Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

RSPICV: document de treball de l’STAS

Versió: 21.10.2014

REGLAMENT PER A LA SELECCIÓ

DE PERSONAL INTERÍ

DE LES CORTS VALENCIANES

 

La Mesa de les Corts Valencianes, en la reunió del dia …

 

Article 1. Objectiu del reglament

L’objectiu d’aquest[1] reglament és regular la provisió temporal de llocs de treball de les Corts Valencianes mitjançant el nomenament com a personal interí.

 

Article 2. Iniciació del procediment

 1. Quan hi haja o es produïsca una baixa laboral per algun dels supòsits legals de baixa per maternitat, per malaltia de previsible llarga durada, entesa aquesta per igual o superior a un mes, o una vacant en algun dels llocs inclosos en la relació de llocs de treball (RLT), o quan la persona titular es trobe en una situació que li permeten[2] gaudir del dret a reserva de lloc, d’acord amb la llei, i això afecte alguna de les unitats administratives de la cambra, la direcció de l’àrea —o, si no n’hi ha, la direcció de servei o de la unitat— ho comunicarà immediatament al lletrat o lletrada major, que resoldrà, oït el Consell de Personal, proposar a la Mesa de les Corts Valencianes la iniciació del procediment per a cobrir el lloc vacant.[3] En el cas en què la vacant es produïsca per un supòsit legal de baixa per maternitat, excepte informe en contra de la persona responsable de l’àrea o servei afectat, el lletrat o lletrada major iniciarà el procediment automàticament de conformitat amb el que preveu aquest reglament.
 2. A la vista de la proposta del lletrat o lletrada major, la Mesa de les Corts Valencianes decidirà si és procedent recórrer a la interinitat mitjançant el procediment de selecció previst en el present reglament.
 3. El procediment previst en aquest reglament s’utilitzarà igualment per al nomenament de funcionaris interins per excés o acumulació de tasques, supòsit previst en l’article 5.1.d de l’Estatut del personal dels Corts Valencianes.

 

Article 3. Llistes resultants de les proves selectives per a l’accés a places de l’administració parlamentària

 1. Les persones que hagueren participat en les últimes proves selectives realitzades per les Corts Valencianes i no hagueren obtingut plaça de funcionàries i hagueren aprovat tots els exercicis del procés, tindran dret a integrar llistes ordenades segons la puntuació rebuda en cada procés selectiu. A aquestes llistes recorrerà l’administració parlamentària quan necessite cobrir llocs de treball per personal interí.[4]

Quan hagen transcorregut més de cinc anys des de la celebració de les proves selectives que van donar lloc a la formació de les llistes esmentades en el paràgraf anterior, es realitzarà, als seus integrants que no hagen ocupat cap lloc de treball en les Corts des que integren la borsa de treball, una prova que tinga relació directa amb les funcions a exercir.

La prova es puntuarà 0.00 a 10.00 punts, i quedaran exclosos de la llista els qui no hagen obtingut una puntuació de 5.00 punts o superior. La nova llista serà ordenada d’acord amb la puntuació obtinguda en aquest exercici.[5]

 1. L’administració parlamentària oferirà el lloc de treball que s’haja de cobrir temporalment a les persones integrants d’aquesta llista segons l’ordre de preferència en què figuren en la llista,[6] i els concedirà un termini no inferior a 48 hores perquè accepten per escrit el lloc oferit. Transcorregut el termini concedit sense que s’haja produït l’acceptació del lloc de treball o bé haja estat rebutjat expressament, el lloc s’oferirà a la persona que per posició en la llista li corresponga, amb les formalitats indicades.

La persona que no haja acceptat el lloc de treball de manera expressa o tàcita, perdrà el número d’ordre en què figurava en la llista de la borsa de treball i passarà a ocupar l’últim lloc.

No es perdrà l’ordre de precedència en la llista quan la persona interessada haja al·legat causa justificada o de força major per a la seua incompareixença o no-acceptació del lloc de treball, i així ho estime la Mesa de les Corts.[7]

 1. Finalitzada la vigència del nomenament en interinitat, es reincorporaran a la llista en el lloc que per ordre de puntuació els corresponga.

