Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Bestretes

Diari Sindical de les Corts

boc 24, 09.11.2007

Modificació de les normes per les quals es regula la concessió de bestretes reintegrables al personal de les Corts Valencianes

MESA DE LES CORTS VALENCIANES

Per tal de donar compliment al que hi ha disposat en l’article 24 de l’Acord sobre les condicions de treball del personal de les Corts Valencianes per al període 2007-2009, aprovat per la Mesa de les Corts Valencianes el dia 29 de març de 2007 i publicat en el Butlletí Oficial de Les Corts Valencianes número 274, de 5 d’abril de 2007, sobre bestretes reintegrables que disposa:

Article 24. Bestretes reintegrables

1. Es dictarà la disposició que corresponga a fi de garantir que la quantitat màxima que puga atorgar-se com a bestreta reintegrable al personal de Les Corts ascendesca a 8.000 euros. El reintegrament d’aquesta quantitat s’efectuarà en terminis mensuals, sense que aquests puguen excedir en cap cas de 48 mensualitats i no estaran subjectes a cap tipus d’interès.

2. Per a la concessió de les bestretes, independentment del tipus, serà necessari que el funcionari o la funcionària atorgue un compromís obligant-se al reintegrament de la quantitat sol·licitada en els terminis mensuals establerts. En tot cas, totes les bestretes hauran de liquidar-se en acabar la relació amb la institució.

3. En tot cas, i en el seu moment concret, la concessió d’aquesta bestreta quedarà supeditada a la suficiència de les quantitats destinades a aquest efecte.

4. Excepcionalment, el personal de Les Corts podrà sol·licitar fins a un màxim de 14.000 euros en casos de necessitat urgent i extraordinària derivada de malaltia o intervenció quirúrgica greu del sol·licitant, cònjuge, parella de fet o fills.

La Comissió d’Acció Social elaborarà un informe que elevarà a la Mesa de Les Corts a fi que el resolga definitivament.

Atès el contingut de les normes per les quals es regula la concessió a funcionaris d’una o dues mensualitats sobre les seues retribucions totals netes, aprovades per la Mesa de les Corts Valencianes el dia 29 de març de 1988, i les modificacions introduïdes en aquestes per acord de la Mesa de les Corts Valencianes en la reunió del dia 10 de maig de 1999, mitjançant el qual es va donar compliment al que hi ha disposat en l’article 13 de l’Acord sobre condicions de treball del personal de les Corts Valencianes subscrit el dia 30 de març de 1999 en l’àmbit de la Mesa Negociadora del Personal de les Corts Valencianes, per la representació de la Mesa de les Corts Valencianes, del Consell de Personal i de les organitzacions sindicals integrants de la Mesa Negociadora del Personal de les Corts Valencianes, aprovat per la Mesa de les Corts Valencianes el dia 13 d’abril de 1999 i publicat en el BOCV número 330, de 22 d’abril de 1999.

Tenint en compte les modificacions ja efectuades i atès que en la norma quarta coexisteixen dos tipus de bestretes, un basat en la quantia de les mensualitats de les retribucions totals netes de la persona que sol·licita la bestreta, sistema que està recollit en l’apartat 1 de la norma quarta, que era l’únic regulat fins que va ser aprovada la modificació introduïda per l’Acord de la Mesa de les Corts Valencianes de 10 de maig de 1999 i un altre introduït per l’acord esmentat, que figura com apartat 5 d’aquesta norma en el qual la bestreta s’articula sobre la base d’unes quanties fixes per a totes les persones que les sol·liciten i uns terminis de devolució en funció de la quantia sol·licitada.

L’article 24 de l’Acord de condicions de treball per al personal de les Corts Valencianes en l’apartat 1 augmenta la quantia màxima de la quantitat que es puga sol·licitar com a bestreta i la xifra en 8.000 euros. Concreta que el reintegrament s’efectuarà en terminis mensuals, sense que puga excedir en cap cas 48 mensualitats, és a dir, el termini que ja existia com a màxim en les normes.

