Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Calendari laboral per al 2013

La Mesa de les Corts ha «oït» el Consell de Personal, però no ha «escoltat» la proposta de començar l’horari de Nadal el dia 23 de desembre. Per tant, l’horari laboral d’enguany ha quedat aixina:

Acord de la Mesa de les Corts del 30 de gener del 2013
Els dies inhàbils a efectes laborals, retribuït i no recuperables per al 2013 són els que es detallen tot seguit:

• 1 i 22 de gener
• 18, 19 i 29 de març
• 1 i 8 d’abril
• 1 de maig
• 15 d’agost
• 9 i 12 d’octubre
• 1 de novembre
• 6 i 25 de desembre

El calendari laboral de les Corts és el següent:
a) En període de vacances parlamentàries, quan haja expirat el mandat parlamentari o les Corts estiguen dissoltes, es farà la jornada laboral especial. Això suposa una reducció de tres hores setmanals.
b) Durant la setmana de festes falleres, i sense perjudici de l’activitat parlamentària, l’horari de treball s’ajustarà a les indicacions següents:

• Es farà un horari de matí de 09:00 a 14:00, excepte els dies 13 i 14, en què es farà horari normal (a causa de l’activitat parlamentària; acord de la Mesa de les Corts del 19.02.2013).
• Dia 15 de març: exempció d’assistència al treball amb l’excepció següent:
••• Dia 15 de març de matí, entre les 09:00 i les 14:00: un o una oficial de gestió parlamentària atendrà el registre i dos uixers atendran les entrades i la centraleta de telèfon.
• Dia 20 de març: hora d’entrada a les 10:00 09:00 (acord de la Mesa de les Corts del 19.02.2013).

c) Horari de Nadal:

• Des del 26 de desembre del 2013 fins al 6 de gener del 2014: matins de 08:30 a 15:00.
• Dies 24 i 31 de desembre: exempció de l’assistència al treball.

Este calendari queda supeditat a la necessitat de realitzar qualsevol activitat parlamentària o a necessitats pròpies dels serveis de la cambra.

6 febrer 2013 Posted by | 2 - Documents, calendari, Laboral | Deixa un comentari