Una vegada reingressats en les llistes, podran ser invitats per l’administració parlamentària a cobrir un nou lloc de treball vacant que estiga afectat per una baixa laboral o tinga reserva, en el mateix règim d’interinitat, d’acord amb l’ordre que ocupen en les llistes, llevat que la direcció de l’àrea, la direcció del servei o de la unitat emetera un informe desfavorable sobre el seu exercici professional per al qual hagueren estat adscrits durant l’anterior període d’interinitat, circumstància que comportaria automàticament la baixa de la persona afectada en les llistes. En aquest últim supòsit serà oïda, amb caràcter previ, tant la persona interessada com el Consell de Personal.[8]

 1. Les llistes a què es refereix aquest reglament es renovaran després de la culminació de cada procés selectiu convocat per a la cobertura de la plaça corresponent.
 2. Després d’un procés selectiu, si la llista s’esgota o no existeix, l’administració parlamentària podrà recórrer al procediment previst en l’article 4.[9]

 

Article 4. Procediment que s’ha de seguir en el cas que, per a cobrir interinament un lloc de treball,[10] no fóra possible comptar amb els llistats a què es refereix l’article 3 o aquests s’hagueren exhaurit

 1. Quan per a un determinat lloc de treball les llistes de l’article 3 s’hagueren exhaurit o no existiren, la Mesa de les Corts, a proposta del lletrat o lletrada major, recorrerà a un concurs intern entre el personal funcionari de les Corts Valencianes que reunisca els requisits exigits per al lloc a cobrir.
 2. A aquest efecte, la direcció de l’àrea o, si no n’hi ha, la direcció de servei corresponent, sol·licitarà del lletrat o lletrada major la convocatòria d’aquest concurs intern, a l’efecte de poder cobrir el lloc de treball, mitjançant terminis reduïts, en el període de temps més breu possible.
 3. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de tres dies a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en els taulers d’anuncis i en el web de les Corts Valencianes.

Al llarg de la setmana següent a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, el lletrat o lletrada major convocarà la comissió de valoració perquè inicie immediatament el procediment de selecció.

 1. El procediment podrà consistir, segons les funcions que tinga assignades el lloc de treball de què es tracte, en un concurs de mèrits, que seran valorats d’acord amb el barem que figura com a annex d’aquest reglament, i, quan es considere necessari, en la realització d’una prova que tinga relació directa amb les funcions a exercir en el lloc de treball de què es tracte.[11]
 2. Amb caràcter general la puntuació mínima exigida en la valoració de mèrits, en la convocatòria per a la provisió temporal del lloc de treball oferit serà de: 10.00 punts per als grups A i B (nous A1 i A2), 8.00 punts per al grup C (nou C2) i 6.00 punts per als grups D i E (nous C1).[12]

No obstant això, la convocatòria podrà[13] fixar una puntuació mínima superior a l’assenyalada en el paràgraf anterior per a la provisió temporal de llocs de treball que comporten l’exercici de funcions de direcció, de cap o de coordinació.[14]

En el concurs de mèrits es valoraran únicament els mèrits adquirits fins a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds de participació que hagen estat al·legats per les persones aspirants i siguen degudament acreditats per aquestes o consten en el Registre de Personal de les Corts Valencianes.

 1. Una vegada constituïda la comissió de valoració, aquesta verificarà que les persones concursants reuneixen els requisits i condicions exigits per a participar en el concurs de mèrits i realitzarà l’avaluació dels mèrits al·legats i acreditats pels que siguen admesos a prendre-hi part.

Una vegada efectuada l’avaluació de les persones concursants, la comissió formularà la proposta de nomenament per a exercir el lloc de treball oferit a la persona que haja obtingut la qualificació més alta, proposta que elevarà, a través del lletrat o lletrada major, a la Mesa de les Corts a l’efecte de[15] nomenar-la en interinitat.

 1. Si la convocatòria haguera previst, a més del concurs de mèrits, la realització d’una prova, aquesta es realitzarà una vegada s’haja valorat el concurs i només hi podran accedir les persones aspirants que hagen obtingut la puntuació mínima exigida en la valoració dels mèrits, d’acord amb el que disposa el punt 5.