Per considerar que les bestretes inicialment regulades per les normes esmentades han quedat obsoletes i atès que el temps en què han de ser reintegrades suposen condicions menys beneficioses que les introduïdes amb posterioritat, raó per la qual fa uns anys que no s’ha sol·licitat cap bestreta sotmesa a aquestes condicions, amb l’objecte d’unificar els tipus existents i adequar-los al que hi ha disposat en l’article 24 de l’Acord sobre les condicions de treball del personal de les Corts Valencianes per a 2007-2008, la Mesa de Les Corts, en la reunió del dia 29 d’octubre de 2007, en exercici de les atribucions que li atribueixen l’article 34.1 primer del Reglament de les Corts Valencianes i l’article 1 dels Estatuts de govern i règim interior de la cambra acorda:

Aprovar la modificació de les Normes per les quals es regula la concessió de bestretes reintegrables al personal de les Corts Valencianes per a incorporar-hi les disposicions que respecte de les bestretes reintegrables conté l’article 24 de l’Acord sobre les condicions de treball del personal de les Corts Valencianes per al període 2007-2009, aprovat per la Mesa de les Corts Valencianes el dia 29 de març de 2007 en els termes següents:

Primer. El contingut de la norma quarta queda modificat per la supressió de les regles recollides en el punt 1, paràgraf primer, en el punt 2 i la modificació del contingut de les regles recollides en el punt 3 i en el punt 5.

Així mateix s’hi afegeix una regla amb l’objecte d’incorporar- hi la bestreta excepcional recollida en l’apartat 4 de l’article 24, de manera que aquesta norma quedarà redactada com segueix:

Quart

Per a la concessió de les bestretes esmentades, la comissió susdita s’ajustarà a les regles següents:

1. El personal de les Corts Valencianes podrà rebre com a bestreta reintegrable fins a una quantitat màxima de 8.000 euros, quan concórrega una necessitat urgent del peticionari o peticionària, qui s’obligarà a reintegrar-la en els terminis mensuals que hom estime, sense que puguen excedir en cap cas de 48 mensualitats.

La quantitat sol·licitada ha de ser per un import de 1.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 o 8.000 euros. Els terminis fixats per a la devolució seran: de 12 mensualitats per a la sol·licitud de 1.500 euros, 24 mensualitats per a la sol·licitud de 3.000 euros, 36 mensualitats per a la sol·licitud de 4.000 euros i 48 mensualitats per a la sol·licitud de 5.000 euros o més.

En cap cas podran concedir-se aquestes bestretes al personal eventual o contractat temporal que preste servei en la cambra.

2. Perquè puga concedir-se la bestreta, caldrà que la persona que la sol·licita atorgue un compromís, obligant-se a reintegrar-la en el termini establert en la regla 1 per a la quantitat sol·licitada.

Aquest compromís implica la submissió de la persona que sol·licita la bestreta al descompte corresponent, que durà a terme l’Àrea Econòmica a l’hora d’abonar-li els havers.

3. Les bestretes que es concedesquen al personal de les Corts Valencianes no devengaran cap interès, però seran reintegrables en les mensualitats a què es refereix la regla precedent i per quantitats iguals en cada mes. El personal susdit podrà, no obstant, reintegrar en menys temps la bestreta rebuda i també liquidar-la en la totalitat quan ho estime convenient, dins del termini convingut.

4. Excepcionalment, el personal de les Corts Valencianes podrà sol·licitar fins a un màxim de 14.000 euros en casos de necessitat urgent i extraordinària derivada de malaltia o intervenció quirúrgica greu del sol·licitant, cònjuge, parella de fet o fills.

Una vegada rebuda la sol·licitud d’aquesta bestreta amb la documentació que l’acompanye, serà tramesa a la Comissió d’Acció Social que elaborarà un informe que elevarà a la Mesa de les Corts Valencianes a fi que resolga definitivament.

Segon. Comunicar aquest acord al Consell de Personal, a la directora de l’Àrea Administrativa Parlamentaria i al cap del Servei Econòmic.

Tercer. S’ordena la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de Les Corts.

Palau de les Corts Valencianes
València, 29 d’octubre de 2007

La presidenta
María Milagrosa Martínez Navarro

El secretari segon
Antoni Such Botella

2 comentaris »

  1. […] aparegudes en el boc número 24 (09.11.2007), que podeu consultar quan vos faça falta des d’ací mateix (i que teniu enllaçades en la secció de documents de la columna esquerra del dsc). Tema: […]

    Retroping per Diari Sindical de les Corts » Blog Archive » Modificació de les normes sobre bestretes | 13 Novembre 2007 | Respon

  2. […] aparegudes en el boc número 24 (09.11.2007), que podeu consultar quan vos faça falta des d’ací mateix (i que teniu enllaçades en la secció de documents de la columna esquerra del […]

    Retroping per Modificació de les normes sobre bestretes « Diari sindical de les Corts | 21 Novembre 2007 | Respon


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: