Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

La carrera professional dels interins més a prop

Ha arribat la sentència del Tribunal Suprem espanyol (402/2017) que obligarà a adoptar la decisió política —i ara també legal— d’incloure els interins de les Corts en la carrera professional. Va ser una de les grans mancances «polítiques» de la implantació de la carrera professional en les Corts, ja que l’STAS-Intersindical Valenciana i la resta de seccions sindicals de les Corts ho ha estat reclamant —també des del Consell de Personal— durant la negociació del text, el dia de la signatura i fins ara en cara ocasió que s’ha presentat.

És lamentable que el camí polític l’haja de birbar una sentència judicial en lloc de les directives europees i la injustícia evident que s’estava cometent. En tot cas, sembla que ara ja tenim l’instrument que necessitàvem per a reconduir políticament i legalment la situació.

Podeu trobar alguns detalls més en el document que ha publicat Intersindical Valenciana:

El Tribunal Suprem ha ratificat la decisió del TSJCV pel qual el personal interí ha de cobrar la carrera professional

La sentència 402/2017 de la Sala del Contenciós Administratiu Secció Quarta del Tribunal Suprem (TS) ha fallat en contra del recurs de la Generalitat Valenciana contra la sentència dictada en el recurs 66/2015 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que anul·lava els articles 1,3,5,7 i 18, les disposicions addicionals 1ª i 2ª i ladisposició transitòria 3ª del Decret 186/2014. […]

Anuncis

21 Març 2017 Posted by | 3 - Carrera professional, Laboral | , | Deixa un comentari

L’última mesa, l’última assemblea i el nou any

nadal-2016

L’última reunió de la Mesa Negociadora de les Corts (dimecres 14.12.2016) va tindre un resultat que podem considerar mínimament correcte, perquè vam arribar on havíem previst. Malauradament, la nostra faena, la dels sindicats i del Consell de Personal, no ha donat per a més.

Sense dubte, la secció sindical de l’STAS i la resta de sindicats tenim una part ben important de la responsabilitat en les confusions conceptuals que s’han produït durant les negociacions. També som en part responsables dels endarreriments a l’hora d’elaborar documents i d’arribar a acords. Responsables de tot un poc, vaja, però també de la faena feta, del que hem aconseguit dur avant durant este any passat. Perquè hi ha un esforç que no es veu, la dedicació durant moltes setmanes i mesos —amb molta voluntat i no tanta traça, d’acord— per a intentar moure i espentar la part política i institucional, per a provar de canviar inèrcies o per a mirar de salvar els obstacles de l’immobilisme acomodatici.

En resum, a pesar d’haver necessitat un poc més de negociació de l’esperada, vam aconseguir pactar el nou text sobre les gratificacions per serveis extraordinaris. Tot i que sempre serà un acord millorable, el vam firmar. Suposem que no tardarà massa a ser publicat i, per tant, vigent.

Hi havia altres qüestions que estaven més avançades i que es van resoldre més fàcilment, com ara l’acord sobre l’aplicació i instauració definitiva de la carrera professional en les Corts. En canvi, pel que fa a l’acord retributiu, un petit problema de papers el va deixar pendent de firma.

Posteriorment, el Consell de Personal va convocar una assemblea informativa (dijous 22.12.2016) per a fer un resum i una avaluació de l’any de negociacions. Vam comprovar que també els treballadors i treballadores presents consideraven que el balanç, que podria semblar important comparat amb legislatures anteriors, era molt pobre si teníem em compte les mancances organitzatives, laborals i professionals que s’arrosseguen des de fa uns quants lustres.

Per tant, el balanç del primer any es deslluïx perquè sembla evident que la regulació de les gratificacions sobre els serveis extraordinaris no havia d’haver absorbit la negociació durant quasi un any, si tenim en compte que els serveis extraordinaris són puntuals i, en canvi, hi ha mancances i necessitats que són molt més importants i que mos afecten diàriament des de fa molt de temps.

Per a l’any que s’acosta, doncs, per a eixa nova temporada negociadora, hem pensat que podem començar a tractar les mancances en la provisió de les vacants i la revisió de la plantilla i de la nova relació de llocs de treball (RLT) que necessita les Corts per a millorar, modernitzar-se i adaptar-se al que volem que siga una administració democràtica per al segle XXI.

A tall d’exemple, podem pensar en l’adaptació a l’administració digital, els avanços en conciliació laboral, l’adopció de les possibilitats que oferixen el teletreball, el treball compartit i totes les adaptacions possibles d’ocupació inclusiva, les millores en els permisos de maternitat i paternitat, la revisió de l’ergonomia, la salubritat i la seguretat dels llocs de treball, l’aprofundiment en les possibilitats de la flexibilitat horària… I més adaptacions i innovacions que s’haurien d’anar incorporant a l’activitat quotidiana de les Corts.

En suma, tanquem aixina l’any i desitgem que el descans de Nadal i el nou any mos recarreguen les bateries per a continuar negociant i implantant totes les millores laborals i professionals que necessiten les Corts.

30 Desembre 2016 Posted by | General | 1 comentari

La pròxima mesa negociadora

Exposàvem en l’últim apunt del bloc, el 5 d’agost passat, que esperàvem concloure ràpidament la revisió de l’acord sobre condicions de treball en el punt que afecta les gratificacions per serveis extraordinàries. El document està conclòs i preparat per a ser firmat amb consens polític i sindical. Ara cal que l’activitat parlamentària deixe un buit per a fer els tràmits fins a la mesa negociadora i l’aprovació en la Mesa de les Corts.

En eixe sentit, cal tindre present que Les Corts encara deuen les gratificacions per serveis extraordinaris del 2015 i que ja se n’estan fent de nou, a causa de l’augment del volum de faena i de les necessitats laborals i de reorganització de la institució.

La pròxima mesa negociadora hauria de servir, a més de ratificar l’acord sobre la implantació i desenvolupament de la carrera professional, per a iniciar el procés d’elaboració del pla d’avaluació d’esta carrera o per a conéixer l’acord retributiu de les Corts. Tampoc estaria malament que eixa mesa intentara donar un impuls voluntariós i tan efectiu com siga possible al procés de revisió de la relació de llocs de treball.

S’acaba l’any i podríem arredonir-lo un poc havent fet un petits passos més del camí que tenim per davant.

23 Novembre 2016 Posted by | 3 - Carrera professional, Laboral, RLT | | Deixa un comentari

Balanç i perspectiva per a després de l’estiu

Ha passat poc més d’un any d’esta legislatura de canvi polític. Hem dut avant uns quants processos quasi des del primer dia, els més importants dels quals han estat l’aprovació de la carrera professional i, sobretot, la reclassificació del grup E al C2 —procés que ja ha conclòs: ¡han hagut de passar sis anys!—. Tanmateix, tal com consideràvem en desembre («Per al 2016», 30.12.2016), estem topant amb «les inèrcies de més de vint anys» que afecten —i sovint entrebanquen— tots els processos i procediments laborals i professionals.

A la tornada de les vacances esperem poder concloure ràpidament la revisió de l’acord sobre condicions de treball en el punt que afecta les gratificacions per serveis extraordinaries, atés que la cambra necessitarà tindre eixa qüestió clara, tenint en compte que l’augment de l’activitat parlamentària no ha anat aparellat encara amb una adequació de les necessitats de personal (laborals i professionals) i d’organització.

Tenim un horitzó de negociació amb moltes qüestions que caldrà atendre, entre les quals: oferta pública d’ocupació, revisió de la relació de llocs de treball, aula de conciliació, teletreball, permisos i reduccions de jornada… El parlament valencià està ben viu i actiu i ha incrementat molta la seua activitat darrerament. Per tant, caldrà estar revisant i millorant la qualitat i l’adequació de la gestió en tots els àmbits, tant si es tracta de tramitació parlamentària, de carrera professional, d’ergonomia o de drets laborals.

5 Agost 2016 Posted by | 6 - Teletreball, General, Laboral | | Deixa un comentari

Reclassificació del grup E al C2

Entre les diverses qüestions que estem negociant sindicalment en estos moments, estem acabant de perfilar la reclassificació del grup E al C2. Es tracta d’un procés voluntari per als treballadors i treballadores. En tot cas, les places d’uixers i auxiliars de manteniment vacants, les del personal que supere el procés i les de nova creació, correspondran al nou grup de titulació.

Hem arribat a perfilar ja les funcions dels col·lectius afectats pel procés. El el cas dels uixers, això s’ha concretat en:

 1. Assistència i suport a las sessions del Ple, les comissions, la Diputació Permanent, les reunions de la Mesa, la Junta de Síndics, els grups parlamentaris, els diputats i les diputades, a qualsevol altre òrgan de la cambra i a las àrees i serveis de les Corts, inclosos els actes protocol·laris i institucionals de les Corts.
 2. La supervisió i condicionament de las dependències parlamentàries. Col·laborant, si és el cas, amb els ajudants de manteniment en els trasllats de mobiliari en la seu de la institució.
 3. Atenció al públic en seu parlamentària, control d’entrada i recepció de visites. Col·laboració eventual en l’atenció de la centraleta telefònica.
 4. L’arreplega, trasllat, distribució i port de documents i matèrial administratiu en l’interior o, si és el cas, en l’exterior de la seu de les Corts.
 5. La utilització de màquines d’impressió, auxiliars d’edició i altres màquines anàlogues.
 6. Realització d’activitats administratives auxiliars de classificació i arxiu de documents i correspondència, així com d’execució i seguiment de les tasques i procediments administratius de tràmit, sota la supervisió del resposable de la tasca.
 7. Maneig d’equips i ferramentes ofimàtiques relacionades amb les funcions descrites.
 8. Les funcions indicades seran sense perjudici de les competències atribuïdes a este servei per l’Estatut del Personal de les Corts Valencianes dins del cos de serveis auxiliars de les Corts (art. 12.e).

 En el cas dels auxiliars de manteniment, les funcions són:

 1. Realitzar operacions de manteniment, substitució, reparació, de les instal·lacions i elements de fusteria, llanterneria i electricitat, així com de béns i objectes que formen part de les xarxes hidràuliques i d’electricitat que es troben al servei de la institució.
 2. Execució directa de tasques no especialitzades de fusteria, llanterneria, electricitat, obra, bricolatge, manyeria, electrònica, pintura i mecànica.
 3. Trasllat de mobiliari i efectes en els diversos edificis que conformen el complex de les Corts.
 4. Condicionament de les dependències de la cambra.
 5. Assistència al tècnic de manteniment en totes les seues funcions.
 6. Les funcions indicades seran sense perjudici de les competències atribuïdes a este servei per l’Estatut del personal de les Corts Valencianes dins del cos de serveis auxiliars de les Corts (art. 12.e).

 Quant als temaris, falta perfilar els temes concrets en el cas dels uixers, on s’han definit les àrees i la distribució per hores aixina:

 1. Dret administratiu: 7,5 hores
 2. Dret parlamentari: 7,5 hores
 3. Ofimàtica: 10 hores
 4. Classes en els serveis de la cambra: 5 hores
 5. Estudi de la documentació: 5 hores
 6. Protocol: 5 hores

En el cas dels auxiliars de manteniment tenim un temari més detallat:

— 30 hores per a:

  1. Materials: metalls, composts, coles, pintures, etc. Característiques i usos
  2. Ferramentes, màquines ferramentes. Usos, maneig, riscs i precaucions
  3. Mesures de seguretat en el treball, treballs amb escales, en altures o zones de difícil accés. Maneig de càrregues i elements pesats. Ergonomia en el treball. Pla de prevenció. EPI
  4. Inventari de materials i ferramentes. Gestió d’altes i baixes
  5. Foc, extintors i mànegues. Situacions de risc
  6. Pla d’emergències, equips d’alarma i evacuació. Coneixements bàsics
  7. Senyalística, il·luminació d’emergència, grup electrogen. Portes d’emergència. Vies d’evacuació
  8. Xarxes hidràuliques. Manteniment i vigilància
  9. Xarxes elèctriques. Sistemes i equips d’il·luminació. Quadres elèctrics. Cablejats i connectors. Riscs elèctrics
  10. Xarxes de televisió, veu i dades, telefonia. Distribució, aparells i equips

— 5 hores per a:

   1. Serveis

— 5 hores per a:

   1. Documentació

A més, quant a la gestió del procés, hi haurà una comissió de seguiment que tractarà de resoldre les qüestions de tràmit o d’interpretació.

En relació amb els interins, hem demanat que les Corts es comprometen a fer cursos de reciclatge similars a este immediatament després de la reclassificació. Cal tindre en compte, a més, que una vegada es produïxca el canvi de grup, també s’obrirà la borsa de treball per tal que les persones que la conformen puguen, si cal, aportar el nou requisit de titulació.

Desitgem que el procés de reclassificació s’inicie com més prompte millor i que es puga programar de la forma més àgil possible.

Vos agraïm la paciència, els comentaris i la col·laboració.

16 febrer 2016 Posted by | Laboral, RLT | | Deixa un comentari

Per al 2016

Ja hem pensat els bons propòsits per a l’any que ve. El canvi polític que hi ha hagut enguany en les Corts mos ha permés revifar l’activitat de la negociació laboral en l’administració parlamentària. Al mes de juny estàvem en «L’últim no res» (11.06.2015), però hi va haver uns quants canvis polítics (i uns recanvis en el Consell de Personal). Llavors, amb una primera reunió amb el nou president de les Corts (21.07.2015) i amb la ronda de reunions posterior (24.07.2015) vam poder tornar a proposar, i esta volta anava de bo, les iniciatives de millora laboral i professional pendents durant anys de reivindicació sense interlocutors polítics realment interessats en la millora de l’administració parlamentària.

No tot són flors i violes, perquè no s’han modificat encara totes les inèrcies de més de vint anys d’una administració parlamentària apedaçada que només atenia interessos polítics i personals canviants o conjunturals. Constatàrem que els primers canvis de l’RLT en esta nova etapa es van correspondre massa amb la pràctica habitual de les èpoques anteriors, que toquetejaven, en general, els llocs de l’RLT sense informació ni justificació. Per sort, la protesta que vam fer per eixa actuació va tindre ressò en els nous polítics de la Mesa de les Corts i pareix que treballarem en una revisió àmplia i fonamentada de les necessitats laborals i professionals de l’administració parlamentària.

La dinàmica negociadora actual (07.10.2015) oferix una perspectiva diferent i les possibilitats van concretant-se. Una mostra d’això és que ha començat a intaurar-se la carrera professional (20.10.2015). No obstant, sembla que això no mos estalviarà entrebancs i retards injustificats, com s’està esdevenint amb la reclassificació del grup E al C2. En tot cas, a partir del dia 11 de gener continuarem avançant en la nova dinàmica de treball. Esperem que l’arbre dels desitjos que hem plantat per a l’any que ve tinga arrels fortes i profundes i que done bons fruits.

30 Desembre 2015 Posted by | General, Laboral | | 1 comentari

ACT: hores extraordinàries

En estes dates en què es típic en les Corts que es demane un esforç extra per a traure avant l’abatoll de faena derivat de la preparació dels pressuposts de la Generalitat, convé recordar que les hores extraordinàries estan regulades en l’Acord sobre condicions de treball del personal de les Corts (prorrogat; BOC 274, 05.04.2007). Eixa regulació indica les gratificacions econòmiques per grups de titulació (podeu trobar les quantitats actualitzades en els pressuposts de les Corts; per al 2014, BOC 290, pàg. 57.516, 26.11.2014) i, dada rellevant, que és el treballador qui tria entre gratificació econòmica o compensació en temps de descans.

La regulació és la següent:

Article 11. Hores extraordinàries

1. Tindran consideració d’hores extraordinàries les realitzades fora de la jornada laboral a causa de l’activitat parlamentària o les necessitats pròpies de cada àrea o servei.

2. Es considera hora extraordinària a partir de la primera hora treballada. Les fraccions inferiors a la primera hora treballada no computaran a efectes econòmics o recuperables.

3. Les hores extraordinàries es compensaran mitjançant temps de descans o gratificació econòmica a triar pel funcionari que les haja realitzat.

4. La compensació per temps de descans es computa a raó de dues hores de descans per cada hora treballada. La compensació haurà de realitzar-se en el termini màxim de dos mesos.

5. La gratificació econòmica s’estableix per grups, que són:

Grup A 34 euros/hora
Grup B 28 euros/hora
Grup C 24 euros/hora
Grups D i E 20 euros/hora

6. Les hores extraordinàries seran justificades, individualment i per escrit, davant el lletrat major per la persona responsable de l’àrea o servei corresponent, que en verificarà la realització. Aquestes hores seran abonades en nòmina, com a màxim, als dos mesos de la realització.

7. La Mesa de Les Corts i el Consell de Personal seran informats trimestralment de totes les hores extraordinàries realitzades i les causes que les justifiquen.

8. Aquest article no és aplicable al personal que presta els serveis com a conductor.

17 Novembre 2015 Posted by | Acord de condicions, Laboral | | Deixa un comentari

ACT: modificació

S’ha aprovat una revisió de l’article 21.1 de l’acord sobre condicions de treball. Davant el fet que, segons la Mesa de les Corts, no s’havien fixat amb prou precisió la relació entre els períodes de temps i la indemnització, les seccions sindicals hem acceptat la redacció següent, que afig un paràgraf final que aclarix la qüestió:

Aquestes quanties seran objecte de reducció proporcionalment als dies que resten a la persona beneficiària per a complir el següent tram d’edat o l’edat de 65 anys.

La redacció final de l’article és la següent [veg. BOC 27; 29.10.2015]:

Article 22. Subsidi de jubilació

1. Els funcionaris o les funcionàries de carrera i el personal laboral fix que es jubilen anticipadament i que hagen treballat un mínim de quinze anys en Les Corts, dels quals almenys els últims cinc anys s’hagen prestat immediatament abans del fet causant, a petició pròpia, tindran dret a percebre una prima, en un únic pagament, junt amb la liquidació d’havers, la quantia de la qual s’estableix d’acord amb l’escala següent:

Edat Quantia
60 anys 24.000 euros
61 anys 21.000 euros
62 anys 18.000 euros
63 anys 15.000 euros
64 anys 12.000 euros

Aquestes quanties seran objecte de reducció proporcionalment als dies que resten a la persona beneficiària per a complir el següent tram d’edat o l’edat de 65 anys.

