’acord següent:

ACORD

 

Primer. Àmbit de l’acord

1. Àmbit personal

L’acord serà aplicable al personal de les Corts Valencianes

2. Àmbit funcional

Este acord es referix a la paga extraordinària de desembre de 2012 meritada i que ha sigut objecte de negociació conforme a l’article 38 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i 154 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Segon. Període de vigència de l’acord

La vigència general de l’acord és des de la seua ratificació per la Mesa de les Corts fins, com a màxim, el 31 de desembre de 2014.

Tercer. Pagament dels dies meritats al personal funcionari

Es pagarà la quantia corresponent als dies meritats, d’1 de juny a 30 de novembre, de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en funció del temps treballat, al personal funcionari que es trobava en actiu entre les mencionades dates, en els termes establits en este acord.

Quart. Pagament dels dies meritats al personal laboral

La quantia que corresponga als dies meritats, d’1 de juliol a 31 de desembre, de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en funció del temps treballat, es pagarà al personal laboral que es trobava en actiu entre les dites dates.

Cinqué. Procediment i data de pagament

1. El pagament dels dies meritats de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en els termes establits en els punts anteriors, es farà efectiu, com a màxim, en la nòmina corresponent al mes de desembre de 2014.

2. Este pagament s’aplicarà d’ofici a tot el personal comprés en els punts tercer i quart d’aquest acord, estiga o no en servei actiu en les Corts Valencianes en la data de pagament.

Sisé. Excepcions a l’aplicació d’este acord

Este acord no serà aplicable al personal que haja percebut la liquidació corresponent a la paga extraordinària objecte del present acord o al personal a qui se li abone per execució de sentència judicial ferma o per qualsevol altra causa.

Seté. Comissió paritària

De conformitat amb l’article 38.5 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es constituirà una comissió paritària integrada per les mateixes parts que la Mesa de Negociació de les Corts Valencianes, les funcions de la qual seran les del seu seguiment.

 

24 Juliol 2014 Posted by | 2 - Documents, Acords, General, Retribucions | | Deixa un comentari

Sis mesos d’acumulació de tasques

L’article 5.1.d de l’Estatut del personal de les Corts valencianes establix una possibilitat d’interinatge per acumulació de tasques de la manera següent:

Article 5. Funcionaris interins

1. Són funcionaris interins aquells que per raons expressament justificades de necessitat i urgència són nomenats com a tals per a l’exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera mentre hi haja aquesta necessitat i urgència quan es done alguna de les circumstàncies següents:

[…]

d) L’excés o acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d’un període de dotze mesos.

El 4 de juny (BOCV 168, 19.06.2013) la Mesa de les Corts va acordar mantindre dos nomenaments d’interinitat per acumulació de tasques més enllà d’eixos sis mesos, vulnerant d’eixa manera la legalitat vigent.

Eixa decisió, a més de vulnerar la legalitat, perjudica els treballadors i treballadores amb dret a ocupar interinament o de manera definitiva uns llocs de treball necessaris per al funcionament de les Corts, atés l’allau de faena que ha generat l’increment de l’activitat parlamentària.

Davant l’acord de la Mesa, després d’intentar que el Consell de Personal adoptara una posició clara i explícita contra la vulneració de la norma que podíem llegir en l’acord de la Mesa de les Corts, i com que la majoria del Consell de Personal va considerar més oportú que l’òrgan es mantinguera en silenci, vaig adreçar el document següent a la Mesa de les Corts:

La Mesa de les Corts va acordar el passat 4 de juny (BOCV 168, 19.06.2013) mantindre dos nomenaments d’interinitat per acumulació de tasques més enllà dels sis mesos.

L’article 5.1.d establix un període «màxim» de sis mesos (dins d’un període de dotze mesos) per als nomenaments interins per acumulació de tasques, per la qual cosa el manteniment d’eixos nomenaments d’interinitat més enllà dels sis mesos (dins d’un període de dotze) vulnera la llei.

Per tant, a fi de respectar les lleis i els drets dels treballadors i treballadores de la institució i per a resoldre les necessitats laborals que actualment tenen els serveis de les Corts, demanem que la Mesa de les Corts esmene el seu acord del passat 4 de juny i que aplique correctament les mesures establides en l’Estatut del personal de les Corts (art. 5) i la resta de disposicions que siguen aplicables en este cas.

L’administració ha de funcionar respectant les normes i tractant tots els treballadors i treballadores seguint els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. L’administració disposa de recursos i procediments per a resoldre les seues necessitats laborals i de gestió administrativa. Les retallades econòmiques decidides per les majories parlamentàries —davant les quals mos manifestem periòdicament els treballadors i treballadores de les Corts— no poden ser una excusa que valide la vulneració de les normes que regixen l’administració.

