Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

L’oficina

La Mesa de les Corts, a pesar de l’oposició de l’STAS i la resta de les seccions sindicals (CCOO i UGT), ha aprovat la creació de l’Oficina per a l’Eficiència Econòmica i el Control de la Despesa de les Corts. Tenint en compte la composició prevista (presidència de les Corts, direcció del seu gabinet, lletrat/ada major, lletrat/ada major adjunt/ta, cap del servei d’informàtica, cap del servei de manteniment i cap del servei econòmic), preveiem que l’oficina serà redundant per a la tasca administrativa i que no aportarà cap especialització encaminada a la recerca de l’eficiència i el control. Per tant, serà una oficina inútil, ineficient i que no controlarà. És a dir, que tot continuarà com fins ara (els funcionaris fent la seua faena i els polítics descontrolats), però amb més patomima política. Mentrestant, estan pendents encara altres canvis realment necessaris i efectius, com ara adequar la relació de llocs de treball a les necessitats reals de la institució, aplicar la reclassificació dels uixers aprovada en l’Estatut del personal de les Corts Valencianes.

En concret, per a poder crear l’esmentada oficina, reconvertixen el lloc de treball 3.102 (BOC 81, 15.06.2012):

El lloc de treball número 3102 de lletrat o lletrada passarà a denominar-se lletrat major adjunt o lletrada major adjunta.
Naturalesa jurídica: Funcionari de carrera
Classificació professional: Lletrat o lletrada
Retribucions: 30 – CV2
Adscripció orgànica: Secretaria General
Requisits: Lletrat o lletrada de les Corts
Forma de provisió: Lliure designació
Funcions:

• Coordinació, assessorament i seguiment dels afers que puguen tenir repercussió econòmica al si de les Corts de què conega l’Oficina per a l’Eficiència Econòmica i el Control de Despesa de les Corts.

• Totes aquelles funcions que siguen comunes al lloc de treball de lletrat o lletrada de les Corts.

Depèn directament del lletrat major o de la lletrada major.

Posteriorment, aproven la modificació dels Estatuts de govern i règim interior (BOC 86, 27.06.2012):

Acord de la Mesa de les Corts sobre modificació dels Estatuts de govern i règim interior

MESA DE LES CORTS

El lletrat major adjunt o la lletrada major adjunta és una figura prevista en l’article 39 de l’Estatut del personal de Les Corts i per a posar-la en funcionament cal adequar l’estructura establerta en els Estatuts de govern i règim interior vigents, els quals no contemplen aquest lloc de treball —que s’insereix dins de la Secretaria General i les funcions del qual són la coordinació, l’assessorament i el seguiment dels assumptes que puguen tenir repercussió econòmica al si de les Corts, juntament amb les funcions ordinàries que corresponen a qualsevol altre membre del cos de lletrats de les Corts.

En virtut d’això, previ coneixement de la Comissió de Govern Interior, d’acord amb el que estableix l’article 49.2.3 del Reglament de les Corts, la Mesa de les Corts, ateses les atribucions que li corresponen, segons disposa l’article 34.1.1.r del Reglament de les Corts, acorda la modificació dels Estatuts de govern i règim interior.

Article únic
Es crea un article 7 bis amb la redacció següent:

Al lletrat major adjunt o la lletrada major adjunta, sota la dependència directa del lletrat o la lletrada major, li correspon la coordinació, l’assessorament i el seguiment dels assumptes que puguen tenir repercussió econòmica al si de les Corts, juntament amb l’exercici de les funcions comunes al cos de lletrats.

El lletrat major adjunt o la lletrada major adjunta exercix la funció de secretari-coordinador o secretària-coordinadora de l’Oficina per a l’Eficiència Econòmica i el Control de la Despesa de les Corts.

El nomenament pel procediment de lliure designació per a la provisió del lloc de lletrat major adjunt o lletrada major adjunta es realitzarà directament per la Mesa de les Corts, a proposta de la Presidència, entre els lletrats i les lletrades de la cambra.

Disposició final

Aquesta modificació entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació.

Palau de les Corts Valencianes,
València 12 de juny de 2012
El president,
Juan Gabriel Cotino Ferrer

La secretària segona,
Carmen Martínez Ramírez

11 Juliol 2012 Posted by | Estatut del personal de les Corts Valerncianes, General, Laboral, RLT | , | Deixa un comentari