12 Novembre 2015 Posted by | Acord de condicions, Acords, Laboral | , | 1 comentari

Les modificacions de l’RLT

Les Corts van aprovar una relació de llocs de treball (RLT) en 1998. Des d’aleshores pot paréixer que l’RLT no ha canviat, ja que no s’ha tornat a publicar fins ara. Però això és enganyós, ja que s’han produït un bon cabàs de canvis. En el quadre que publiquem en una pàgina a banda, podeu trobar totes les modificacions de l’RLT (si no mos n’hem deixat cap). Lamentablement, les modificacions no han arribat a una revisió profunda de l’estructura administrativa fixada en 1998 (vaja, en realitat, establida en 1983). És una qüestió pendent que ha perjudicat el funcionament de la institució i enrarit l’activitat laboral i professional. L’estructura administrativa i l’RLT haurien de ser objecte d’una revisió periòdica que ajuste la institució a les necessitats canviants de la societat.

Per tant, per tal de pal·liar la mancança documental, ací podeu consultar el quadre amb les dades.

6 Novembre 2015 Posted by | 2 - Documents, Laboral, RLT | | Deixa un comentari

Resum de la mesa negociadora (19.10.2015)

S’havia convocat amb urgència una mesa negociadora per a dilluns passat. Calia que acordàrem el text definitiu de la carrera professional, per tal que puguera entrar en el pressupost de l’any que ve.

Carrera professional

Després d’esmenar algunes errades observades en l’últim esborrany de carrera professional, hi hagut acord entre totes les parts. El text definitiu s’acosta a l’última proposta sindical, amb l’excepció d’algun detall i d’una mancança important: no accepten (políticament i provisionalment) que hi participen els interins de fora de la institució. Esperem que eixa mancança es resolga aviat, judicialment o administrativament, tal com acceptà resoldre-ho el president de les Corts, només hi haguera opcions legals clares o jurisprudència sobre la qüestió. De moment, demanarem que es complixca la part del compromís que té a vore amb la consolidació dels llocs interins on siga possible.

Modificacions de l’acord de condicions de treball

D’altra banda, hem hagut de protestar perquè pretenien modificar l’acord de condicions de treball sense haver convocat la comissió de seguiment d’eixe acord. Això sí, hem acceptat que es fera un aclariment sobre la proporcionalitat en l’aplicació de la indemnització per jubilació. Per contra, deixem la proposta que mos havien fet de modificació de la retribució de les hores extraordinàries per a pròximes reunions de la comissió de seguiment. Caldrà disposar de dades i d’alternatives ajustades a les necessitats del personal de les Corts.

Procediment de lliure designació

Quant a la lliure designació que afectava la revisió dels llocs de secretaria del lletrat major, han establit un procediment general que regular el procés de convocatòria. Han acceptat la proposta d’UGT —compartida per CCOO i STAS— per a que eixe procés continga un barem objectiu. En qualsevol cas, la lliure designació té una càrrega de discrecionalitat que no mos sembla adequada ni correcta. Però és legal i, per tant, continuarà aplicant-se seguint eixa «lliure» apreciació.

Nomenclatura dels grups de classificació

Pel que fa a l’aplicació de la nova nomenclatura dels grups establida en l’EPCV, s’està aplicant (i s’aplicarà en la carrera professional). No mos han aclarit per què no apareix reflectida en el rebut de la nòmina, però mos han assegurat que és vigent i que no és un tema conflictiu (apareix en les taules salarials, per exemple) pel que fa a la nomenclatura aplicada. Com sabem, la classificació del grup E en el D sí que era un tema conflictiu, però ja està en procés de solució.

Ha estat una mesa on només hi havia Marc Pallarès (de Podem; que se n’ha hagut d’anar a mitjan reunió) per la part política. En tot cas, Pallarès ha reiterat el compromís de continuar amb la dinàmica iniciada de revisió de l’RLT i de millora de l’organització de les Corts. Cert és que hem avançat un poquet, però encara no hem establit la dinàmica de negociació que necessitem. Per a impulsar-la, els sindicats hem decidit elaborar una proposta de calendari que li done unes pautes d’evolució.

20 Octubre 2015 Posted by | 3 - Carrera professional, 4 - Sindicats, Acord de condicions, General, Laboral, RLT | | 1 comentari