La prova serà qualificada fins a un màxim de 10.00 punts, sent necessari obtenir-hi una puntuació mínima de 5.00 punts. Els qui no obtinguen la puntuació mínima referida quedaran exclosos del procés selectiu.

La puntuació assignada per la comissió de valoració per a la prova serà la resultant de la mitjana de la suma de les puntuacions atorgades per cada un dels seus membres.[16]

La convocatòria de la prova serà comunicada amb un termini mínim de 24 hores.

Una vegada finalitzada aquesta prova i qualificada per la comissió de valoració, s’obtindrà la puntuació final mitjançant la suma de les qualificacions obtingudes en el concurs de mèrits i en la prova, i serà formulada una proposta de nomenament per a exercir el lloc de treball oferit, que s’elevarà a la Mesa de les Corts a l’efecte del nomenament en interinitat.

 1. L’acord de resolució del concurs de mèrits i nomenament en interinitat assenyalarà la data en què la persona anomenada ha d’ocupar el lloc de treball.
 2. La persona així seleccionada mantindrà durant un any[17] la possibilitat d’ocupar, mitjançant nous nomenaments, llocs de treball que hagen de cobrir-se en interinitat i que tinguen funcions idèntiques a les del lloc primer per al qual han estat seleccionats. El termini d’un any es comptarà des de la data de l’acord de resolució del concurs de mèrits.
 3. La comissió de valoració estarà composta pel lletrat o lletrada major de les Corts Valencianes, un lletrat o lletrada de la cambra designat per aquest, i també designats pel lletrat o lletrada major, el director o directora, lletrat o lletrada, responsable en matèria de personal, i aquella persona responsable del servei afectat per la plaça a cobrir; i per designació del Consell de Personal de les Corts Valencianes.[18]

La persona que ocupe la direcció de la Secció de Personal actuarà com a secretària d’aquesta comissió.

Tots els membres de la comissió de valoració actuaran amb veu i vot.

La comissió de valoració per al millor compliment dels seus fins podrà, quan ho estime necessari o convenient, demanar l’assessorament d’especialistes que actuaran amb veu però sense vot.

Aquesta comissió se sotmetrà en la seua composició i funcionament al que s’ha disposat per a òrgans col·legiats en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i al que disposa la normativa que siga aplicable.

 

Article 5. Altres procediments de cobertura amb caràcter temporal de llocs de treball

Si no es poden obtenir candidats mitjançant cap dels dos procediments anteriors, la Mesa de les Corts aprovarà la convocatòria d’un procés abreujat de caràcter públic, obert a funcionaris i funcionàries de carrera al servei de les administracions públiques, per a la cobertura temporal dels llocs de treball.

En el cas que els llocs de treball foren coberts temporalment per funcionaris de carrera d’altres administracions públiques, se sol·licitarà la concessió d’una comissió de serveis durant el temps en què ocupe el lloc. En els casos en què els funcionaris d’altres administracions optaren per un nomenament de funcionari interí, de conformitat amb l’article 5 de l’Estatut del personal de les Corts Valencianes, aquests quedaran en la seua administració d’origen en situació de servei en altres administracions públiques.

Aquest procés podrà consistir en la realització d’una prova relacionada amb les funcions del lloc de treball objecte de la convocatòria, o en un procediment de selecció que consistirà en un concurs de mèrits i una prova relacionada amb les funcions del lloc de treball d’acord amb el procediment regulat en l’article 4.

En la valoració de mèrits s’aplicarà el barem que figura com a annex a aquest reglament, incloent-hi les adaptacions necessàries a aquest procés públic de selecció.

Aquestes convocatòries seran publicades en la pàgina web de les Corts, en el Butlletí Oficial de les Corts i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


Article 6. Comissió de seguiment[19]

 1. Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest reglament per a la selecció de personal interí que estarà integrada per una representació del Consell de Personal i pels integrants de la comissió de valoració prevista en l’apartat 10 de l’article 4.
 2. A aquesta comissió de seguiment li correspon proposar i elevar a la Mesa de les Corts Valencianes, a través del lletrat o lletrada major, les propostes relatives a les qüestions que puguen suscitar-se en aquesta selecció de personal interí.