22 Juliol 2013 Posted by | 1 - Consell de Personal, 4 - Sindicats, Acords, Estatut del personal de les Corts Valerncianes, General, Laboral | | Deixa un comentari

Sis mesos per a no res

La Mesa de les Corts ha tardat vora sis mesos en contestar mitjançant un acord [veg.] als escrits adreçats per diversos treballadors davant la convocatòria d’un concurs intern per a cobrir un lloc de treball vacant (núm. 3.410). Sis mesos són un temps de tramitació que mostra la importància que la mesa dóna a les qüestions que afecten laboralment i professionalment els treballadors i treballadores de les Corts.

Començarem per indicar la part positiva de la resposta de la mesa, que ha consistit en admetre que convenia incloure en la convocatòria la referència explícita a la possibilitat d’interposar un recurs en contra de la resolució que la fa pública.

En segon lloc, també dins de l’aspecte mínimament positiu, la Mesa de les Corts, al cap de més de vint-i-cinc anys de promulgar-se la Llei 4/1983, d’ús i ensenyament del valencià, accepta incorporar la redacció bilingüe del model de sol·licitud —s’havia fet només en castellà—. Malauradament, la mesa no ha aplicat eixe criteri en la resposta que ens ha tramés, ja que ho ha fet només en castellà, incomplint així el que establix la legislació lingüística vigent (atés que ens hi havíem adreçat en valencià).

En la part que valorem negativament, que és la més gruixuda, com voreu tot seguit, comencem pel fet que la mesa ha decidit tornar a obrir la convocatòria del lloc de treball esmentat, però sense haver-los comunicat res als treballadors i treballadores que, acabat el termini de presentació de sol·licituds, estaven esperant la resolució del concurs.

A continuació llegim la part més abstrusa de l’acord que ens envia la Mesa de les Corts (i que firma el secretari segon, Antoni Such i Botella), que consistix en rebutjar els punts en què els escrits presentats reclamaven la valoració de l’experiència i la capacitat, inexistent en el barem de la convocatòria (i del reglament), ja que només s’hi valora l’antiguitat, tal com diu el reglament:

El reglament de les Corts no valora l'experiència

Tal com es pot llegir en el fragment citat del barem del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes (RSPICV), s’enuncia amb el terme «experiència professional» la valoració de l’«antiguitat», però no es valora enlloc eixa experiència. Per tant, ni es respecta la legislació vigent (Llei de la funció pública valenciana [LFPV]) ni es té en compte l’experiència i la capacitació que hagen pogut adquirir els treballadors en haver ocupat anteriorment eixos mateixos llocs de treball.

El cas és que l’acord de la mesa rebutja la demanda de valoració de l’experiència indicant que el fonament jurídic és eixe punt 2. ¿Cal entendre, per tant, que la Mesa de les Corts creu que valorant l’antiguitat valora l’experiència? Això és una lectura que faria sinònims els dos termes (experiència i antiguitat), quan és evident que no ho són gens i que una cosa és haver treballat en l’administració i una altra cosa ben diferent és haver treballat en un lloc igual o similar al que s’ha tret a concurs. I per eixe motiu, la legislació vigent no diu que siguen el mateix, sinó que introduïx els dos conceptes entre els aspectes que s’han de valorar (art. 20.3, LFPV):

En els requisits i les condicions indicats en el número anterior hauran de tenir-se en compte, bàsicament, com a mèrits els següents: titulació, puntuació obtinguda en la prova d’accés, experiència, antiguitat, eficàcia demostrada en destinacions anteriors, diplomes, cursos i, si s’escau, publicacions directament relacionades amb les funcions del lloc convocat.

En un altre àmbit, l’acord adoptat per les Corts ens informa que no accedixen a adaptar la valoració dels coneixements d’idiomes prevista en el concurs i en el RSPICV al nou currículum de les escoles oficials d’idiomes. El cas és que la mesa, fins i tot, cita una referència inexistent, ja que diu que el reglament establix una equivalència «amb l’últim decret que siga aplicable oficialment en les escoles oficials d’idiomes [RD 1629/2006]», equivalència que no apareix en el reglament i que no indiquen com podrien aplicar-la les comissions de valoració, si el reglament (ni la convocatòria) no en diu res.

Finalment, una presència enigmàtica: la mesa decidix enviar el seu acord als sol·licitants i «als membres de la Comissió de Seguiment del Reglament de Provisió de Places d’Interí». Malauradament, eixa comissió no existix de fet, perquè no s’ha creat mai. Els membres apareixen descrits en el reglament i esperem que l’enviament d’este document siga el primer pas per a crear realment eixa comissió.

Hem rebut, per tant, un acord de la Mesa de les Corts que accepta esmenar dos aspectes formals de la convocatòria, però que ignora i cita poc acuradament referències legals per a rebutjar les demandes dels treballadors. Treballadors que, ells sí, pretenen aplicar i complir la legislació, perquè els afecta laboralment i professionalment, i perquè les mancances assenyalades, a més a més, afecten el funcionament administratiu de la mateixa institució.

16 Setembre 2009 Posted by | 2 - Documents, 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, Acords, General, Laboral | | 1 comentari