 

Article 7. Provisió del lloc per personal de les Corts Valencianes

Quan la provisió del lloc de treball de les Corts Valencianes es cobrisca amb caràcter interí, d’acord amb el present reglament, per personal de la cambra, aquest caràcter interí revestirà la condició de comissió de serveis o de millora d’ocupació, d’acord amb el que preveu la legislació vigent.

 

ANNEX

 1. Formació

1.1. Titulacions acadèmiques

Valoració de les titulacions acadèmiques relacionades directament amb el lloc de treball fins a un màxim de dos punts, d’acord amb l’escala següent:

 

Títol de doctor…………………………………………… 1,50 punts[20]

Títol de màster universitari………………………… 1,00 punts

Títol de llicenciat universitari o equivalent……. 0,90 punts

Títol de grau universitari……………………………. 0,70 punts

Títol universitari mitjà o equivalent…………….. 0,60 punts

Batxillerat, FP de segon grau, accés a la universitat

per a majors de 25 anys o equivalent……………. 0,40 punts

Graduat escolar, Formació Professional

de primer grau o equivalent……………………….. 0,20 punts

 

No es valoraran com a mèrits aquelles titulacions que figuren com a requisit per a la provisió del lloc de treball, ni aquelles que siguen necessàries per a obtenir altres titulacions que siguen superiors a les altres presentades.

 

1.2. Cursos de formació i perfeccionament

a) Valoració de l’assistència a cursos de formació i perfeccionament directament relacionats amb les funcions del lloc de treball a cobrir, impartits per institucions públiques i entitats oficialment homologades per a impartir cursos. S’inclouen en aquest apartat els màsters «oficials»[21] títols propis universitaris o formació equivalent.

En el cas dels cursos sobre informàtica, únicament seran valorats els que tinguen relació actual amb el lloc de treball i fins a un màxim d’1,50 punts del total de punts que valoren l’assistència a cursos.[22]

La valoració de l’assistència a cada curs s’efectuarà en funció de la seua duració, en relació amb l’escala següent:

 

Fins a 14 hores…………………………………….. 0,10 punts

De 15 o més hores………………………………… 0,25 punts

De 21 o més hores………………………………… 0,50 punts

De 41 o més hores………………………………… 0,75 punts

De 75 o més hores………………………………… 1,00 punt

 

b) Valoració per[23] haver impartit classes en cursos o activitats formatives relacionats directament amb les funcions del lloc de treball a cobrir, impartits per Institucions Públiques i entitats oficialment homologades per a impartir cursos.

La valoració de la docència a cada curs s’efectuarà en funció de la seua duració, en relació amb l’escala següent:

 

Fins a 14 hores……………………………………………… 0,20 punts

De 15 0 més hores………………………………………… 0,35 punts

De 21 o més hores…………………………………………. 0,60 punts

De 41 o més hores…………………………………………. 0,85 punts

De 75 o més hores………………………………………… 1,25 punts[24]

 

1.3. Coneixements de valencià

Els coneixements de valencià es valoraran fins a un màxim de 6,5[25] punts, sempre que s’acredite estar en possessió del títol corresponent, certificat o homologació emesos per la Junta Qualificadora de Coneixements de València (JQCV), segons l’escala següent:

 

Coneixements de grau oral………………….. 0,75 punts

Coneixements de grau elemental………….. 1,25 punts

Coneixements de grau mitjà………………… 2,00 punts

Coneixements de grau superior……………. 3,00 punts

 

Certificats de capacitació tècnica:

– Llenguatge als mitjans de comunicació. 0,50 punts

– Llenguatge administratiu…………………. 1,00 punts

– Correcció de textos………………………….. 2,00 punts

 

En el cas dels certificats oral, elemental, mitjà i superior de la JQCV, es valorarà només el certificat de nivell més alt.[26]

En el cas dels certificats de capacitació tècnica emesos per la JQCV, es valoraran independentment.[27]

 


1.4. Coneixement d’altres idiomes[28]

Podrà valorar-se fins a un màxim de 2,40 punts[29] el coneixement d’altres llengües oficials, sempre que tinguen relació amb el lloc de treball convocat, de conformitat amb els sis nivells segons es defineixen en el marc comú europeu de referència per a les llengües, en aplicació del RD 1.629/2006,[30] de 29 de desembre, i dels decrets del Consell 155/2007,[31] de 21 de setembre, 119/2008,[32] de 5 de setembre, i 61/2013,[33] de 17 de maig, aplicant la llista de valors següent:

– nivell A1: 0,20 punts

– nivell A2: 0,40 punts

– nivell B1: 0,60 punts

– nivell B2: 1 punt[34]

– nivell C1: 1,20 punt

– nivell C2: 1,40 punts

 

 1. Experiència professional[35]

Valoració amb 0,10 punts per cada mes complit havent exercit un lloc de treball idèntic o similar[36] al que s’ha de cobrir, fins a un màxim de 4 punts.

 

 1. Antiguitat

Valoració amb 0,02 punts per cada mes complit de servei en actiu en les Corts Valencianes o en altres parlaments autònoms, i a raó de 0,01 punts per cada mes complit de servei en actiu en altres administracions públiques, fins a un màxim de 2 punts.

En cap cas es computaran els serveis que hagueren sigut prestats simultàniament amb altres ja al·legats i puntuats.

 

 1. Memòria

La comissió, en aquells casos en què la plaça a cobrir interinament es corresponga amb la dels grups A i B (si és el cas, A1 o A2), exigirà als aspirants que presenten una memòria del treball a realitzar que podrà ser valorada amb un màxim de 3 punts.

[1] Esmena ortogràfica.

[2] Esmena ortogràfica.

[3] Revisem la redacció per a deixar-la més clara.

[4] Canviem l’expressió «llocs de treball similars», que equivalia als del «mateix grup de titulació», perquè això podia convertir-se en una restricció per a l’accés a llocs de treball entre grups de titulació diferents.

[5] Esmenat en la Mesa Tècnica (MT) 13.10.2014: han de mirar si ho retiren o ho reformulen.

[6] Eliminem la frase «prioritzant la promoció interna», ja que el sistema seguix la llista puntuada sense cap priorització posterior.

[7] Cal detallar les causes justificades (el model pot ser l’ordre de borses de la Generalitat del 2006).

[8] MT 13.10.2014: sembla que ho eliminaran, perquè no estaven pensant en l’avaluació de l’acompliment de tot el personal (tal com enteníem des de l’STAS que, si de cas, reuniria més garanties). A més, amb la redacció inicial, podria convertir-se mesura disciplinària sense fonaments ni garanties.

[9] Reescrivim esta frase per a evitar una possible ambigüitat de la redacció anterior.

[10] Eliminem el sintagma «de l’RLT», ja que no aporta res. MT 13.10.2014: eliminat.

[11] 20.10.2014: esmenem i aclarim la redacció proposada. El sentit d’aquella redacció podia implicar que no hi haguera concurs, però sí prova, en el cas dels llocs dels grups A1 i A2.

[12] Esmena MT 13.102.2014: revisaran la referència als grups tenint en compte els que fixa l’EBPC. Cal revisar estes puntuacions després de fixar el barem.

[13] Esmena MT 13.10.2014: han de concretar esta puntuació i els llocs a què es referix.

[14] No entenem l’assimilació de la coordinació amb les funcions de direcció. A més, inclou funcions d’estudi i assessorament, que són de classificació superior.

[15] Esmena ortogràfica.

[16] Hem canviat de lloc este paràgraf (semblava referit a la prova), perquè estava situat com a segon paràgraf de l’apartat 6, lloc on comprometia l’objectivitat de la valoració de mèrits.

[17] MT 13.10.2014: s’accepta que este termini és vàlid.

[18] Hem reescrit esta frase per a explicitar que la persona designada pel Consell de Personal no tan sols «assistix» a la comissió, sinó que n’és membre, amb veu i vot.

[19] No és possible que esta comissió depenga d’una eventual comissió de valoració lligada a un procés selectiu determinat. Cal concretar la seua composició i funcionament, s’ha de constituir des del mateix moment d’aprovació d’este reglament i ha de treballar també quan no hi hagen processos selectius. MT 13.10.2014: fixaran una composició permanent.

[20] Esmena MT 13.10.2014: quadre en revisió, ja que llicenciatures i graus són equivalents (segons Bolonya). I cal precisar que el màster ha de ser «oficial» en este cas.

[21] Esmena MT13.10.2014: afegim la precisió «oficials».

[22] Este paràgraf requerix més detall, atés que la proposta inicial fea caducar genèricament els cursos als cinc anys. Els programes no caduquen en eixe temps de manera automàtica, i no té sentit tornar a fer cursos sobre el mateix programa perquè hagen passat cinc anys. A més, cal precisar esta valoració en el cas dels llocs d’informàtic.

[23] Esmena MT 13.10.2014: acordem una puntuació global de l’apartat 1.2 de 6 punts. [Abans, l’STAS aplicava la mateixa puntuació màxima en el cas de l’assistència i el de la impartició. Altrament, per exemple, podria acumular més punts l’alumne que el professor dels mateixos cursos.]

[24] Seguint l’esborrany inicial, que valorava amb 0,10 més els cursos impartits de 75 o més hores, hem afegit 0,10 punts en cada escala de la docència. MT 13.10.2014: revisaran estes puntuacions.

[25] Ampliem la puntuació total possible a 6,5 punts, que és el màxim que es pot aconseguir amb tots els títols. La redacció de l’esborrany no preveia que la capacitació tècnica en correcció de textos assolia un màxim diferent del que havien fixat (que era només 3 punts). A més, detallem els certificats de capacitació tècnica, que també tenen requisits i valors diferents.

[26] Incloem esta frase per a eliminar el dubte sobre el sistema de puntuació.

[27] Reescrivim la frase.

[28] Esmena MT 13.10.2014: accepten eliminar la restricció sobre els idiomes extracomunitaris. [Abans: l’STAS ampliava el coneiximent d’idiomes. En lloc de restringir-ho als idiomes oficials de la Unió Europea, tal com fa l’esborrany, apliquem la normativa que apareix esmentada més avall en este apartat, que amplia el reconeiximent de la capacitació idiomàtica a idiomes no oficials en la Unió Europea.]

[29] MT 13.10.2014: vam proposar una puntuació superior (4,80), que no va ser acceptada; no vam concretar, finalment, si acceptaven un augment (per exemple: 4,20).

[30] Esta norma regula el cas dels idiomes següents: «alemany, àrab, xinés, danés, finés, francés, grec, anglés, irlandés, italià, japonés, neerlandés, portugués, romanés, rus, suec, llengües cooficials de les comunitats autònomes i espanyol com a llengua estrangera».

[31] Este decret regula el cas dels idiomes següents: «alemany, àrab, xinés, espanyol per a estrangers, francés, grec, anglés, italià, rus, portugués i valencià».

[32] Este decret regula el cas dels idiomes següents: «alemany, àrab, xinés, espanyol per a estrangers, francés, grec, anglés, italià, portugués, rus i valencià».

[33] Este decret només recull explícita el cas dels idiomes següents: anglés, francés, alemany i italià, tot i que preveu la resta d’idiomes següents: «es reconeixeran com a acreditatius de la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres els títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes, per les universitats espanyoles que seguisquen el model d’acreditació d’exàmens de l’Associació de Centres de Llengües d’Educació Superior (ACLES)».

[34] MT 13.10.2014: s’augmenta 20 centèsimes la puntuació inicial dels títols B2, C1 i C2.

[35] Separem i identifiquem en apartats diferents l’experiència professional i l’antiguitat. Hem canviat la valoració de punts entre els dos apartats, de manera que l’experiència tinga més importància.

[36] Incloem «o similar» perquè els mateixos llocs poden rebre denominacions diferents en cada administració.

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: